Stel u hebt werknemers in dienst die over een bedrijfswagen beschikken.  Diegene die op minder dan 25 kilometer van het werk wonen, hebben een belastbaar voordeel van alle aard berekend op 5.000 kilometer per jaar. Maar u wenst nieuwe markten aan te boren.  Hiervoor gaat u een aantal van uw werknemers naar een andere vestiging overplaatsen.  Het gevolg voor deze werknemers is dat de afstand woon-werk plots de 25 km overschrijdt. 

In principe dient het voordeel van alle aard voortaan berekend (al dan niet pro rata) te worden op 7.500 kilometer.
Hierover werd een parlementaire vraag aan de Minister van Financiën gesteld  (V&A, Kamer, 2008-2009, nr. 25 van 7 juli 2008, 5.844 – 5.845, Vr. nr. 185 van H. Bogaert van 22 mei 2008 – www.dekamer.be ).

De Minister antwoordde dat voor de werknemers, die echter reeds in dienst waren vóór de verhuis van de vestiging en reeds beschikten over een bedrijfswagen, zij geen rekening zal worden gehouden met de bijkomende kilometers voor de berekening van het voordeel van alle aard m.b.t. deze nieuwe vestigingsplaats.

Het resultaat is dat het voordeel van alle aard bij de werknemer nog blijvend  op 5.000 kilometer op jaarbasis zal worden berekend.  Dit op voorwaarde dat de afstand (enkel) tussen de woonplaats en de vroegere vaste plaats van tewerkstelling vóór de verhuis niet meer dan 25 kilometer bedroeg.   Ook dient  de overplaatsing eenzijdig worden opgelegd door de werkgever.  Dus geen gewone standplaatsverandering op grond van bepalingen van de individuele arbeidsovereenkomst.

Kortom (het antwoord van de Minister citerende) : Voor de werknemers, die reeds in dienst waren vóór de overbrenging van de activiteiten van de ene vestigingsplaats naar de andere en waaraan de werkgever een voertuig ter beschikking stelt, zullen de bijkomende kilometers naar de nieuwe vestigingsplaats die in vergelijking met de toestand vóór de overbrenging van de activiteiten worden afgelegd, niet in aanmerking worden genomen voor de vaststelling van het voordeel van alle aard voor de (kosteloze) terbeschikkingstelling van de wagen door de werkgever voor zover de overplaatsing door de werkgever eenzijdig werd opgelegd (een gewone standplaatsverandering op grond van de bepalingen van bijvoorbeeld een individuelearbeidsovereenkomst voldoet evenwel niet aan die voorwaarde).

In dit geval zal het voordeel van alle aard bij de begunstigde op 5.000 km op jaarbasis (blijvend) worden berekend, voor zover de afstand (enkel) tussen de woonplaats en de vroegere vaste plaats van tewerkstelling vóór de overbrenging van de maatschappelijke zetel of exploitatiezetel niet meer bedroeg dan 25 km, en dit zelfs, indien na overbrenging van de zetel de werkelijke afstand tussen de woonplaats en de nieuwe vaste plaats van tewerkstelling meer dan 25 km bedraagt.

lees onze fiscale boeken

Heb je een vraag?

Beste lezer,

Zoals u weet is fiscale wetgeving een snel veranderende materie. Als u daarom twijfelt of een ouder artikel nog volledig up to date is, twijfel dan niet ons te contacteren…

Als je een creatief maar legaal advies nodig hebt, of als je met een opmerking of een idee zit, of je wilt een achterpoortje dubbelchecken, je wenst een second opinion, je hebt een vennootschap nodig,..of je wilt even bijpraten…