We hebben het er vroeger reeds over gehad, maar omwille van de vele vragen hieromtrent komen we er nog eens op terug.  Ter ondersteuning van de zogenaamde starters zijn er ondertussen enkel fiscale maatregelen uitgedokterd, nl het helpen financieren van startende ondernemingen en een daling van de loonkosten.

Het betreft drie maatregelen.  We overlopen verder deze maatregelen nog eens kort met wat extra toelichting :

 1. Aanmoediging van risicokapitaal dmv een belastingvermindering in de personenbelasting voor het verwerven van nieuwe aandelen in startende vennootschappen;

Deze regeling wordt ook wel de ‘tax shelter-regeling voor startende ondernemingen’ genoemd.  Niettegenstaande is de bestaande tax shelter (film ed) hiermee wel niet vergelijkbaar.  In feite wordt personen die investeren in het kapitaal van een kmo (zie verder) fiscaal beloond.

Een belastingvermindering (in de personenbelasting en BNI)  zal worden toegekend aan een natuurlijk persoon die:

 • nieuwe aandelen op naam (al dan niet via crowdfunding) verwerft en dit nav de oprichting van een vennootschap of nav een kapitaalverhoging(er geldt een volstortingsplicht). Enkel een geldelijke inbreng komt in aanmerking dus geen inbreng in natura. En dit binnen de 4 jaar na de oprichting van de vennootschap;
 • rechten van deelneming in een startersfonds, erkend door de FSMA, (om een groter publiek aan te spreken) verwerft. Een startersfonds betreft hier een fonds dat minimaal 80% van haar fondsen investeert in startende vennootschappen

De belastingvermindering is van toepassing op betalingen voor de verwerving van aandelen (of rechten van deelneming) uitgegeven vanaf 1 juli 2015 (dus ten vroegste van toepassing vanaf aanslagjaar 2016).

De startende vennootschap moet zich ook schikken naar een aantal voorwaarden.  De meest belangrijke  zijn :

De startende vennootschap is een binnenlandse vennootschap of een vennootschap gevestigd in de EER met een Belgische inrichting, opgericht vanaf 1 januari 2013 (dus geen natuurlijke personen).  Maw de vennootschap mag dus ten vroegste op 1 januari 2013 opgericht zijn en vermits enkel aandelen uitgegeven vanaf 01 juli 2015 in aanmerking komen voor deze belastingvermindering is het enkel mogelijk bij een bestaande vennootschap wanneer er een kapitaalsverhoging plaats vindt. Opgelet wanneer de (nieuwe) vennootschap de werkzaamheden verder zet van de éénmanszaak (of van een andere vennootschap) dan wordt de datum van oprichting (en dus de termijn van vier jaar) bepaald door de startdatum van die eenmanszaak (= eerste inschrijving in KBO) of door de startdatum van die andere vennootschap.

 • De vennootschap moet een kleine vennootschap zijn (in de zin van artikel 15 W. Venn) en dit in het belastbare tijdperk van de investering.
 • De vennootschap is echter geen patrimonium- en/of managementvennootschap, vennootschap in moeilijkheden, beursgenoteerde vennootschap, beleggings- thesaurie- of financieringsvennootschap.(patrimoniumvennootschap : ‘de vennootschap is geen vennootschap met als statutair hoofddoel of voornaamste activiteit de oprichting, de verwerving, het beheer, de verbouwing, de verkoop of de verhuur van vastgoed voor eigen rekening of het bezit van deelnemingen in vennootschappen met een soortgelijk doel, noch een vennootschap waarin onroerende goederen of andere zakelijke rechten met betrekking tot dergelijke goederen zijn ondergebracht, waarvan natuurlijke personen die in de vennootschap een opdracht of functies als bedoeld in artikel 32, eerste lid, 1°, uitoefenen, hun echtgenoot of hun kinderen wanneer die personen of hun echtgenoot het wettelijk genot van de inkomsten van die kinderen hebben, het gebruik hebben’)
 • Er mag zich ook voorheen geen kapitaalvermindering of dividenduitkering hebben voor gedaan.
 • De ontvangen bedragen mogen niet aangewend worden om dividenden uit te keren, aandelen aan te kopen of leningen toe te kennen. Let wel een dividenduitkering uit de operationele winst van de KMO-vennootschap blijft wel mogelijk tijdens de periode van vier jaar.
 • Het ontvangen bedrag (van één iemand of meerdere personen) mag niet meer bedragen dan 250.000 euro (zie verder wat de impact voor de investeerder betreft).
 • De belastingvermindering is niet van toepassing op de verwerving van aandelen in een vennootschap waarin de belastingplichtige bv bedrijfsleider is. Ook niet onrechtstreeks via een managementvennootschap.

Tip. Kinderen en partner worden echter niet uitgesloten !

 • De belastingvermindering wordt ook niet toegestaan voor het gedeelte dat meer dan 30% van deze vennootschap vertegenwoordigt, per belastingplichtige.
 • (…)

Voordeel voor de natuurlijke persoon :

De belastingvermindering wordt gelimiteerd  tot een maximumbedrag van 100.000 euro per belastingplichtige en per jaar (kan in één of meerdere ondernemingen zijn).Het maximumbedrag van 100.000 euro geldt dus per belastingplichtige én per belastbaar tijdperk. Dit betekent dan ook dat wanneer u in hetzelfde jaar 60.000 euro investeert in een KMO X en 50.000 EUR in een KMO Y 10.000 euro verloren gaat. Een oplossing is hier ‘spreiden’.  Er kan aan gedacht worden 10.000 euro een jaar later te investeren in bv KMO Y.  De belastingvermindering bedraagt 30% van het geïnvesteerde bedrag. Dat percentage wordt echter verder verhoogd tot45% als de vennootschap ten minste aan twee van de volgende voorwaarden voldoet (zogenaamde micro-onderneming – Boekhoudrichtlijn 2013/34/EU dd 26 juni 2013) :

 • het balanstotaal is kleiner of gelijk aan 350.000 euro;
 • de omzet is niet hoger dan 700.000 euro;
 • het gemiddelde personeelsbestand is groter dan tien personen.

(bijkomend zal uw te betalen gemeentebelasting ook dalen !)

Ook moet de belastingplichtige de verworven aandelen minimaal 48 maanden in zijn bezit houden (tenzij na een overlijden).  Zoniet wordt de belastingvermindering teruggenomen in verhouding tot elke volledige maand dat de aandelen dat de aandelen niet werden behouden.  Voorbeeld : stel u investeert voor 10.000 euro in een KMO (micro-onderneming).  U geniet dus een belastingvermindering van 4.500 euro (45% x 10.000 euro).  U dient de aandelen 48 maanden bij te houden doch 24 volle maanden later schenkt u de aandelen weg.  De helft zal moeten worden ‘terug gegeven’ aan de (federale) schatkist.

Let wel het betreft een belastingvermindering en geen belastingkrediet.  Het valt ook op dat deze maatregel enkel ter ondersteuning is van vennootschappen en geen natuurlijke personen.Ook hier kan het beter zijn te spreiden.  Wie het maximum in jaar X eruit wenst te halen zal dus minimaal 45.000 euro aan personenbelasting dienen te betalen.  Dit is de meeste personen niet ‘gegeven’.  Men zal allicht een beroepsinkomen moeten genieten dat de 100.000 euro overtreft.  Want een belastbaar beroepsinkomen van 100.000 euro geeft een personenbelastingsdruk van geen 45.000 euro !  Daarom is het ook hier beter te spreiden.

 1. Aanmoediging van schuldfinanciering door het vrijstellenvan de roerende voorheffing (en BNI) van interest op leningen aan startende ondernemingen (via crowdfunding)

De interest van nieuwe leningen toegekend vanaf 1 juli 2015 en dit via een erkend crowdfundingplatformkan worden vrijgesteld van (oa) roerende voorheffing.  Ook hier is er een maximum voorzien van 15.000 euro (al dan niet gespreid over meerdere leningen).

En dit met de nodige voorwaarden voor de ontlener :

 • De ontlener is een kleine onderneming, cfr art 15 W.Venn (dit zijn zowel vennootschappen als ondernemers-natuurlijke persoon, in tegenstelling tot de tax shelter-regeling van punt 1).
 • De kleine onderneming is ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen voor max. 48 maanden.
 • De leningen zijn toegekend voor een looptijd van minimaal 48 maanden.  Er is wel geen maximale looptijd voorzien (dus langlopende bullet-kredieten komen ook in aanmerking) !
 • Het dienen nieuwe leningen te zijn dus geen herfinancieringsleningen.
 • (…)

Hier valt op dat een bedrijfsleider niet uitgesloten wordt (bij de taxshelter, zie boven, wel !).  Maar er zal wel moeten rekening gehouden worden met de herkwalificatie-regel.  Artikel 18, 4° WIB 1992, is van belang in deze discussie : “interest van voorschotten wanneer één van volgende grenzen wordt overschreden en in de mate van die overschrijding:

–      ofwel de in artikel 55 gestelde grens,

–      ofwel wanneer het totaal bedrag van de rentegevende voorschotten hoger is dan de som van de belaste reserves bij het begin van het belastbare tijdperk en het gestort kapitaal bij het einde van dit tijdperk.

Als voorschot wordt beschouwd, elke al dan niet door effecten vertegenwoordigde geldlening verstrekt door een natuurlijk persoon aan een vennootschap waarvan hij aandelen bezit of door een persoon aan een vennootschap waarin hij een opdracht of functies als vermeld in artikel 32, erste lid, 1°, uitoefent, alsmede in voorkomend geval, elke geldlening verstrekt aan die vennootschap, door hun echtgenoot of hun kinderen wanneer die personen of hun echtgenoot het wettelijk genot van de inkomsten van die kinderen hebben, met uitzondering van (…)”.

Deze bestaande regel mag dus niet vergeten worden …

 1. Daling van de loonkost door het vrijstellen van doorstorting van een gedeelte van de bedrijfsvoorheffing voor startende ondernemingen

Kleine ondernemingen (cfr art 15 W.Venn , dus ook hier zowel vennootschappen als ondernemers-natuurlijke personen) worden vrijgesteld van het doorstorten van 10% van de bedrijfsvoorheffing op de bezoldigingen van werknemers (dus geen bedrijfsleiders).  Dit percentage wordt nog verhoogd tot 20% voor die ondernemingen die voldoen aan de voorwaarden van de micro-onderneming (zie boven).

De onderneming mag ook hier max. 48 maanden zijn ingeschreven in de KBO.

Deze vrijstelling is ook hier van toepassing vanaf 1 juli 2015 , maw op de bezoldigingen die toegekend of betaald werden vanaf 1 juli 2015.

Conclusie :

Deze drie bijkomende maatregelen moeten gezien worden in het opzet van deze regering nl het verder aanmoedigen en ondersteunen van het ondernemersklimaat in België.   Het maakt deel uit van een gans pakket van maatregelen in die zin.  Hierbij denken we aan de verminderde roerende voorheffing op sommige dividenden (VVPR-bis), de liquidatiereserve (VVPR-ter) en de bijzondere liquidatiereserve.  Dit kan enkel onze goedkeuring wegdragen …

lees onze fiscale boeken

Heb je een vraag?

Beste lezer,

Zoals u weet is fiscale wetgeving een snel veranderende materie. Als u daarom twijfelt of een ouder artikel nog volledig up to date is, twijfel dan niet ons te contacteren…

Als je een creatief maar legaal advies nodig hebt, of als je met een opmerking of een idee zit, of je wilt een achterpoortje dubbelchecken, je wenst een second opinion, je hebt een vennootschap nodig,..of je wilt even bijpraten…