Een bedrijfsleider ontvangt meestal een bezoldiging uit zijn vennootschap. Op deze bezoldiging (na beroepskosten) zal hij nog altijd sociale zekerheidsbijdragen moeten betalen. Zoals u weet worden deze berekend op basis van het netto beroepsinkomen van drie jaar terug weliswaar geherwaardeerd. 

De tarieven voor 2010 bedragen :
Geïndexeerd inkomen                          Tarief 
0,01 – 51.059,94 22% met een minimum van 650,34/kwartaal
51.059,94 – 75.246,19 14,16% met een maximum van 3.664,49/kwartaal

Een vraag die wel eens opkomt is of hieraan volledig kan ontsnapt worden door geen bezoldiging te onttrekken aan de vennootschap, bv een gepensioneerd iemand.
Dus geen bezoldiging noch in cash noch in natura.  Of moet een bedrijfsleider niet altijd sociale zekerheidsbijdragen betalen ook wanneer hij geen bezoldiging ontvangt ? 

Aanvankelijk was het zo dat wie bedrijfsleider is in de vennootschap en geen bezoldiging onttrekt zich alsnog moest aansluiten bij een sociaal verzekeringsfonds en sociale zekerheidsbijdragen te betalen. 

Maar hierin is verandering gekomen.  

De betrokkene kan dit realiseren maar moet wel aantonen dat hij geen beroepsinkomsten ontvangt.  Dit kan hij doen door aan te tonen van :
• een juridisch bewijs van kosteloosheid: dit kan blijken uit de statuten of een akte van de algemene vergadering
én
• een feitelijk bewijs van kosteloosheid: omdat er fiscaal geen bedrijfsinkomsten werden vastgesteld.

Het RSVZ overloopt in zijn nota vervolgens onder welke 'beperkende voorwaarden' het vermoeden van verzekeringsplicht kan worden weerlegd.  Samengevat :

• Zodra een vennootschapsmandataris 'de facto' wordt vergoed, is hij volgens het RSVZ voor de hele duur van zijn mandaat verzekeringsplichtig.
• Als een mandaat kosteloos is, maar de statuten derwijze worden gewijzigd dat het mandaat voortaan 'vergoed' of 'vergoedbaar' wordt, geldt de verzekeringsplicht voor de toekomst.
• Omgekeerd, als een mandaat 'vergoed' of 'vergoedbaar' is en de statuten derwijze worden gewijzigd dat het voortaan kosteloos is, en er ook niet 'de facto' bezoldigingen worden uitgekeerd, "neemt de verzekeringsplicht een eind vanaf het kwartaal volgend op dit waarin de beslissing werd genomen".
• De statuten bepalen dat het mandaat kosteloos is : de juridische kosteloosheid van het mandaat is dan bewezen; er is geen onderwerping voor zover de juridische kosteloosheid niet wordt tegengesproken door een 'de facto' uitkering van bezoldigingen.
• De statuten bepalen niets over de bezoldiging : kosteloosheid in rechte kan dan slechts blijken uit de beraadslaging van het bevoegde orgaan.
• De statuten laten het aan de algemene vergadering over om te beslissen over een bezoldiging : de kosteloosheid in rechte kan volgens het RSVZ slechts worden aanvaard zodra de algemene vergadering uitdrukkelijk tot kosteloosheid van het mandaat heeft beslist.
• De statuten bepalen dat het mandaat kosteloos is tenzij andersluidende beslissing van het bevoegde orgaan : de kosteloosheid in rechte wordt slechts aanvaard als het bevoegde orgaan tot de kosteloosheid heeft beslist.
• De statuten bepalen dat het mandaat bezoldigd is, maar er worden feitelijk geen bezoldigingen uitgekeerd. Het bewijs van kosteloosheid is dan volgens het RSVZ niet geleverd.
• De statuten bepalen dat het mandaat bezoldigd is, en dat het 'bedrag' van de bezoldiging door het bevoegde orgaan moet worden vastgesteld : ook in dit geval is het bewijs van kosteloosheid volgens het RSVZ niet geleverd.

Besluit

Vandaag kan men ontsnappen aan de sociale zekerheidsbijdragen door geen bezoldiging te genieten, niet in rechte en niet in feite. Wel moeten we de volgende twee zaken hierbij opmerken :
– geen bezodiging betekent vaak niet kunnen genieten van een aantal verminderingen in de personenbelasting
– geen bezoldiging betekent ook geen pensioenopbouw d.m.v. de vennootschap
– de vennootschap zal het verlaagd tarief niet kunnen genieten en sowieso belast worden aan 33,99%

Maar in sommige gevallen kan het zeker interessant zijn. Denken we maar de gepensioneerde bedrijfsleider die zijn diensten toch nog wil aanbieden.  Het probleem is dat wanneer dit inkomen te hoog is hij zijn pensioen volledig verliest. D.m.v. een vennootschap en geen bezoldiging meer te ontvangen kunnen de beide gecombineerd worden.  Bijkomend zijn er ook geen sociale zekerheidsbijdragen verschuldigd.

 

 

lees onze fiscale boeken

Heb je een vraag?

Beste lezer,

Zoals u weet is fiscale wetgeving een snel veranderende materie. Als u daarom twijfelt of een ouder artikel nog volledig up to date is, twijfel dan niet ons te contacteren…

Als je een creatief maar legaal advies nodig hebt, of als je met een opmerking of een idee zit, of je wilt een achterpoortje dubbelchecken, je wenst een second opinion, je hebt een vennootschap nodig,..of je wilt even bijpraten…