Als u niet akkoord bent met uw belastingaanslag, dan kan u daartegen in bezwaar gaan. Daarbij is het erg belangrijk dat u de voorgeschreven regels volgt om te vermijden dat uw bezwaarschrift omwille van procedurefouten zou worden afgewezen. In dat geval wordt immers zelfs niet meer nagegaan of u gelijk zou kunnen hebben en bent u er dus aan voor de moeite. Om geldig te zijn moet u uw bezwaar voldoende motiveren en schriftelijk indienen bij de directeur van de belastingen binnen een termijn van zes maanden vanaf de datum van het verzenden van uw aanslagbiljet. Belangrijk is ook dat het bezwaar ingediend wordt door de belastingschuldige of door zijn volmachthouder. In principe moet het bezwaarschrift dus ook ondertekend zijn, zodat de fiscus er zich kan van vergewissen dat het wel degelijk ingediend werd door iemand die daartoe bevoegd is. Hoe zit het dan als u tijdig bezwaar indient, maar vergeet uw bezwaar te ondertekenen? U bent uiteraard bevoegd om bezwaar in te dienen, enkel de handtekening ontbreekt…

Onlangs sprak het hof van beroep zich uit over een dergelijke betwisting (Antwerpen, 05.01.2010). De belastingplichtige had drie dagen voor het verstrijken van de bezwaartermijn een bezwaarschrift ingediend dat echter niet ondertekend was. De fiscus liet weten dat het bezwaar daarom niet geldig was, maar ondertussen was de wettelijke bezwaartermijn reeds verstreken. De belastingplichtige stuurde alsnog een ondertekend bezwaarschrift op, maar de directeur verklaarde het onontvankelijk wegens laattijdigheid. De belastingplichtige laat het daar niet bij en hij gaat naar de rechtbank waar hij ongelijk krijgt. Volgens de eerste rechter (Rechtbank Hasselt, 27.06.2008) kon dat de eerste brief niet als een bezwaarschrift worden beschouwd, vermits hij niet ondertekend was. Het ondertekende bezwaarschrift was volgens de eerste rechter laattijdig en er kon in dit verband ook geen sprake zijn van overmacht.

De belastingplichtige laat het daar echter niet bij en voor het hof van beroep krijgt hij wél gelijk op basis van de volgende motivering: “Het hof oordeelt dat vóór de wet van 15 maart 1999 betreffende de beslechting van fiscale geschillen inderdaad kon gesteld worden dat een bezwaarschrift een akte van rechtspleging betrof die de elementen moet bevatten om rechtsgeldig te zijn en dat een bezwaar derhalve ondertekend moest zijn om rechtsgeldig te zijn (zie Cass., 6 oktober 2000, Arr.Cass., 2000, 526). Deze opvatting is evenwel achterhaald door artikel 32 van de wet van 15 maart 1999. Artikel 375 WIB92 werd met name vanaf aanslagjaar 1999 in die zin gewijzigd dat de bezwaarprocedure nu nog slechts een administratieve beslissingsfase is. De directeur doet uitspraak als administratieve overheid en niet langer als rechterlijke instantie. De wet schrijft hierbij niet voor dat een bezwaarschrift ondertekend moet zijn om geldig te zijn, van zodra blijkt dat het bezwaarschrift uitging van iemand die de hoedanigheid had om een bezwaar in te dienen. Het ontbreken van de handtekening belet niet dat na het indienen ervan wordt bevestigd dat het wel degelijk uitging van degene die het verstuurde en dat deze daartoe de nodige hoedanigheid had. Het bezwaarschrift van 13 januari 2003 kan aldus worden gezien als een bevestiging van het eerdere, op 20 december 2002 ingediende bezwaarschrift. Het bezwaarschrift is aldus tijdig en de overige argumentatie ter zake is niet langer dienstig.”

Dit is een logische uitspraak die in overeenstemming is met de geest van de wet, waarbij de rechter, binnen het wettelijk kader, de feitelijke situatie laat primeren boven een strikte toepassing van de formele regels.

lees onze fiscale boeken

Heb je een vraag?

Beste lezer,

Zoals u weet is fiscale wetgeving een snel veranderende materie. Als u daarom twijfelt of een ouder artikel nog volledig up to date is, twijfel dan niet ons te contacteren…

Als je een creatief maar legaal advies nodig hebt, of als je met een opmerking of een idee zit, of je wilt een achterpoortje dubbelchecken, je wenst een second opinion, je hebt een vennootschap nodig,..of je wilt even bijpraten…