De S-BVBA is een nieuwe variant op de klassieke BVBA

Het minimumkapitaal van een klassieke BVBA bedraagt 18.550 euro. Bij de oprichting moet elk aandeel voor ten minste 1/5 worden volstort zijn, met een totaal minimum van 6.200 euro. Gaat het echter om een éénpersoons-BVBA, gemeenzaam de EBVBA genoemd, dan moet bij de oprichting minstens 12.400 euro volstort zijn. Dit kapitaal wordt mbt de S-BVBA verlaagd.  Dit zou een stimulans betekenen tot meer ondernemersschap. Ook de vlucht naar buitenlandse vennootschapsvormen (de limited) zou moeten verminderen. De officiële afkorting is de S-BVBA. Er zijn een aantal verschillen met de klassieke BVBA

Enkel één of meerdere natuurlijke personen kunnen een S-BVBA oprichten. De activiteit van de S-BVBA is niet relevant. Wie echter reeds aandelen bezit in een andere vennootschap met beperkte aansprakelijkheid van 5 % of meer van het aantal stemrechten, kan geen S-BVBA meer oprichten. De aandelen van een S-BVBA mogen niet worden overgedragen aan een rechtspersoon. Ook mag wie reeds een S-BVBA heeft opgericht geen tweede S-BVBA oprichten.  Doet hij dit toch, dan is deze persoon hoofdelijk aansprakelijk voor de verbintenissen van de tweede S-bvba.  

Wie een S-BVBA opricht moet wel rekening blijven houden met de gekende  oprichtersaansprakelijkheid. Deze oprichtersaansprakelijkheid is van belang indien:

– het faillissement van de vennootschap wordt uitgesproken binnen de drie jaar na haar oprichting;
– het maatschappelijk kapitaal bij de oprichting is kennelijk ontoereikend voor de normale uitoefening van de voorgenomen bedrijvigheid gedurende tenminste twee jaar.
Wel zijn de oprichter(s) van de S-BVBA verplicht om bij het opstellen van het financieel plan, zich te laten bijstaan door een erkende boekhouder, een externe accountant of een bedrijfsrevisor.   

Het minimumkapitaal van de S-BVBA bedraagt zoals reeds vermeld één euro.  Dit betekent in de praktijk dat het kapitaal van de S-BVBA tussen één euro en 18.549 euro zal liggen. Maar na maximaal 5 jaar of vroeger (wanneer 5 voltijdse werknemers in dienst zijn) dient dit kapitaal te worden verhoogd tot 18.550 euro waarvan 6.200 euro of 12.400 euro dient volstort te zijn.  Dit betekent concreet dat er in een S-BVBA maximaal vier personen voltijds kunnen werken. Veelal zal echter 1 euro onvoldoende zijn.  Al was het maar omwille van de oprichtersaansprakelijkheid.

Dit lage kapitaal resulteert in een gevaar voor de schuldeisers. Daarom zijn er extra voorwaarden opgelegd voor de S-BVBA.

– Ten eerste moet de S-BVBA jaarlijks 25 % van de winst reserveren.  Bij een klassieke (E)BVBA is dit beperkt tot  5 %, tot wanneer deze wettelijke reserve een bedrag van 10% van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt.

– Ten tweede blijft de oprichter van de S-BVBA hoofdelijk aansprakelijk voor de schulden van de vennootschap tot wanneer het kapitaal het bedrag van 18.550 euro heeft bereikt. 

– Ten derde is het ook een verplichting dat de vennootschap op alle wettelijke documenten, facturen, brieven, website, akten, aankondigingen, …  het woord 'starter'  toevoegt aan haar rechtsvorm. Ook dit vervalt wanneer het kapitaal van 18.550 euro volstort is.  

– Ten vierde zijn de vennoten hoofdelijk gehouden voor het verschil tussen 18.550 euro en het bedrag van de inschrijving en dit vanaf drie jaar na de oprichting an de S-BVBA. 
De S-BVBA mag enkel bestuurd worden door één of meer natuurlijke personen.  Bij een klassieke BVBA kan dit immers ook een rechtspersoon zijn.
Bij een klassieke BVBA kennen we de zogenaamde ‘alarmbelprocedure’.   Deze procedure wordt belangrijk wanneer de vennootschap aanzienlijke verliezen opbouwt waardor haar netto actief (= de activa verminderd met de voorzieningen en de schulden) daalt tot minder dan de helft of een vierde van haar maatschappelijk kapitaal. D zaakvoerder wordt dan verplicht de algemene vergadering bijeen te roepen om hetzij tot de ontbinding van de vennootschap voor te stellen aan de algemene vergadering of hetzij te beslissen tot de voortzetting van de vennootschap.    Vermits een S-BVBA veelal een kapitaal zal hebben van slechts één euro, dreigt zij mogelijk snel met deze alarmbelprocedure geconfronteerd te worden. Daarom is hier voor de S-BVBA in een uitzondering voorzien. 

Let wel dat de overgang van S-BVBA naar een klassieke BVBA dient te gebeuren volgens de courant bestaande regels van een statutenwijziging nl dit dient plaats te vinden d.m.v. een kapitaalverhoging

De S-BVBA is een goede poging van de wetgever om jonge ondernemers te stimuleren.  Maar de vraag is nog maar of dit met de S-BVBA wel het geval zal zijn. 

Let wel dat er nog de nodige uitvoeringsbesluiten moeten komen om de S-BVBA in werking te brengen.

lees onze fiscale boeken

Heb je een vraag?

Beste lezer,

Zoals u weet is fiscale wetgeving een snel veranderende materie. Als u daarom twijfelt of een ouder artikel nog volledig up to date is, twijfel dan niet ons te contacteren…

Als je een creatief maar legaal advies nodig hebt, of als je met een opmerking of een idee zit, of je wilt een achterpoortje dubbelchecken, je wenst een second opinion, je hebt een vennootschap nodig,..of je wilt even bijpraten…