De schenking is vandaag niet langer weg te cijferen in een successieplanning. Door tijdig of ‘geregistreerd’ een schenking uit te voeren, kan de successiedruk aanzienlijk dalen.
De tarieven zijn de volgende (let op enkel bij roerende goederen) :
° 3% voor schenkingen in rechte lijn, tussen gehuwden of samenwonenden; 
° 7% voor schenkingen aan alle anderen;
° 2% voor ondernemingen en vennootschappen (zie verder)

Hier is er het voordeel dat bij een schenking die afgerekend werd aan deze tarieven er geen successierechten meer verschuldigd zijn, zelfs wanneer de schenker binnen de drie jaar na de schenking komt te overlijden. Wie ziek is kan hiervoor dan ook opteren. Let wel de klassieke schenkingstechnieken van handgift en bankgift of via notaris te Nederland zijn ook nog steeds mogelijk. Hier moeten we echter wel een overlevingstermijn als schenker hebben van tenminste drie jaar. Zoniet vallen de geschonken roerende goederen alsnog in de successie.

Onroerende goederen schenken is echter duurder. Niettegenstaande kan het alsnog interessant zijn een schenking m.b.t. onroerend goed door te voeren.

We kennen verschillende vormen van schenkingen. Eén ervan betreft de zogenaamde onrechtstreekse schenking. Met onrechtstreekse schenking (dit is geen vermomde schenking) wordt er een welbepaalde rechtshandeling gerealiseerd die echter neutraal van aard is. Hiermee bedoelen we dat uit deze handeling niet mag blijken dat het een schenking betreft. 

Er bestaan verschillende technieken van onrechtstreekse schenking.  Een levensverzekering kan dit zijn, een bankgift, een betaling voor rekening van een derde of nog een kwijtschelding van een bepaalde schuld. 

Bijvoorbeeld vader heeft een bedrag geleend aan de dochter. De dochter gebruikt deze geldsom om haar woning te renoveren.  De leningsovereenkomst (onderhands) is een neutrale akte.  De dochter zal de schuld moeten terugbetalen gespreid in de tijd , al dan niet te verhogen met een bepaalde intrest. De modaliteiten hiervan kunnen onderling overeen gekomen worden en zullen in de leningsovereenkomst opgenomen worden. Vader doet dit ook om zijn dochter op deze manier de waarde van het geld mee te geven. Maar later wil vader het openstaande saldo van de lening kwijtschelden en dit vanuit een vrijgevig karakter (zogenaamde animus donandi). Dit is een onrechtstreekse schenking.  Hiervoor hoeft men niet naar de notaris te gaan , maar dit kan perfect onderhands gebeuren.

Let wel dat wanneer (in ons voorbeeld) vader komt te overlijden binnen de drie jaar, na de kwijtschelding van de schuld, dan valt deze (onrechtstreekse) schenking in de nalatenschap waardoor de dochter successierechten zal moeten betalen (art 7 W.Succ).  De enige mogelijkheid is dat, wanneer vader plots ziek wordt en de drie jaar niet zal overleven, men alsnog de kwijtschelding (brief) zal laten registreren.  Dit zal 3% schenkingsrechten kosten.  Weliswaar moet dit gebeuren vóór het overlijden van vader.
Noot wie bv een verder familielid op deze manier ook een schuld wil kwijtschelden doet er goed aan (wanneer ook hier de drie jaar niet gehaald zal worden) de registratie door te voeren.  Kostprijs is dan wel 7%, maar anders kunnen de successierechten oplopen tot 65% (gedeelte boven de 125.000 euro).

 

lees onze fiscale boeken

Heb je een vraag?

Beste lezer,

Zoals u weet is fiscale wetgeving een snel veranderende materie. Als u daarom twijfelt of een ouder artikel nog volledig up to date is, twijfel dan niet ons te contacteren…

Als je een creatief maar legaal advies nodig hebt, of als je met een opmerking of een idee zit, of je wilt een achterpoortje dubbelchecken, je wenst een second opinion, je hebt een vennootschap nodig,..of je wilt even bijpraten…