In het regeerakkoord voor de begroting van 2012 werd beslist om de mogelijkheid tot overdracht van de aftrek voor risicokapitaal te schrappen indien, in geval van geen of onvoldoende winst voor een belastbaar tijdperk om de aftrek voor risicokapitaal in mindering te brengen, de vrijstelling niet is kunnen verleend worden. Er werd ook beslist om de vennootschapen die nog over een overdraagbaar saldo van de aftrek voor risicokapitaal beschikken op 31 december 2011 (of op het einde van het belastbare tijdperk verbonden aan het aanslagjaar 2012, uiterlijk op 30 december 2012) toe te staan om deze nog over te dragen binnen de termijnen zoals deze bestonden voor de opheffing van deze maatregel. Evenwel, indien meer dan één miljoen euro en in de mate van overschrijding van deze beperking door het overblijvend resultaat voor deze laatste bewerking van de berekening van de belastbare basis, zal het aftrekbaar bedrag beperkt blijven tot 60 %. De periode van overdracht is niet van toepassing op het bedrag dat niet kon worden in mindering gebracht tengevolge van deze beperking.

Vanaf aanslagjaar 2013 zal de niet-afgetrokken aftrek voor risicokapitaal tijdens een belastbaar tijdperk niet meer naar een andere belastbaar tijdperk kunnen worden overgedragen, en wordt artikel 205quinquies van het WIB 92 afgeschaft, zonder weerslag op de situatie van de op 31 december 2011 of op het einde van het belastbare tijdperk verbonden aan het aanslagjaar 2012, uiterlijk op 30 december 2012 bestaande stock

De aftrek van de stock van overgedragen aftrek voor risicokapitaal wordt een volwaardige verrichting van de berekening van de vennootschapbelasting.

Deze nieuwe verrichting wordt de laatste verrichting van de berekening van de vennootschapbelasting, juist voor de toepassing van het percentage

Tijdens deze verrichting zal het bedrag dat als aftrek voor risicokapitaal werd aanvaard het bij het begin van deze verrichting overblijvende saldo met niet meer dan 60 %. mogen overschrijden.

Deze beperking geldt evenwel niet voor het eerste miljoen van dit saldo. Voor het bedrag dat door deze beperkingen niet kon worden afgetrokken, wordt de overdrachtstermijn verlengd, zodat de beperking niet tot gevolg heeft dat het bedrag dat men had kunnen aftrekken indien de beperking niet had bestaan, wordt verminderd.

Tarief notionele intrestaftrek :

De notionele interestaftrek bedraagt voor aanslagjaar 2014 : 2,742 %. Voor de zogenaamde KMO’s wordt dit percentage met 0,5% verhoogd tot 3,242 %. De definitie van een KMO-vennootschap vinden we terug in art. 15 W.Venn. In het kader van de begrotingsmaatregelen eind 2009, werd de notionele intrestaftrek voor 2010 en 2011 reeds beperkt tot maximaal 3,80% bedragen (voor KMO’s ook hier 0,5% extra), maar sinds kort wordt ook de berekening anders gemaakt (niet langer het gemiddelde van het ganse voorgaande jaar maar enkel obv het derde kwartaal).

Overzicht :

Jaar Basis % KMO
Aj 2007 3,442 % 3,942 %
Aj 2008 3,781 % 4,281 %
Aj 2009 4,307 % 4,807 %
Aj 2010 4,473 % 4,973 %
Aj 2011 3,800 % 4,300 %
Aj 2012 3,425 % 3,925 %
Aj 2013 3,000 % 3,500 %
Aj 2014 2,742 % 3,242 %
Een aftrek van het gehele eigen vermogen ?

Neen, het eigen vermogen zal mogelijk met een aantal zaken ‘gecorrigeerd’ moeten worden. Dit zijn o.a. financieel vaste activa, een onroerend goed waar de bedrijfsleider in woont, kapitalisatie Sicav’s, DBI-beveks,…

En dit wijzigt bijkomend (begrotingsmaatregel 2013).

Grote geldbeleggingen (hetzij voor meer dan 2,5 miljoen euro of participaties van meer dan 10%) die meer dan één jaar aangehouden worden in volle eigendom zullen ook uit de berekeningsbasis van de notionele intrestaftrek geweerd worden.

Vandaag is dit niet het geval en geniet een geldbelegging in aandelen een dubbel voordeel nl
– De ontvangen dividenden komen in aanmerking voor de aftrek als definitief belast inkomen (DBI-aftrek)
– En het bedrag van de belegging zelf in de basis van de notionele interestaftrek (NIA)

Kortom vanaf AJ 2014 zullen beide maatregelen niet meer kunnen gecumuleerd worden: De DBI-aftrek is prioritair. Enkel als aan DBI-voorwaarden niet voldaan is, is er opname in basis notionele intrestaftrek.

 

 

 

 

lees onze fiscale boeken

Heb je een vraag?

Beste lezer,

Zoals u weet is fiscale wetgeving een snel veranderende materie. Als u daarom twijfelt of een ouder artikel nog volledig up to date is, twijfel dan niet ons te contacteren…

Als je een creatief maar legaal advies nodig hebt, of als je met een opmerking of een idee zit, of je wilt een achterpoortje dubbelchecken, je wenst een second opinion, je hebt een vennootschap nodig,..of je wilt even bijpraten…