De notionele interest is hot. Iemand die een aanzienlijk rekening couranttegoed heeft, en waarvan de vennootschap toch niet onmiddellijk de middelen heeft om deze terug te betalen, zou kunnen opteren om deze in te brengen als kapitaal. 

Voordeel? Op die manier kan het eigen vermogen, waarop de notionele interest berekend wordt immers fors opgekrikt worden.

Aandachtspunten bij deze operatie

Vennootschapsrecht. Eerst komt het er op aan de vennootschapsrechtelijke regels na te leven.  Een rekening courant is een schuldvordering die u heeft op de vennootschap. De inbreng is een inbreng in natura, waarbij de tussenkomst van een bedrijfsrevisor vereist. Let op! De raad van bestuur of de zaakvoerder (BVBA) moet in een verslag verantwoorden waarom de inbreng gebeurd. 

Vrij definitieve stap. Hou er ook rekening mee dat een rekeningcourant of aandelen twee totaal verschillende zaken zijn. Van zodra de rekening courant in aandelen is omgezet, kan u uiteraard het geld niet meer terugnemen. Dat kan dan nog enkel via een kapitaalvermindering(belastingvrij), of via een belaste dividenduitkering. De ‘gemakkelijke’ spaarpot is dus verdwenen, alsook het vast rendement. Immers als u een R/C heeft, kan u geld opnemen als het beschikbaar is in de vennootschap en/of kan u binnen bepaalde grenzen een intrest genieten op uw openstaande schuld.

Tip. Maar geen nood, als u toch geld nodig hebt kan u tot een kapitaalvermindering met terugbetaling aan de aandeelhouder overgaan.  Hierop betaalt u geen belasting.

 

En wat zijn de fiscale gevolgen? Wanneer u later deze R/C inbrengt in natura, dan zal de vennootschap, niettegenstaande dit een inbreng in natura is, én de notionele interestaftrek én de verlaagde roerende voorheffing van 15% kunnen genieten (Com. IB 261/103). Dit is een uitzondering want normaal zou er 25% RV zijn omdat het een inbreng in natura is. Het spreekt voor zich zelf dat ook de andere voorwaarden gerespecteerd moeten worden en blijven.

 Wat vindt de fiscus hiervan?

Case rulingcommissie. Anderzijds rijst de vraag of de fiscus hier tegen iets kan inbrengen als een artificiële toepassing van de notionele interest. Enkele maanden geleden werd aan de rulingcommissie een casus voorgelegd waarbij een bestuurder van een NV B zijn creditstand rekening courant, die ontstaan was ingevolge een verkoop van een pakket aandelen van een door hem gecontroleerde vennootschap A aan zijn vennootschap B, kort nadien deze R/C wenste om te zetten in kapitaal. Hij stelde de vraag of deze inbreng kan belast worden op grond van artikel 90,1° WIB 92, met andere woorden of deze kadert in het normaal beheer van een privaat patrimonium.

Uitspraak. De rulingcommissie deed geen uitspraak omdat de aanvraag onvoldoende gedocumenteerd was (Ruling nr. 600.648 van 20 november 2007). Maar..

Gevaarlijk. Wij menen dat het risico van herkwalificatie zeer beperkt is. Zo werd in het verleden enkele malen beslist dat de overname (meestal in combinatie met de overname van de aandelen van die vennootschap aan een symbolische vergoeding) ‘om niet’ van een aanzienlijke creditstand rekening courant een divers inkomen uitmaakt wegens het speculatief karakter. Het belastbaar tijdstip is dan het tijdstip waarop de terugbetaling plaatsvindt (Cass., 19 april 1999). In dat geval ontstaat de belastbaarheid op het tijdstip van terugbetaling van de R/C (Rb. Leuven, 14 maart 2003). Aangezien bij een inbreng een terugbetaling niet langer aan de orde is, is het risico op herkwalificatie o.i. veel minder relevant.   Zelfs als men de herkwalificatie op grond van artikel 344, §1 WIB 92 zou inroepen, kan u steeds argumenteren dat de inbreng om bedrijfseconomische redenen noodzakelijk was. 

 

lees onze fiscale boeken

Heb je een vraag?

Beste lezer,

Zoals u weet is fiscale wetgeving een snel veranderende materie. Als u daarom twijfelt of een ouder artikel nog volledig up to date is, twijfel dan niet ons te contacteren…

Als je een creatief maar legaal advies nodig hebt, of als je met een opmerking of een idee zit, of je wilt een achterpoortje dubbelchecken, je wenst een second opinion, je hebt een vennootschap nodig,..of je wilt even bijpraten…