DE INFORMATIE IN DIT ARTIKEL IS NIET MEER UP TO DATE EN VEROUDERD

De voorbije weken is het begrip de ‘tax shift’ veelvuldig in de actualiteit geweest. Vandaag zijn er echter al een aantal zaken meer concreet. Het is nog te vroeg om een sluitend geheel hiervan reeds te publiceren doch het wordt alsmaar meer concreet.

Daarom lijkt het ons zinvol u toch reeds een overzicht (weliswaar beperkt en samengevat) van een aantal niet onbelangrijke zaken nu reeds mee te delen.  Want veel de maatregelen treden naar verwachting  in werking vanaf 1 januari 2016.  Weliswaar, allemaal onder voorbehoud …

De taks op de zogenaamde speculatieve meerwaarden

Deze taks (treedt in voege vanaf 1 januari 2016) heeft al veel inkt doen vloeien en het zal hiermee zeker niet ophouden …

De taks (enkel van toepassing voor natuurlijke personen) zou van toepassing zijn vanaf 1 januari 2016 op meerwaarden die zijn verworven vanaf die datum (= geen terugwerkende kracht) en dit wanneer (oa) aandelen ‘snel’ worden verkocht.  Met ‘snel’ bedoelt men binnen de 6 maanden.

De speculatietaks zou slaan op aandelen en deelbewijzen van emittenten die op een gereglementeerde markt (beurs) genoteerd zijn, afgeleide producten, warranten, opties en aandelencertificaten.  Aandelenfondsen zouden dan weer buiten het toepassingsgebied vallen.

De volgende transacties (volgens LIFO-methode)  komen in aanmerking :

  • Beginparameter: verwervingen onder bezwarende titel, maar ook schenkingen die plaats vonden minder dan 6 maanden.
  • Eindparameter : overdrachten onder bezwarende titel.

Let wel : met minderwaarden wordt verder geen rekening gehouden.

Nalatenschappen zouden zijn vrijgesteld.

Het tarief zou 33% bedragen. Deze belasting zal als een roerende voorheffing ingehouden worden wanneer een in België gevestigde tussenpersoon (veelal een bank) tussenbeide komt bij de overdracht die aanleiding geeft tot de meerwaarde. Anders zal een aangifte via de personenbelasting moeten plaats vinden.

De forfaitaire beroepskosten

De forfaitaire beroepskostenaftrek voor werknemers verhoogt met ingang van het aanslagjaar 2016 en dit weliswaar stapsgewijs. Dit gebeurt maw gefaseerd : eerst verhoging van de percentages en een uitbreiding van de schijven waarop die percentages worden toegepast. Naar verluidt moet dit dan vanaf  aanslagjaar 2019 resulteren in één globaal percentage van 30 %.  Weliswaar met een bijhorend maximum, dat wel hoger zal zijn dan het huidige.

Het tarief personenbelasting

De schijf die van 30 % personenbelasting wordt geschrapt.  Ook hier zal dit in fases gebeuren. In eerste fase zal deze schijf gedeeltelijk overgeheveld worden naar het tarief van 25% om finaal vanaf  aanslagjaar 2019 volledig te verdwijnen.

De schijf van 40 % belastbaar zal ook naar de toekomst verhoogd worden.  Hierdoor wordt het gedeelte dat belast wordt aan 45% kleiner.

De verhoging van de roerende voorheffing

Het tarief van 25 % roerende voorheffing op de roerende inkomsten (auteursrechten en sommige diverse inkomsten) wordt verhoogd naar 27 %.

Het gunstregime van de volksleningen wordt dan weer afgeschaft (ook voor de bestaande).

Daar waar de ‘liquidatiereserve’ een tarief roerende voorheffing kent van 15% (nav een uitkering binnen de vijf jaar) en bij een kapitaalvermindering binnen de 4 of 8 jaar waar een incorporatie van de reserves (de zogenaamde overgangsregeling) heeft plaats gevonden (ook 15%), stijgt dit tarief telkens naar 17 %.

De taxatie op VVPR-bis dividenden (15% roerende voorheffing), op de interesten van de zogenaamde Leterme­bons en van de gereglementeerde spaarboekjes blijft dan weer ongewijzigd.

Het nieuwe nieuwe tariefis van toepassing op de vanaf 1 januari 2016 betaalde of toegekende inkomsten.

De belastingregularisering

De regularisering zou vervroegd ingaan op 1 januari 2016.

De ‘gewone’ investeringsaftrek

Goed nieuws voor wie investeert in activa die voor de investeringsaftrek in aanmerking komen.

In de personenbelasting verhoogt het tarief van de investeringsaftrek voor zogenaamde gewone investeringen.  Het tarief bedraagt voortaan 8%. In de vennootschapsbelasting wordt de tijdelijke regeling voor zogenaamde KMO-vennootschappen, die normaal zou eindigen eind 2015 voor onbepaalde duur verlengd worden.  Het tarief bedraagt ook hier 8%.

Inwerkingtreding : op de investeringen aangeschaft of tot stand ge­bracht vanaf 1 januari 2016.  Misschien beter uw investering uit te stellen …

BTW en esthetische ingrepen

Wie een plastische ingreep overweegt, moet dan weer rekening houden met het volgende. Esthetische ingrepen (incl de bijhorende zorgen) zullen niet altijd meer vrijgesteld zijn van BTW. En dit voor ingrepen vanaf 1 januari 2016.  De artsen die deze ingrepen uitvoeren zullen dan weer recht hebben op een (gedeeltelijke) BTW-recuperatie.

Accijnzen

Ook nu weer zullen de accijnsen op alcohol, tabak, diesel, ed verhogen.  Ook de ‘suikertaks’ komt er …

De belastingvrije som

Enerzijds zou de belastingvrije som vanaf aanslagjaar 2020 nog maar één bedrag uitmaken.

Anderzijds zal vanaf aanslagjaar 2017 de belastingvrije som bijkomend aangepast worden voor wie recht heeft op een hoge belastingvrije som maar hierdoor het fiscaal voordeel van het schrappen van 30 %-schijf niet kan genieten.

De sociale zekerheidsbijdragen voor zelfstandigen

De sociale zekerheidsbijdragen voor zelfstandigen zullen dalen.  De eerste schijf aan beroepsinkomsten die vandaag het tarief van 22% dient te ondergaan daalt naar 20,5%.

lees onze fiscale boeken

Heb je een vraag?

Beste lezer,

Zoals u weet is fiscale wetgeving een snel veranderende materie. Als u daarom twijfelt of een ouder artikel nog volledig up to date is, twijfel dan niet ons te contacteren…

Als je een creatief maar legaal advies nodig hebt, of als je met een opmerking of een idee zit, of je wilt een achterpoortje dubbelchecken, je wenst een second opinion, je hebt een vennootschap nodig,..of je wilt even bijpraten…