Vandaag leeft de gedachte bij velen een groot dividend uit te keren.  Dit wordt wel eens een superdividend genoemd.  We hebben het hierover vroeger ook reeds gehad. 

Kort samengevat het waarom …

De vrees bestaat dat de roerende voorheffing op dividenden op termijn (al dan niet korte termijn) wel eens zou opgetrokken worden.  Veel vennootschappen genieten een tarief van 15% roerende voorheffing ipv 25% roerende voorheffing.  Let wel dat wanneer de vennootschap ontbonden wordt er een tarief van 10% roerende voorheffing verschuldigd is.  De vraag ook hier is of dit nog een lang leven zal kennen. 

De voorwaarden om het tarief van 15% roerende voorheffing te genieten zijn samengevat de volgende :
– aandelen werden vanaf 1 januari 1994 uitgegeven.
– de aandelen zijn uitgegeven ter vergoeding van een inbreng in geld;
– de aandelen mogen geen enkel toegekend voorrecht genieten;
– de aandelen moeten vanaf hun uitgifte op naam staan of de aandelen moeten vanaf hun uitgifte gedeponeerd zijn in een dossier open bewaargeving bij een bank. 
– De vennootschap mag geen overname doen van sommige activa en dit  van sommige personen.  Deze activa zijn goederen die vóór 1 januari 1994 voor het uitoefenen van de beroepswerkzaamheid werden gebruikt door de aandeelhouder, bestuurder, zaakvoerder of vennoot van de vennootschap die de overdracht verkrijgt of aandelen die deel hebben uitgemaakt van het privaat vermogen (opgelet hier werd geen periode bepaald) van de aandeelhouder, bestuurder, zaakvoerder of vennoot van de vennootschap die de overdracht verkrijgt of goederen die voor 1 januari 1994 hebben toebehoord aan een vennootschap waar de overdrager aandeelhouder, bestuurder, zaakvoerder of vennoot was.
– (…)

Let wel dat 15% roerende voorheffing of 25% roerende voorheffing wel degelijk een niet onbelangrijk verschil oplevert.  Na vennootschapsbelasting (33,99%) en 15% roerende voorheffing is de globale fiscal druk 43,89%.  Indien 25% roerende voorheffing is dit globaal 50,49%.

Maar het maximaal bedrag uitkeren als dividend is voor veel aandeelhouders/ vennoten te drastisch. We mogen immers niet vergeten dat door een groot dividend uit te keren er mogelijk nog andere gevolgen zijn.

De notionele interestaftrek daalt immers. Voor de zogenaamde KMO’s 3,925% (3,425% + 0,5%). Wanneer de vennootschap een grote dividenduitkering plant, dan heeft de vennootschap vanaf het jaar nadien een kleiner eigen vermogen en dus met als gevolg een verlaging van de notionele interestaftrek.

Maar er kan mogelijk nog geoptimaliseerd worden door het uit te keren vennootschapsrechtelijk maximum te beperken tot de helft.  M.a.w. wanneer een dividenduitkering van 200.000 euro juridisch mogelijk is, toch maar de helft (nl 100.000 euro) uit te keren.

De reden is nl de zogenaamde rekening courant.  Wie geld in de vennootschap stopt dmv een rekening courant moet immers rekening houden met de volgende wettelijke bepaling. 
“interest van voorschotten wanneer één van volgende grenzen wordt overschreden en in de mate van die overschrijding :
– ofwel de in artikel 55 gestelde grens,
– ofwel wanneer het totaal bedrag van de rentegevende voorschotten hoger is dan de som van de belaste reserves bij het begin van het belastbare tijdperk en het gestort kapitaal bij het einde van dit tijdperk.

Als voorschot wordt beschouwd, elke al dan niet door effecten vertegenwoordigde geldlening verstrekt door een natuurlijk persoon aan een vennootschap waarvan hij aandelen bezit of door een persoon aan een vennootschap waarin hij een opdracht of functies als vermeld in artikel 32, eerste lid, 1°, uitoefent, alsmede in voorkomend geval, elke geldlening verstrekt aan die vennootschap, door hun echtgenoot of hun kinderen wanneer die personen of hun echtgenoot het wettelijk genot van de inkomsten van die kinderen hebben, met uitzondering van (…)”

Dankzij deze RC beschikt de vennootschap over de nodige liquiditeiten om de geplande investeringen uit te voeren.

Maar wanneer de RC deze grenzen niet respecteert dan wordt de intrest plots een dividend. En dit met alle fiscale gevolgen vandien.
Kortom wie de helft uitkeert als dividend kan dit bedrag als RC (geldlening) toestaan aan de vennootschap zonder het gevaar te lopen dat de vermelde (tweede) grens overschreden wordt.  Hiervoor kan hij aan de vennootschap een rente aanrekenen van 7% (netto 5,95%) die in de vennootschap aftrekaar is en waarbij hij enkel de roerende voorheffing dient te betalen.

Een mooie beleggingsopbrengst …

 

lees onze fiscale boeken

Heb je een vraag?

Beste lezer,

Zoals u weet is fiscale wetgeving een snel veranderende materie. Als u daarom twijfelt of een ouder artikel nog volledig up to date is, twijfel dan niet ons te contacteren…

Als je een creatief maar legaal advies nodig hebt, of als je met een opmerking of een idee zit, of je wilt een achterpoortje dubbelchecken, je wenst een second opinion, je hebt een vennootschap nodig,..of je wilt even bijpraten…