Wie kan van deze regeling gebruik maken ?

Natuurlijke personen onderhevig aan de personenbelasting of BNI, de vennootschappen onderhevig aan de vennootschapsbelasting of BNI, de burgerlijke vennootschappen, de VZW’s , de rechtspersonen onderworpen aan de belasting van rechtspersonen komen in aanmerking.

Ook wie vroeger reeds een regularisatieaangifte (alhoewel het de bedoeling was dat dit maar één keer mogelijk was) heeft ingediend, maar dit maar voor een gedeelte heeft gedaan, krijgt nu de mogelijkheid op herkansing.

Welke belastingen kunnen geregulariseerd worden ?

Het betreft de inkomstenbelasting, de btw , de successierechten , registratierechten , hypotheekrechten , de griffierechten en de diverse rechten en taksen.

Verder zal u merken dat er een onderscheid wordt gemaakt tussen de fiscaal verjaarde kapitalen of inkomsten én de niet fiscaal verjaarde kapitalen en inkomsten.  Dit heeft zijn weerslag op het te betalen regularisatietarief.

Nieuw, in vergelijking met de ‘vroegere’ regularisatieregeling, is dat voortaan ook een regularisatie mogelijk is voor inkomsten afkomstig van ernstige en georganiseerde fiscale fraude waarbij bijzonder ingewikkelde mechanismen of procédés van internationale omvang werden aangewend, van misbruik van vennootschapsgoederen of van valsheid in geschrifte.

Let wel inkomsten van een witwasmisdrijf bedoeld in art. 5, § 3 van de witwaswet van 11 januari 1993 is ook nu niet mogelijk.  Dit behelst oa drugshandel, terrorisme, mensenhandel, enz …

Voortaan kunnen ook de ontdoken sociale bijdragen als zelfstandigen (beperkt tot de niet verjaarde) worden geregulariseerd.

Verloop ?

De aangifte dient te worden ingediend door de belastingplichtige zelf of zijn gemachtigde.  Een gemachtigde is hier echter een persoon die meldingsplichtige is in het kader van de preventieve witwaswetging t.o.v. de witswascel.  Dit zijn accountants, advocaten, bedrijfsrevisoren, enz …

Verder is ook nu weer een rol weggelegd voor het Contactpunt Regularisaties.

Let wel dat er bijkomend een verklaring moet toegevoegd worden waarbij het fraudemechanisme, omvang en oorsprong van de te regulariseren inkomsten ed wordt verduidelijkt

Strafrechtelijke gevolgen ?

Zoals ook reeds bij de vorige regeling van toepassing was, is ook nu voorzien in een strafrechtelijke immuniteit.

Wat betekent dat nu m.b.t. de regularisatie tijdens de vermelde periode voor de beide modules ?

Gewone fraude

 De niet fiscaal verjaarde gewone fraude

-Het gewone tarief belastingen

-Boete van 15% (procentpunten) bovenop het gewone tarief (uitzondering gemaakt voor de btw wanneer er reeds een regularisatie plaats vindt mbt de inkomstenbelasting op de beroepsinkomsten)

De fiscaal verjaarde gewone fraude

– Boete van 35% voor de fiscaal verjaarde kapitalen (en inkomsten)

Ernstige en georganiseerde fraude

 Indien ernstige en georganiseerde fraude maar niet verjaarde inkomsten

– Het gewone tarief belastingen

– Boete van 20% (procentpunten) bovenop het gewone tarief

De fiscaal verjaarde kapitalen afkomstig van ernstige en georganiseerde fiscale fraude

– Boete van 35% voor de fiscaal verjaarde kapitalen (en inkomsten)

De fiscaal verjaarde kapitalen o.v.v. een levensverzekering

-Boete van 35% op de kapitalen

 De sociale bijdragen als zelfstandigen (die niet verjaard zijn)

-Aanvullende sociale heffing van 15% op de beroepsinkomsten (noot deze heffing is wel niet aftrekbaar als beroepskost en bouwt ook geen rechten op)

In de praktijk wordt wel de, niet onbelangrijke, vraag gesteld (naast nog andere vragen) hoe deze bijdragen en boetes moeten berekend worden meerbepaald de berkeningsgrondslag ervan. Dienen deze allemaal gecumuleerd te worden berekend ?

Want wie een beroepsinkomen moet regulariseren aan : 50% personenbelasting (+ aanvullende gemeentebelasting) + een boete (15% of 20%) + de btw (21%) + de aanvullende sociale heffing  (15%) zal moeten vaststellen dat er van het te regulariseren inkomen niets meer overblijft, integendeel.  Hopelijk komt hier snel meer duidelijkheid over.

Nieuwe regeling beter dan de huidige regeling ?

Dit is een moeilijk te beantwoorden vraag en zal individueel dienen berekend te worden.  Wel valt op dat in het volgende geval het nieuwe stelsel een merkelijk voordeel kan hebben omdat er in de nieuwe regeling een onderscheid wordt gemaakt tussen verjaarde en niet verjaarde inkomsten/kapitalen.

Stel men heeft een goede 10 jaar geleden een geldsom geërfd van een oom.  Onder het huidige systeem dienen de successierechten betaald te worden (te verhogen met een boete van 10 procentpunten).  Dit kan oplopen tot 75% (65%+10%).  Maar vermits deze successierechten ondertussen verjaard zijn zal onder het nieuwe stelsel enkel 35% dienen betaald te worden.

lees onze fiscale boeken

Heb je een vraag?

Beste lezer,

Zoals u weet is fiscale wetgeving een snel veranderende materie. Als u daarom twijfelt of een ouder artikel nog volledig up to date is, twijfel dan niet ons te contacteren…

Als je een creatief maar legaal advies nodig hebt, of als je met een opmerking of een idee zit, of je wilt een achterpoortje dubbelchecken, je wenst een second opinion, je hebt een vennootschap nodig,..of je wilt even bijpraten…