Met ingang van 2010 is in het Wetboek van Vennootschappen een kennisgevingsplicht ingevoerd, waarbij houders van een participatie van 25% of meer in een niet-beursgenoteerde NV of Comm.VA verplicht zijn om zich kenbaar te maken aan de vennootschap.

De nieuwe kennisgevingsplicht is ingeschreven in het nieuwe artikel 515bis van het Wetboek van Vennootschappen, en gaat als volgt :

"Elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die stemrechtverlenende effecten verwerft die al dan niet het kapitaal vertegenwoordigen van een [niet genoteerde] naamloze vennootschap […] die aandelen aan toonder of gedematerialiseerde aandelen heeft uitgegeven, moet ten laatste binnen de vijf werkdagen volgend op de dag van verwerving aan deze vennootschap kennis geven van het aantal effecten dat hij bezit, wanneer de stemrechten verbonden aan die effecten 25 % of meer bereiken van het totaal der stemrechten op het ogenblik waarop zich de verrichting voordoet op grond waarvan kennisgeving verplicht is. Deze kennisgeving is eveneens binnen dezelfde termijn verplicht bij overdracht van effecten wanneer als gevolg hiervan de stemrechten zakken onder voormelde drempel van 25 %.”

Deze identificatieverplichting kan worden aanzien als een tussenstap naar de afschaffing van de effecten aan toonder, waardoor uiterlijk op 31 december 2013 een keuze moet worden gemaakt tussen een omzetting in effecten op naam of in gedematerialiseerde effecten.

De identificatieverplichting houdt in dat de kennisgeving moet gebeuren binnen de vijf werkdagen volgend op de dag waarop de aandelen ter grootte van een participatie van 25 % werden verworven.

Personen die op het moment van het invoeren van deze regeling reeds 25 % of meer van de stemrechten in een dergelijke vennootschap hebben, moeten hiervan kennis geven aan de vennootschap tegen uiterlijk 5 augustus 2010. Als een aandeelhouder die meer dan 25 % van de stemrechten bezit aandelen verkoopt, waardoor hij opnieuw onder de grens van 25 % van de stemrechten valt, moet hij een nieuwe kennisgeving verrichten. Bij niet-naleving van de kennisgeving kan de voorzitter van de rechtbank van koophandel de aan de aandelen verbonden stemrechten opschorten. Hij kan zelfs bevelen de bewuste aandelen aan een derde te verkopen.

Wij distilleren twee aandachtspunten op fiscaal vlak die deze identificatieverplichting met zich meebrengt.

Het verlaagd opklimmend tarief in de vennootschapsbelasting

Vennootschappen waarvan de aandelen voor ten minste de helft in handen zijn van andere vennootschappen, zijn uitgesloten van het verlaagd opklimmend tarief in de vennootschapsbelasting (artikel 215, tweede lid, WIB 92).
 
Tot nu toe kan de vennootschap zich makkelijk verschuilen achter het anoniem aandeelhouderschap om het verlaagd tarief hoe dan ook te genieten. Door gewoon te zwijgen over het aandeelhouderschap staat de vennootschap sterk. Daarenboven bepaalt de commentaar dan indien ingevolge het anonieme aandeelhouderschap geen zekerheid kan worden verkregen of aan voormelde voorwaarde is voldaan, om die reden het verminderd basistarief inzake Ven.B niet zonder meer mag worden geweigerd (Com.IB 215/26).

De nieuwe identificatieverplichting zal het makkelijker maken voor de fiscus om na te gaan of aan de uitsluitingsgrond is voldaan.

Indicaire afrekening

In de praktijk rijst de vrees dat de fiscus deze kennisgevingsverplichting zou kunnen gebruiken in het kader van een indiciaire afrekening. Als plots blijkt dat u een deelneming hebt van bv. 30 % in een vennootschap, zou de fiscus wel eens benieuwd kunnen zijn met welke middelen u deze deelneming hebt betaald.

De cruciale vraag hierbij is of hoe discreet de kennisgeving blijft.

In de standaardmodellen van de jaarrekening voor ondernemingen zoals opgesteld door de Balanscentrale van de Nationale Bank van België omvat in de toelichting bij de jaarrekening een 'staat van het kapitaal en de aandeelhoudersstructuur'.  Deze staat moet worden weergegeven rekening houdend met de kennisgevingen die de onderneming heeft ontvangen. De kennisgeving ingevolge het nieuwe artikel 515bis W.Venn. zou hierin begrepen zijn, maar hierover zijn de meningen in de rechtsleer verdeeld. De kwestieuze kennisgevingen zouden immers enkel slaan op deze bedoeld door de wetgeving inzake kruisparticipaties (artikelen 631, § 2, laatste lid en 632, § 2, laatste lid W.Venn.) en door de transparantiewetgeving voor genoteerde vennootschappen (artikel 14, lid 4 van de Wet Openbaar Bod van 2 mei 2007).

In elk geval heeft de fiscus de mogelijkheid achter de kennisgevingen te komen via het stellen van een vraag om inlichtingen, waardoor het voor de fiscus relatief éénvoudig lijkt de aandeelhoudersstructuur in kaart te brengen, en dus ook een vermogensafrekening uit te voeren in hoofde van de aandeelhouders.

Een verwittigd man is er twee waard.

lees onze fiscale boeken

Heb je een vraag?

Beste lezer,

Zoals u weet is fiscale wetgeving een snel veranderende materie. Als u daarom twijfelt of een ouder artikel nog volledig up to date is, twijfel dan niet ons te contacteren…

Als je een creatief maar legaal advies nodig hebt, of als je met een opmerking of een idee zit, of je wilt een achterpoortje dubbelchecken, je wenst een second opinion, je hebt een vennootschap nodig,..of je wilt even bijpraten…