Waarover gaat het ?

Een vennootschap die eenvoordeel van alle aard heeft toegekend aan een werknemer, bedrijfsleider, …  moet dit vermelden op de gepaste individuele fiches en daarbij horend de samenvattende opgave. Dit vinden we terug in ons wetboek inkomstenbelastingen, meerbepaald art 57 WIB 1992.  Dit artikel verwoordt het op de volgende manier :

“ De volgende kosten worden slechts als beroepskosten aangenomen wanneer ze worden verantwoord door individuele fiches en een samenvattende opgave die worden overgelegd in de vorm en binnen de termijn die de Koning bepaalt :

   1° commissies, makelaarslonen, handels- of andere restorno’s, toevallige of niet-toevallige vacatiegelden of erelonen, gratificaties, vergoedingen of voordelen van alle aard die voor de verkrijgers al dan niet in België belastbare beroepsinkomsten zijn, behoudens de in artikel 30, 3°, bedoelde bezoldigingen;

   2° bezoldigingen, pensioenen, renten of als zodanig geldende toelagen, betaald aan personeelsleden, aan gewezen personeelsleden of aan hun rechtverkrijgenden, met uitzondering van de sociale voordelen die ten name van de verkrijgers zijn vrijgesteld ;

   3° vaste vergoedingen toegekend aan de leden van het personeel als terugbetaling van werkelijke eigen kosten van de werkgever. “

Maakt de vennootschap echter niet de opgelegde fiches dan wordt zij gestraft door een bijzondere aanslag. Deze aanslagvoet (art 219 WIB 1992) bedraagt immers 309 % berekend op het voordeel van alle aard.  Kortom een zware sanctie.

Artikel 219 WIB 1992

 ‘  Een afzonderlijke aanslag wordt gevestigd op kosten als bedoeld in artikel 57 en op voordelen van alle aard als bedoeld in de artikelen 31, tweede lid, 2°, en 32, tweede lid, 2°, die niet worden verantwoord  door individuele fiches en een samenvattende opgave alsmede op de verdoken meerwinsten die niet onder de bestanddelen van het vermogen van de vennootschap worden teruggevonden, en op de in artikel 53, 24°, bedoelde financiële voordelen of voordelen van alle aard.

   Die aanslag is gelijk aan 300 pct. van die kosten, voordelen van alle aard en verdoken meerwinsten.

   Als verdoken meerwinsten worden niet aangemerkt, de reserves als bedoeld in artikel 24, eerste lid, 2° tot 4°.

   Deze aanslag is niet van toepassing indien de belastingplichtige aantoont dat het bedrag van de kosten, vermeld in artikel 57, of van de voordelen van alle aard als bedoeld in de artikelen 31, tweede lid, 2°, en 32, tweede lid, 2°, begrepen is in een door de genieter overeenkomstig artikel 305 ingediende aangifte.’

Voorbeeld

Een zaakvoerder van een vennootschap geniet een voordeel van alle aard van 1.000 euro. Dit voordeel werd echter niet vermeld op de desbetreffende fiche(s).  Wat kan dit kosten? Een aanslag geheime commissielonen is mogelijk. Deze kost de vennootschap 3.090 euro (309% x 1.000 euro).  Deze bijzondere aanslag van 3.090 euro is, naast het eigenlijke geheim commissieloon, fiscaal aftrekbaar (art 197 WIB 1992). Dit betekent dan ook een besparing aan vennootschapsbelasting van 1.050,29 euro (33,99% x 3.090 euro). De uiteindelijk netto kost voor de vennootschap bedraagt dan ook 2.039,71 euro.

Dit neemt trouwens niet weg dat de zaakvoerder alsnog bijkomend kan belast worden. De Administratie stelt in haar commentaar dat desondanks het feit van de aanslag geheime commissielonen in hoofde van de vennootschap, haar niet belet ook de zaakvoerder van het voordeel te belasten. Dit vermelde commentaar zegt : ‘ De taxatie van degene die geheime commissielonen heeft betaald en die erop wordt belast omdat hij de verkrijgers ervan niet heeft bekend gemaakt (art. 57 en 58 , WIB 92) ontneemt aan die commissielonen niet de aard van belastbare inkomsten voor degene die ze heeft ontvangen (Brussel, 10.6.1963 en Cass. 28.6.1966, X., Bull. 445, blz. 1758; zie ook 23/150). ‘ (ComIB 58/23).

Gezien dit aanzienlijke gevolgen kan hebben, werd er in de praktijk door de controleurs omzichtig mee omgesprongen. Vaak werd de situatie achteraf nog rechtgezet door de zaakvoerder aan de vennootschap het bedrag van 1.000 euro te laten betalen. Zodoende was er geen voordeel meer. Betalen gebeurde door het aan de rekening courant van de zaakvoerder toe te voegen.

Maar dan kwam plots de interne instructie van 27 juli 2011

In een interne instructie, opgelegd door het hoofdbestuur, werd deze rechtzetting achteraf verboden. Wat wel mogelijk blijft, is het spontaan en tijdig rechtzetten via de rekening courant (zie verder). Gezien de reactie hierop werd er toch aan gesleuteld. Veelal een magere troost. Op 23 december eind vorig jaar kwam het addendum bij de circulaire van 1 december 2010 (Addendum dd. 23.12.2011 aan de circulaire Ci.RH.421/605.074 (AAFisc 71/2010) dd. 01.12.2010).

Voortaan wordt er een onderscheid gemaakt tussen twee categorieën voordelen (dus diegene die niet werden verantwoord op de desbetreffende fiche(s)).

Eerste categorie

Deze bestaat uit de forfaitair geraamde voordelen van alle aard of de voordelen die voortvloeien uit de terbeschikkingstelling van een GSM én die worden ontdekt naar aanleiding van een controle aangevat vóór 1 juli 2012.De forfaitair geraamde voordelen van alle aard vinden we terug in artikel 18 KB.WIB 1992 (bv een bedrijfswagen, een woning, enz …). De aanslag geheime commissielonen kan echter hier wel vermeden worden indien het voordeel binnen de wettelijke termijn alsnog kan worden belast bij de genieter (dus niet langer via een rechtzetting via het boeken op de rekening courant).Bij een zaakvoerder zal dit veelal geen probleem geven, maar wat bij een werknemer? De kans dat deze hiermee blij zal zijn, is onbestaande en dit met alle conflicten van dien.

Tweede categorie

Deze bestaat uit de voordelen van de eerste categorie die niet aan het licht komen tijdens een controle die werd aangevat vóór 1 juli 2012 en daarbij alle andere voordelen. Het addendum heeft wel voorzien in een zogenaamde regularisatieperiode.

Voordelen, waar de verantwoording niet werd gedaan volgens de regels van de kunst, ontsnappen aan de aanslag van 309% wanneer deze voordelen op een spontane wijze worden aangegeven bij de controle in de personenbelasting van de genieter.  En dit ten laatste op 30 juni 2012.

Wanneer deze regularisatieperiode voorbij is, zal het kanon van de 309% onverbiddelijk worden boven gehaald.

Niettegenstaande voorziet het addendum in twee versoepelingen die blijvend van toepassing zijn.

Ten eerste bij ‘goede trouw’

Wanneer de vennootschap ter goeder trouw is en er is iets fout gegaan m.b.t. de fiscale verwerking van een bepaald voordeel (bv omwille van het feit dat dit eens uitzonderlijk is gebeurd) of wanneer het allemaal een relatief ‘iets’ is (t.o.v. de nagekomen fiscale verplichtingen van de vennootschap) dan kan er alsnog afgezien worden van de taxatie aan 309%.  Het zal dus wel een feitenkwestie zijn.

Ten tweede bij zogenaamde sociale voordelen

Wanneer het ontbreken van de nodige fiches zijn oorsprong vindt in één of ander verschil in interpretatie van de fiscale wetgeving m.b.t. deze sociale voordelen, dan kan er ook afgezien worden van de aanslag van 309%.  Maar dit enkel op voorwaarde dat het voordeel nog kan belast worden bij de genieter.  De lijn tussen een voordeel of een sociaal voordeel is immers niet altijd gemakkelijk te trekken, vandaar deze tolerantie.

Besluit

Het is dus voortaan des te belangrijker geworden om de nodige aandacht te schenken aan het tijdig opmaken van de opgelegde fiches (en bijhorend de samenvattende opgave) wanneer een voordeel wordt toegekend. Achteraf (bij controle) nog een rechtzetting uitvoeren is uitgesloten.

Tip. Let wel dat er uitdrukkelijk bevestigd wordt dat het tijdig spontaan (!) rechtzetten via de rekening courant blijvend mogelijk is.

 

lees onze fiscale boeken

Heb je een vraag?

Beste lezer,

Zoals u weet is fiscale wetgeving een snel veranderende materie. Als u daarom twijfelt of een ouder artikel nog volledig up to date is, twijfel dan niet ons te contacteren…

Als je een creatief maar legaal advies nodig hebt, of als je met een opmerking of een idee zit, of je wilt een achterpoortje dubbelchecken, je wenst een second opinion, je hebt een vennootschap nodig,..of je wilt even bijpraten…