Tip van de week

Geachte, beste,

Wie als zelfstandige zijn vestigingsplaats kan kiezen, doet dat beter in Hoei dan in Roeselare. In de Waalse stad is de kans op een grondige belastingcontrole 0,6 procent, in de Vlaamse 3,2 procent. Tot die conclusie komt de consultant Deloitte in een studie die men uitvoerde in opdracht van staatssecretaris voor de Coördinatie van de Fraudebestrijding, Carl Devlies. Gemiddeld heeft een zelfstandige 1,3 procent kans op een grondige controle. De kans dat een zelfstandige heel zijn loopbaan niet gecontroleerd wordt, is dus groot. Daarbij dient wel gezegd dat er behalve grondige controles ook inordestellingen (een handtekening vergeten bijvoorbeeld) of beheerscontroles gebeuren. Maar die zijn veelal oppervlakkig. Als met die oefeningen wordt rekening gehouden, ligt de controlekans voor zelfstandigen op 74 procent.

Als we rondom ons kijken in Europa, én naar onze eigen staatsschuld, kunnen we er niet onderuit : een zware begrotingronde ligt in het verschiet, met serieuze bezuinigingen maar onvermijdelijk ook nieuwe belastingen. Voor de wakkere burger komt het er op aan in te schatten waar de nieuwe belastingen zich zullen situeren, en zo mogelijk proactief op te treden om deze te vermijden. Een algemene vermogensbelasting achten wij mogelijk niet haalbaar wegens praktische bezwaren, maar vermogens kunnen ook getroffen worden door bv. een verhoging van de roerende voorheffing, of door een belasting van meerwaarden op aandelen. Of … door een veralgemeende toepassing van de aanmerkelijk belangheffing.

In de regel zijn meerwaarden op aandelen in hoofde van particulieren niet belastbaar voor zover ze zijn gerealiseerd binnen het normaal beheer van privé – vermogen. Wel is er een aanmerkelijk belangheffing, maar het toepassingsgebied daarvan is op dit moment vrij beperkt. Enkel een particuliere aandeelhouder met een aandelenparticipatie die tot een deelneming met een aanmerkelijk belang behoort (d.i. een deelneming groter dan 25%, alleen of samen met naaste familie) is belastbaar op de meerwaarden op diens aandelenparticipatie indien deze meerwaarde wordt gerealiseerd naar aanleiding van een overdracht onder bezwarende titel aan een niet – E.E.R. vennootschap (dit wil dus zeggen, EU + Noorwegen, Ijsland en Liechtenstein). Het tarief bedraagt 16,5% + gemeentebelastingen.

Wat zou kunnen komen?

Een mogelijk piste in het kader van een besparingsronde is een veralgemening van deze aanmerkelijk belangheffing tot alle overdrachten (binnen België, binnen EER, buiten EER).

Hoe vermijden?

U kan op deze mogelijke veralgemening van de aanmerkelijk belangheffing anticiperen door nu al de door de regering geviseerde meerwaarde belastingvrij te realiseren, zonder de controle over uw aandelen te verliezen, en wel door de oprichting van een holding. U brengt uw aandelenparticipaties als kapitaal in in een holding, waardoor de meerwaarden op deze deelnemingen worden gerealiseerd. Deze realisatie is, op voorwaarde dat deze kadert binnen het normaal beheer van privaat vermogen, belastingvrij.

Vanuit de holding kan u later de aandelen fiscaal neutraal verhandelen. De holding, eigenaar van de aandelen, is als vennootschap onvoorwaardelijk vrijgesteld van een meerwaardebelasting op aandelen, en kan de dividenden quasi belastingvrij innen.

Ook de roerende voorheffing kan worden vermeden. De aandelen van de exploitatievennootschap vormen kapitaal naar werkelijke waarde in hoofde van de holding, waardoor bij manier van spreken de belaste reserves van de exploitatievennootschap in de holding onder de vorm van kapitaal aanwezig zijn. Vanuit de holding kunnen deze reserves onder de vorm van een kapitaalvermindering worden uitgekeerd aan de aandeelhouder van de holding, dus zonder roerende voorheffing. U slaagt dus twee vliegen in één klap.

Met vriendelijke groeten,

I De Hoon
Director

 

lees onze fiscale boeken

Heb je een vraag?

Beste lezer,

Zoals u weet is fiscale wetgeving een snel veranderende materie. Als u daarom twijfelt of een ouder artikel nog volledig up to date is, twijfel dan niet ons te contacteren…

Als je een creatief maar legaal advies nodig hebt, of als je met een opmerking of een idee zit, of je wilt een achterpoortje dubbelchecken, je wenst een second opinion, je hebt een vennootschap nodig,..of je wilt even bijpraten…