• De vraag is of een cryptorekening valt onder de fiscale meldingsplicht bij het Centraal Aanspreekpunt voor (buitenlandse) rekeningen (CAP).

Wat houdt dit zoal in ? (bron Fod Financiën) : 

“Het centraal aanspreekpunt van rekeningen en financiële contracten (CAP) is een unieke gestructureerde database waarin informatie over de in België bestaande rekeningen en financiële contracten wordt verzameld. Daarnaast bevat de database ook de buitenlandse rekeningen van rijksinwoners.

Het doel van het CAP bestaat erin om de hierin verzamelde informatie over de in België bestaande rekeningen en financiële contracten en over de buitenlandse rekeningen van Belgische rijksinwoners snel ter beschikking te stellen van de overheden, personen en instellingen die, met het oog op de verwezenlijking van hun opdrachten van algemeen belang, bij wet gerechtigd zijn om deze informatie op te vragen.

In België bestaande rekeningen en financiële contracten

INFORMATIEPLICHTIGEN

Elke financiële instelling die behoort tot één van de door de wetgever aangewezen categorieën van informatieplichtigen, moet onverwijld en via elektronische weg informatie aan het CAP meedelen.

MEE TE DELEN INFORMATIE

Voor ieder van zijn cliënten (zowel natuurlijke personen als rechtspersonen, zowel in- als buitenlanders) moeten de informatieplichtigen gegevens aan het CAP meedelen over:

  • bank- of betaalrekeningen van deze cliënt en de volmachtdragers op deze rekeningen
  • bepaalde voor deze cliënt uitgevoerde financiële verrichtingen waarbij contanten zijn betrokken en de hierbij tussenkomende natuurlijke personen
  • bepaalde met deze cliënten in België afgesloten financiële contracten

De gegevens worden gedurende tien jaar in het CAP bewaard. 

OPVRAGEN VAN INFORMATIE UIT HET CAP

De in het CAP geregistreerde informatie mag worden opgevraagd door de informatiegerechtigden. Dit zijn de natuurlijke personen of rechtspersonen die wettelijk gemachtigd zijn om deze informatie op te vragen en te verwerken met het oog op het uitvoeren van hun opdrachten van algemeen belang.

Ook iedere persoon op wiens naam gegevens in het CAP zijn geregistreerd mag de gegevens die op hem betrekking hebben opvragen. 

CONTROLE

De Algemene Administratie van de Thesaurie van de FOD Financiën is belast met de controle op de naleving van de verplichting van de informatieplichtigen om informatie aan het CAP mee te delen. Indien inbreuken worden vastgesteld, kan een administratieve geldboete van 50.000 tot 1.000.000 euro worden opgelegd, en zelfs meer in geval van herhaling.

Buitenlandse rekeningen van rijksinwoners

INFORMATIEPLICHTIGEN

Natuurlijke personen die onderworpen zijn aan de personenbelasting en die op enig ogenblik houder zijn geweest van één of meer buitenlandse rekeningen moeten aan het CAP informatie meedelen over deze buitenlandse rekeningen. Dat moeten ze uiterlijk doen samen met de indiening van hun belastingaangifte waarin ze het bestaan van de buitenlandse rekening(en) melden, en dat kan op papier of via elektronische weg. Ze moeten ook informatie meedelen aan het CAP als hun echtgenoot of de kinderen waarvan de inkomsten bij die van de ouders zijn gevoegd, op enig ogenblik houder zijn geweest van een buitenlandse rekening.

Ook natuurlijke personen die gemachtigd zijn geweest een buitenlandse rekening te beheren waarvan één of meerdere in art. 5/2 WIB 92 bedoelde verenigingen titularis zijn geweest, zijn verplicht  informatie daarover aan het CAP te bezorgen

MEE TE DELEN INFORMATIE

Voor iedere rekening van elke aard die in het buitenland wordt gehouden dienen het rekeningnummer, de naam van de buitenlandse bank-, wissel-, krediet- of spaarinstelling en het land waar deze rekening werd geopend, aan het CAP te worden meegedeeld.

OPVRAGEN VAN INFORMATIE UIT HET CAP

De in het CAP geregistreerde informatie over buitenlandse rekeningen mag worden opgevraagd door de informatiegerechtigden. Dit zijn de natuurlijke personen of rechtspersonen die wettelijk gemachtigd zijn om deze informatie op te vragen en te verwerken met het oog op het uitvoeren van hun opdrachten van algemeen belang.

Ook iedere persoon op wiens naam gegevens in het CAP zijn geregistreerd mag de gegevens die op hem betrekking hebben opvragen. 

CONTROLE

De controlediensten van de fiscus zijn belast met de controle op de naleving van de verplichting van de informatieplichtigen om informatie aan het CAP mee te delen. Indien inbreuken worden vastgesteld, kunnen fiscale geldboetes worden opgelegd.

Wat nu met de zogenaamde cryptowallets en rekeningen?

Men stelt veelal dat naar analogie met een Paypalrekening zulke wallets gehouden op een  buitenlandse server van een derde partij moeten dienen te worden aangegeven aan het CAP. Dit bij professioneel gebruik of wanneer de cryptomunten langer dan noodzakelijk voor een transfer worden bewaard. Dit gezien het beleggingsoogmerk waarvoor virtuele munten vaak worden aangehouden.  

De wallet is de interface of het gebruikersportaal. In de cryptowallets bevinden zich de private sleutels, vergelijkbaar met paswoorden, die toegang geven tot de blockchain. Wallets bestaan hoofdzakelijk  in vier types: web, mobile, desktop of offline. Terzijde, criminelen hacken niet de cryptomunten maar wel de wallets met de private keys. De zogenaamde ‘exchanges’ waarop kopers en verkopers cryptomunten verhandelen zijn eigenlijk  gecentraliseerde plaatsen om cryptomunten met tussenkomst van een ‘trusted third party’  te verhandelen of om te zetten in een officieel betaalmiddel. 

Gecentraliseeerde exchange. Als deze wallets, worden aangeboden door exchanges met een buitenlandse licentie vallen deze met grote waarschijnlijkheid onder de individuele aangifteplicht van een buitenlandse rekening. Voorbeelden zijn Coinbase, Kraken of Gemini. Het is allemaal vaag maar er valt wel wat voor te zeggen dat dit onder de aangifteplicht valt… In ieder geval zal enkel de ‘public key’ het voorwerp van de aangifte aan het CAP zijn en nooit de ‘private key‘. Deze laatste moet natuurlijk geheim blijven want hiermee beheert en controleert men namelijk de virtuele munten.

Maar de zgn. ‘hard wallets’ waarbij u zelf instaat voor de veiligheid vallen volgens ons momenteel door de mazen van de aangifteplicht. Dit is het geval voor wallets bijgehouden via een app, software of een offline medium, zoals speciale usb-sticks .

Tip. Ook het online verhandelen van cryptomunten middels gedecentraliseerde exchanges lijkt in de huidige stand van de wetgeving niet onmiddellijk aanleiding te geven tot aangifteplicht. In dit geval verhandelt men cryptomunten zonder tussenkomst van een centrale tussenpersoon of gebruik van een centrale server, dus niet via een centrale speler zoals bv. Binance.

Conclusie

Ondanks de huidige onduidelijkheid op wetgevend vlak is het melden van bepaalde cryptorekeningen toch aannemelijk. Dit is allicht zo voor de wallets aangeboden door gecentraliseerde crypto exchanges met een buitenlandse financiële licentie. Bij gedecentraliseerde exchanges zonder vertrouwde tussenpersoon zijn er praktische moeilijkheden die een aangifte actueel verhinderen. Wallets die volledig in eigen handen zijn vallen vandaag niet onder de aangifteplicht. 

lees onze fiscale boeken

Heb je een vraag?

Beste lezer,

Zoals u weet is fiscale wetgeving een snel veranderende materie. Als u daarom twijfelt of een ouder artikel nog volledig up to date is, twijfel dan niet ons te contacteren…

Als je een creatief maar legaal advies nodig hebt, of als je met een opmerking of een idee zit, of je wilt een achterpoortje dubbelchecken, je wenst een second opinion, je hebt een vennootschap nodig,..of je wilt even bijpraten…