Ondertussen zijn er reeds twee arresten geveld die enigszins bemoedigend zijn, voor wie eraan denkt een onroerend goed aan te kopen d.m.v. de vennootschap.  Of misschien nog belangrijker voor wie dit eerder reeds heeft gedaan.

U weet wel : “Zijn kosten van een appartement aftrekbaar wanneer dit appartement gebruikt wordt door de zaakvoerder van de vennootschap ?”.  De rechtspraak van de laatste jaren is veelal negatief voor de belastingplichtige, maar recent is er een ander geluid waarneembaar.

Eind 2019 kwam het eerste positieve geluid van het Hof van Beroep te Gent (Gent 3 december 2019).  Dit arrest heeft ook uitvoerig de media gehaald.  De casus is nochtans klassiek.  Een vennootschap investeert in een appartement (in volle eigendom , dus geen vruchtgebruik).  De vennootschap bracht de hiermee gepaarde kosten in aftrek.  Dit was echter tegen de zin van de fiscus die de aftrek van deze kosten niet aanvaardde. Het Hof van Beroep te Gent kwam de vennootschap echter te hulp. Eén van de motivaties was dat het beroepskarakter van de gemaakte kosten later in een te verwachten meerwaarde bij de realisatie van de betrokken woning zou resulteren. Deze motivatie, die meer dan aannemelijk was, resulteerde in de aftrekbaarheid van de kosten, aldus het Hof van Beroep te Gent.  Resultaat kosten wél aanvaard.  

Ondertussen heeft het Hof van Beroep te Antwerpen (Antwerpen 14 januari 2020) zich hierbij aangesloten in een gelijkaardige casus.  De casus hier betreft een tandarts vennootschap die samen met haar zaakvoerder een appartement aan de Belgische kust heeft aangekocht en dit in onverdeeldheid nl de vennootschap kocht 99 % van de volle eigendom en de zaakvoerder de resterende 1 %.   Bijkomend hier is dat de vennootschap dit appartement ter beschikking stelt aan haar zaakvoerder. U weet wel als bezoldiging in natura.  En … ook hier wordt de aftrek van de gemaakte kosten verworpen.  Dit is ondertussen een klassieke reactie geworden van de fiscus. Volgens hen wordt blijkbaar nooit aangetoond dat de gemaakte kosten een vergoeding betreft voor werkelijke geleverde prestaties van de zaakvoerder.  Ook werd er volgens de fiscus niet aangetoond dat het appartement later met een meerwaarde zou kunnen worden verkocht.  

Wat het eerste argument betreft aanvaardt het Hof wél dat de vennootschap voldoende heeft aangetoond dat tegenover de gemaakte kosten werkelijk geleverde prestaties van haar zaakvoerder staan. In het nieuwe arrest aanvaardt het hof nu wél dat de vennootschap voldoende heeft bewezen dat tegenover de kosten i.v.m. het appartement ‘werkelijk geleverde prestaties’ van haar zaakvoerder staan. Het hof verwijst daartoe naar de combinatie van de volgende elementen :

  • de zaakvoerder (aan wie het appartement ter beschikking werd gesteld) werkte als tandarts en is de bedrijfsleider van de vennootschap;
  • er worden voldoende inkomsten gegenereerd en deze overstijgen ruimschoots van de gemaakte kosten (van het appartement);
  • er werd een voordeel van alle aard (conform de regelgeving van art. 18 KB/WIB92) belast en dit voordeel maakte deel uit van de vergoeding voor haar bedrijfsleider;
  • en , zo stelde het Hof, het is niet aan haar over de manier van vergoeden (zogenaamde  opportuniteitsbeoordeling) te oordelen.  


Ook wat het tweede argument betreft krijgt de vennootschap haar gelijk.  Vastgoed aan de kust wordt immers gekenmerkt dat er een meerwaarde op gerealiseerd wordt. Hier vormde het afsluiten van een lening ook geen probleem. Belangrijk is hier dat deze meerwaarde aannemelijk moet zijn.  Maar zoals gezegd is dat het geval voor vastgoed aan de kust.

Besluit :

We kunnen het Hof citeren : “Het hof kan zich aansluiten bij de redenering ter zake van de belastingplichtige. De situatie waarbij de vennootschap de volle eigendom van het appartement op het actief van haar balans heeft staan, kan niet vergeleken worden met de situatie waarbij de vennootschap slechts over het vruchtgebruik ervan beschikt. Het is algemeen bekend dat de waarde van onroerend goed, zeker aan de kust, sinds 2006 drastisch is toegenomen, zodat de verankering van het appartement aan de kust op haar balans in 2006 voor een aanschaffingswaarde van 150.000,00 EUR kan beschouwd worden als een belegging, waarvan verwacht kan worden dat ze op termijn belastbare winst zal opleveren voor de vennootschap. Het feit dat de aankoop in 2006 werd gefinancierd door middel van een lening doet daar geen afbreuk aan.

De door de administratie aangehaalde rechtspraak is niet relevant, vermits de feiten in onderhavig geval verschillend zijn.

Het feit dat de ter beschikkingstelling van het appartement in Oostende aan de bedrijfsleider van de vennootschap een aantoonbaar verband houdt met de verloningspolitiek van de vennootschap in die zin dat bedrijfsleider Nadine N op die manier deels wordt vergoed voor de prestaties, die ze verricht voor de vennootschap, alsmede het feit dat het appartement op termijn door de vennootschap met winst te gelde kan worden gemaakt, nopen aldus tot het besluit dat de vennootschap voldoet aan haar bewijslast dat de kosten van dit appartement werden gedaan of gedragen met de bedoeling belastbare inkomsten te verkrijgen of te behouden. Er is aldus voldaan aan de voorwaarden van artikel 49 WIB92 en het bestreden vonnis dient te worden bevestigd.”

En hiermee is zowat alles verteld.   Het maakt duidelijk dat men zich niet zomaar bij de eerste reactie van de fiscus moet neerleggen.  Integendeel, het is belangrijk te onderstrepen dat een goed onderbouwd en voorbereid dossier belangrijk is. Dit wordt ook hier duidelijk onderstreept.  

Wat nu? Betekent dit nu dat we allemaal terug zulk een investering in onze vennootschap dienen te doen ?  Neen, dat is veel te kort door de bocht.  Er zijn immers alternatieven, die ook de moeite zijn om te bekijken. En zo eindigen we met een fiscaal principe dat altijd van belang is, nl elk dossier is anders. Maatwerk is aan de orde want de verwachtingen, zorgen en wensen (al dan niet op lange termijn) zullen de balans in de één of andere richting doen overhellen.   

lees onze fiscale boeken

Heb je een vraag?

Beste lezer,

Zoals u weet is fiscale wetgeving een snel veranderende materie. Als u daarom twijfelt of een ouder artikel nog volledig up to date is, twijfel dan niet ons te contacteren…

Als je een creatief maar legaal advies nodig hebt, of als je met een opmerking of een idee zit, of je wilt een achterpoortje dubbelchecken, je wenst een second opinion, je hebt een vennootschap nodig,..of je wilt even bijpraten…