Wie vandaag een zelfstandige ‘BTW-activiteit’ start en deze wenst uit te oefenen in zijn privé-woning heeft hierbij een aantal vragen.  

Beroepsmatig gebruik. 

 

Hij gebruikt zijn woning voor een gedeelte beroepsmatig.  Dit heeft natuurlijk een aantal fiscale gevolgen.  Enerzijds mag hij dit gedeelte  Interessant hierbij te vermelden is dat de intresten die betrekking hebben op het beroepsgedeelte van het onroerend goed als beroepskost in aftrek kunnen genomen worden.  Vandaag is het echter zo dat, wanneer de belastingplichtige onmogelijk het bewijs kan leveren dat het geleende bedrag gediend heeft ter financiering van het beroepsgedeelte, dat er mag van worden uit gegaan dat het geleende kapitaal bij voorrang heeft gediend voor de aankoop van het beroepsmatige gedeelte.   Dit werd ondertussen door de administratie opgenomen in een circulaire Ci.RH.243/546.426 (AOIF 12/2002) dd. 29.04.2002. afschrijven en de intresten die betrekking hebben op het beroepsgedeelte zijn aftrekbaar.

 

Om evidente redenen tracht men het beroepsmatig gedeelte omwille van deze fiscaliteit te optimaliseren.  Hiermee bedoelen we de Adminsitratie trachten te overtuigen om een zo groot mogelijk gedeelte van de woning in aftrek te kunnen nemen.  Want op deze manier kan er op een groter gedeelte afgeschreven worden en is de intrest ook voor een groter gedeelte aftrekbaar.

 Verder zal u merken dat dit een onvoorzienbaar gevolg kan hebben op twee andere zaken …

De BTW.   

Het beroepsmatig gedeelte van de woning kan het BTW-tarief bij de  herstellings- of veranderingswerken beïnvloeden.  Een woning die vandaag bv. verbouwd wordt, kan onder een aantal strikte voorwaarden genieten van een 6% BTW-tarief i.p.v. het 21% tarief.    

Als het privé-gedeelte groter is dan het beroepsmatig gedeelte dan kan u in de volgende twee gevallen het verlaagd BTW-tarief genieten. 1) 6 % BTW indien de werken uitsluitend betrekking hebben op het privé-gedeelte (bv. keuken wordt vernieuwd).  2) 6% BTW indien de werken betrekking hebben op de ganse woning (bv. herstellen van het dak of de elektriciteit voor de ganse woning).  Worden er enkel werken uitgevoerd aan het beroepsgedeelte, dan betaalt u altijd 21 % BTW in plaats van 6 % BTW (bv. uw kantoorruimte wordt vernieuwd).

Als echter het privé-gedeelte kleiner of gelijk is aan het beroepsgedeelte, dan is enkel het 6 % BTW-tarief van toepassing voor de werken die betrekking hebben op het privé-gedeelte. 

Dus hier heeft de verdeling beroepsmatig en privé gedeelte reeds zijn belang.Werken die op het totale gebouw slaan (bv. hernieuwing van het dak) dan moet men de werken opsplitsen naar verhouding van het privé- en het beroepsgedeelte.  Zoniet betaalt men 21 % BTW op de ganse werken.  Slaan de werken enkel op het beroepsgedeelte dan is ook hier 21% BTW van toepassing. 

Onbeslagbaarheid. 

Voortaan kunnen zelfstandigen hun privé-woning beschermen tegen een mogelijke inbeslagname door één of meerdere schuldeisers (Wet van 25 april 2007 (art 72 t.e.m. art 83 – BS 8 mei 2007, editie 3, p. 25 117).  Hiermee bedoelt men iedere natuurlijke persoon die in België een beroepsbezigheid in hoofdberoep uitoefent, uit hoofde waarvan hij niet door een arbeidsovereenkomst of door een statuut verbonden is.  De zelfstandige die beroep wenst te doen op deze nieuwe wet zal dit in een verklaring voor een notaris moeten laten opnemen.   De bescherming slaat op het onroerend goed waar de zelfstandige zijn hoofdverblijfplaats heeft gevestigd.  Dit kan ook slaan op enig zakelijk recht, wel een ander dan het gebruiksrecht en het recht van bewoning (eigendomsrecht, vruchtgebruik, erfpacht of opstal).

Beroepsmatig gebruik ?

Als minder dan 30 procent van de oppervlakte van de woning voor  de professionele actviteit wordt gebruikt  dan kan de hele woning onbeslagbaar worden verklaard.  Indien de beroepsmatig gebruikte oppervlakte 30 procent of meer bedraagt dan kunnen alleen de rechten op het gedeelte dat als hoofdverblijfplaats wordt gebruikt niet vatbaar voor beslag worden verklaard indien men vooraf statuten van mede-eigendom opstelt.  M.a.w. het beroepsmatig gebruik zal ook hier bepalen of de woning al dan niet volledig kan beschermd worden.

 Oefent u een zelfstandig beroep uit in uw gezinswoning dan zal het percentage beroepsgebruik zowel fiscale als niet fiscale gevolgen hebben.   Een doordachte afweging is hier dan ook op zijn plaats.

lees onze fiscale boeken

Heb je een vraag?

Beste lezer,

Zoals u weet is fiscale wetgeving een snel veranderende materie. Als u daarom twijfelt of een ouder artikel nog volledig up to date is, twijfel dan niet ons te contacteren…

Als je een creatief maar legaal advies nodig hebt, of als je met een opmerking of een idee zit, of je wilt een achterpoortje dubbelchecken, je wenst een second opinion, je hebt een vennootschap nodig,..of je wilt even bijpraten…