De regering voerde reeds enkele jaren geleden enkele fiscale maatregelen in die startende ondernemingen moeten ondersteunen.  

Eén van deze maatregelen betreft de aanmoediging van risicokapitaal nl  een belastingvermindering in de personenbelasting voor het verwerven van nieuwe aandelen in startende vennootschappen.

Deze vermindering is substantieel en mag u dan ook zeker niet vergeten !  Niettegenstaande het nieuwe wetboek vennootschappen veelal (bv. BV) geen kapitaalvereiste meer oplegt, kan er misschien toch beter mee gewerkt worden wil u deze vermindering genieten.

Deze regeling wordt ook wel de ‘tax shelter-regeling voor startende ondernemingen’ genoemd.  

Een belastingvermindering (in de personenbelasting en BNI)  zal worden toegekend aan een natuurlijk persoon die nieuwe aandelen op naam (al dan niet via crowdfunding) verwerft en dit n.a.v. de oprichting van een vennootschap of n.a.v. een kapitaalverhoging (er geldt een volstortingsplicht).  Enkel een geldelijke inbreng komt in aanmerking dus geen inbreng in natura. En dit binnen de 4 jaar na de oprichting van de vennootschap;

De belastingvermindering is van toepassing op betalingen voor de verwerving van aandelen (of rechten van deelneming) uitgegeven vanaf 1 juli 2015 (dus ten vroegste van toepassing vanaf aanslagjaar 2016).

De startende vennootschap moet zich ook schikken naar een aantal voorwaarden.  

De meest belangrijke  zijn :

 • De startende vennootschap is een binnenlandse vennootschap of een vennootschap gevestigd in de EER met een Belgische inrichting, opgericht vanaf 1 januari 2013.  Dus geen natuurlijke personen …
 • De vennootschap moet een kleine vennootschap zijn (in de zin van artikel 15 W. Venn) en dit in het belastbare tijdperk van de investering.
 • De vennootschap is echter geen patrimonium- en/of managementvennootschap, vennootschap in moeilijkheden, beursgenoteerde vennootschap, beleggings- thesaurie- of financieringsvennootschap.
 • Er mag zich ook reeds geen kapitaalvermindering of dividenduitkering hebben voor gedaan.
 • De ontvangen bedragen mogen niet aangewend worden om dividenden uit te keren, aandelen aan te kopen of leningen toe te kennen.
 • Het ontvangen bedrag (van één iemand of meerdere personen) mag niet meer bedragen dan 250.000 euro.
 • De belastingvermindering is niet van toepassing op de verwerving van aandelen in een vennootschap waarin de belastingplichtige bv bedrijfsleider is.  Ook niet onrechtstreeks via een managementvennootschap.  

Tip. Kinderen en partner worden echter niet uitgesloten !  Vaak wordt er gedacht dat dat wie gehuwd is, dit enkel mogelijk is wanneer de vennootschap mee door de partner opgericht wordt , met eigen vermogen.  Niet is minder waar.  Het huwelijksvermogensstelsel moet niet worden onderzocht, en evenmin wie de uitgave heeft gedragen.  Dit vindt u met zoveel woorden terug in de Circulaire 2020/C/75 (‘over de belastingvermindering Tax shelter voor startende ondernemingen (vennootschappen)’)

 • De belastingvermindering wordt ook niet toegestaan voor het gedeelte dat meer dan 30% van deze vennootschap vertegenwoordigt, per belastingplichtige. 
 • (…)

Voordeel voor de natuurlijke persoon :

De belastingvermindering wordt gelimiteerd  tot een maximumbedrag van 100.000 euro per belastingplichtige en per jaar (kan in één of meerdere ondernemingen zijn).  De belastingvermindering bedraagt 30% van het geïnvesteerde bedrag. Dat percentage wordt echter verder verhoogd tot 45% als de vennootschap ten minste aan twee van de volgende voorwaarden voldoet (zogenaamde micro-onderneming – Boekhoudrichtlijn 2013/34/EU d.d. 26 juni 2013) :

 • het balanstotaal is kleiner of gelijk aan 350.000 euro;
 • de omzet is niet hoger dan 700.000 euro;
 • het gemiddelde personeelsbestand is groter dan tien personen. 

Ook moet de belastingplichtige de verworven aandelen minimaal 48 maanden in zijn bezit houden (tenzij na een overlijden). Zo niet wordt de belastingvermindering teruggenomen in verhouding tot elke volledige maand dat de aandelen dat de aandelen niet werden behouden.

Let wel het betreft een belastingvermindering en geen belastingkrediet.  Het valt ook op dat deze maatregel enkel ter ondersteuning is van vennootschappen en geen natuurlijke personen.

Conclusie :

Wanneer u een vennootschap opricht is, kan het interessant zijn deze maatregel toch even tegen het licht te houden.

lees onze fiscale boeken

Heb je een vraag?

Beste lezer,

Zoals u weet is fiscale wetgeving een snel veranderende materie. Als u daarom twijfelt of een ouder artikel nog volledig up to date is, twijfel dan niet ons te contacteren…

Als je een creatief maar legaal advies nodig hebt, of als je met een opmerking of een idee zit, of je wilt een achterpoortje dubbelchecken, je wenst een second opinion, je hebt een vennootschap nodig,..of je wilt even bijpraten…