Wat we zelf doen, doen we niet altijd beter ! Zo blijkt uit recente cijfers dat het aantal ambtenaren in de Vlaamse administratie en de lokale niveaus de laatste jaren spectaculair gestegen is. Onder het mom van hype advertenties wordt het werken bij het Vlaams Gewest, stad of gemeente aantrekkelijk gemaakt voor heel wat jonge mensen.Bovendien zijn de aanvangslonen soms zelf hoger dan in de vrije economie. Gevolg? Het monster groeit en blijft maar groeien, de aanwervingen worden bij deze instanties niet gestuurd door economische gronden. Op een ogenblik dat bv in de UK duizenden ambtenaren de bons krijgen, zitten wij nog vrolijk aan te werven. Al deze ambtenaren worden vroeg of laat zand in het economisch raderwerk. Leert men het dan nooit. Neem nu de grote regulatoren van de OESO. Deze vijand van het vrije ondernemerschap heeft een budget van 343 miljoen euro, 2000 werknemers (wat doen die in godsnaam!) die lekker wegzakken in de fluwelen zetels van hun Château de la Muette in Parijs… en die heren verdienen een belastingvrij inkomen maar zeggen wel hoe wij ons moeten gedragen. En nu de tip.

Notionele intrestaftrek. Voor veel vennootschappen komt er op relatief korte termijn de algemene vergadering weer aan en dit naar jaarlijkse gewoonte. Eén van de agendapunten is de resultaatsverwerking.  Veel aandeelhouders/vennoten denken echter vandaag aan een dividenduitkering vermits er stemmen opgaan dat de roerende voorheffing van 15% wel eens zou kunnen verdwijnen. Maar weet dat een dividenduitkering een impact heeft op het eigen vermogen van de vennootschap wat ook een daling van de notionele intrestaftrek tot gevolg zal hebben. Toch kunnen we hieraan mogelijk nog iets doen.

Supertip. Het percentage notionele intrestaftrek bedraagt (voor aanslagjaar 2011) 3,425 %. De zogenaamde KMO-vennootschappen genieten nog 0,5% extra. Maar wanneer de vennootschap voor het jaar 2010 een dividenduitkering plant dan heeft dit duidelijk, zoals reeds vermeld, een invloed op haar eigen vermogen en dus ook op de notionele intrestaftrek. Begin 2011 kan de algemene vergadering immers beslissen of er een dividend zal worden uitgekeerd.  Maar wanneer nu de algemene vergadering beslist om een dividend uit te keren dan zal het eigen vermogen eind 2010 hierdoor ook dalen en geeft dit onmiddellijk een totale impact voor 2011.
 
Maar de timing van dividenduitkering kunnen we anders plannen.  Hiermee bedoelen we het organiseren van een tussentijds dividend en dit via een bijzondere algemene vergadering. Hierover bestond vroeger twijfel maar nu niet meer.

Het Hof van Cassatie (Cassatie 23 januari 2003) besliste dat dit perfect mogelijk is. Hierdoor zal de daling van de notionele intrestaftrek minder sterk plaats vinden.  De wetgeving mbt de notionele intrestaftrek kent zogenaamde correctiefactoren maar moeten pro rata (maand erop volgende) doorgevoerd worden.

Een voorbeeld is op zijn plaats. De B.V.B.A. heeft per 31 december 2010 een eigen vermogen van 250.000 EUR (kapitaal 20.000 + overgedragen winst 228.000 + wettelijke reserve 2.000). Op de jaarlijkse algemene vergadering dd 30 juni 2011 wordt er beslist een dividend uit te keren van 200.000 EUR.  Dit betekent echter dat het eigen vermogen eind 2010 daalt met 200.000 EUR en dus ook dat voor 2011 de notionele intrestaftrek daalt. Uiteindelijk bedraagt voor 2011, de notionele intrestaftrek 3,925 % x 50.000 EUR = 1 962 EUR. 

Een tussentijds dividend kan hier een oplossing bieden. Op 1 september 2011 (dus twee maanden na de jaarlijkse algemene vergadering van 30 juni 2011) beslist een bijzondere algemene vergadering hiertoe. Voor het jaar 2010 is er geen probleem m.a.w. de vennootschap geniet voor 2010 de notionele intrestaftrek op 250.000 EUR en niet op 50.000 EUR.  Voor 2011 zal het eigen vermogen m.b.t. de notionele intrestaftrek wel dalen maar dit berekend op 3/12 x 200.000 = 50.000 (de vermelde zogenaamde correctiefactor). De aftrek bedraagt voor dat jaar dan 250.000 – 50.000 = 200.000 x 3,925 % = 7.850 EUR. 

Extra besparing. Als we rekening houden met een vennootschapsbelastingtarief van 33,99% dan betekent dit een extra besparing 33,99% x 5.888 = 2.001 euro en dit enkel door twee maanden te wachten. Hou er wel rekening mee dat voor 2011 het verlaagd tarief VenB niet zal genoten worden (tenzij het kapitaal hoog is, wat uitzonderlijk is). 

En verder op 1 maart geven we nog een offshore-seminar, en verder weet u ons wel te vinden voor legale creatieve adviezen.

Met vriendelijke groeten,

I De Hoon
Director

 

lees onze fiscale boeken

Heb je een vraag?

Beste lezer,

Zoals u weet is fiscale wetgeving een snel veranderende materie. Als u daarom twijfelt of een ouder artikel nog volledig up to date is, twijfel dan niet ons te contacteren…

Als je een creatief maar legaal advies nodig hebt, of als je met een opmerking of een idee zit, of je wilt een achterpoortje dubbelchecken, je wenst een second opinion, je hebt een vennootschap nodig,..of je wilt even bijpraten…