De fiscaliteit wat de bedrijfswagens betreft, wordt fiscaal bijzonder duur.

In het bijzonder wat oudere wagens betreft, kan er dan ook aan gedacht worden deze privé over te nemen van de vennootschap. Let wel : de BIV wijzigt vanaf volgend jaar ook. Vermodelijk zal deze aanzienlijk duurder worden. Daarom mogelijk op korte termijn nog actie ondernemen. Gezien deze wagens fiscaal duur zijn, kan het wel eens best meevallen deze wagen aan de vennootschap te onttrekken, want de markt voor zulke wagens zal zeker niet positief evolueren.

Wanneer de wagen privé eigendom is kan u ofwel de wagen aan de vennootschap verhuren of een kilometervergoeding aanrekenen.

BTW en verhuur van de wagen

Moet op de huur die aangerekend wordt n.a.v. het verhuren van de wagen aan de vennootschap BTW aangerekend worden ? Het verhuren van een roerend goed met als bedoeling hiervan duurzaam opbrengsten te verkrijgen , wordt immers beschouwd als een economische activiteit en valt in principe onder de BTW-regels. Maar wat hier bijzonder is, is dat het een bedrijfsleider is die maar één enkel goed nl een wagen ter beschikking stelt van zijn apotheekvennootschap. Dit heeft in het verleden al meermaals tot een discussie geleid tussen de belastingsplichtige en de fiscus. De rechtspraak volgde.

In het geval wanneer een natuurlijk persoon een wagen verhuurt tegen een huurprijs aan zijn vennootschap, heeft de rechtspraak geoordeeld dat deze persoon niet de bedoeling had om uit deze verhuur duurzame opbrengsten te verwerven. Het gevolg is dat de verhuurder door het verhuren van deze wagen aan zijn apotheekvennootschap niet plots het statuut krijgt van btw-belastingplichte. Dit werd recent nog eens herhaald door de rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen (Rb Antwerpen 2 juni 2008). Ondertussen heeft de Administratie zich hierbij neergelegd.

Afhankelijk van het huurbedrag is of was er vaak ook geen probleem, want er bestaat

Personenbelasting en de verhuur van de wagen

Hoe wordt het huurinkomen uiteindelijk belast in de personenbelasting ?

Het verhuren van een roerend goed wordt belast als een roerend inkomen (art 17 §1, 3° WIB 1992). Dit is ook zo het geval bij de wagen die verhuurd wordt aan de apotheekvennootschap. Zulk een roerend inkomen is uiteindelijk belast tegen een tarief van 15%. Maar het is wel niet zo dat het ganse roerend inkomen belast zal worden. Bij het verhuren van roerende goederen .kennen we immers nog een aftrek van kosten. Van de huur worden immers de kosten voor het verwerven of het behoud van dat roerend inkomen nog in aftrek genomen (intresten niet). Ofwel bewijst men deze kosten ofwel opteert men voor de forfaitaire kostenaftrek. Deze laatste bedraagt 15% van het brutobedrag.

En wat met de roerende voorheffing … ?

Maar wanneer we het hebben over roerende inkomsten dan komt ongetwijfeld de vraag op of er geen roerende voorheffing door de huurder (hier de apotheekvennootschap) moet op ingehouden worden . Dit is iimmers het geval bij intresten en dividenden.

Maar is dit hier ook van toepassing ?

Het antwoord is ‘neen’. De roerende voorheffing is hier niet aan de orde wanneer de begunstigde van de huurinkomsten een inwoner is, en onderworpen is aan de personenbelasting, of als het om een binnenlandse vennootschap gaat (art 111 KB.WIB 1992) . En dit is hier het geval. Let wel dat door de aangifte in de personenbelasting er wel nog aanvullende gemeentebelasting moet op betaald worden.

Een kilometervergoeding aanrekenen

Deze vergoeding is in principe belastingsvrij. Maar volgens de Administratie enkel wanneer het jaarlijks aantal afgelegde kilometers niet hoger ligt 24.000 km per jaar (ComIB 31/36). De rechtspraak is weigerachtig wat deze 24.000 km-grens betreft en wanneer de vergoeding niet hoger is dan het tarief dat de Staat betaalt aan zijn ambtenaren die hun persoonlijke wagen gebruiken voor dienstverplaatsingen. Het bedrag van deze huidige kilometervergoeding (periode van 1 juli 2011 tot 30 juni 2012) bedraagt 0,3352 euro/kilometer. Een hogere kilometervergoeding is mogelijk indien deze gebaseerd is op ernstige normen, zoniet zal het verschil mogelijk als een bezoldiging belast worden. 

Noot

De vennootschap die deze forfaitaire kilometervergoeding betaalt kan deze vanzelfsprekend in aftrek nemen. De Administratie gaat ervan uit dat 70% van die vergoeding een terugbetaling is van kosten die vallen onder de CO²-beperking en 30% wordt geraamd voor het brandstofgedeelte (75% aftrekbaar), ongeacht de aard van de brandstof (ComIB 66/51).

lees onze fiscale boeken

Heb je een vraag?

Beste lezer,

Zoals u weet is fiscale wetgeving een snel veranderende materie. Als u daarom twijfelt of een ouder artikel nog volledig up to date is, twijfel dan niet ons te contacteren…

Als je een creatief maar legaal advies nodig hebt, of als je met een opmerking of een idee zit, of je wilt een achterpoortje dubbelchecken, je wenst een second opinion, je hebt een vennootschap nodig,..of je wilt even bijpraten…