We gaan ervan uit dat u geen woning in eigendom hebt of toch alleszins geen woning waarin u privé woont. Neen, u huurt of beter gezegd uw vennootschap huurt een onroerend goed waar u privé (al dan niet volledig) in woont. U wordt hierdoor belast op een voordeel van alle aard.

Dit voordeel van alle aard is tijdens de eerste Di Rupo-maatregelen op zijn zachtst uitgedrukt gevoelig gestegen.  Toch meestal …

Zulk een voordeel van alle aard wordt berekend op de volgende manier :

  • K.I. (niet geïndexeerd) van de woning is kleiner of gelijk aan 745 EUR

voordeel van alle aard = K.I. geïndexeerd x 1,25 x 5/3

  • K.I. (niet geïndexeerd) van de woning is groter dan 745 EUR

voordeel van alle aard = K.I. geïndexeerd x 3,8 x 5/3

Wanneer de ter beschikking gestelde woning bemeubeld is, dan moet ook hier het vastgestelde voordeel in beide gevallen met 2/3 verhoogd. De indexeringscoëfficiënt m.b.t. de KI ‘s bedraagt 1,700 voor aanslagjaar 2015.

Opgelet de grens van 745 euro is niet enkel voor het ganse onroerend goed van belang maar ook voor een gedeelte ervan. Het voordeel van alle aard voor een onroerend goed met een niet-geïndexeerd K.I. van 1.000 euro dat maar voor 70% privé gebruikt wordt, wordt berekend op de volgende manier :

K.I. geïndexeerd (gedeelte) x 1,25 x 5/3

= (1.000 x 70%) x 1,7 x 1,25 x 5/3 = 2.479 euro

(zie Vraag nr. 616 van de heer Uyttersprot dd. 06.11.2012,  Vr. en Antw., Kamer, 2011-2012, nr. 092, blz. 57-58).

Maar deze regel is ook van toepassing in onze casus nl wanneer de vennootschap een onroerend goed huurt en ter beschikking stelt van haar bedrijfsleider.

En dit kan wel eens een bizar resultaat geven, nl het voordeel van alle aard kan perfect hoger uitvallen dan de huur die de vennootschap dient te betalen.  Hoezo? Jawel het voordeel van alle aard is vandaag niet zelden hoger dan een marktconforme huur.

Zelfs deze marktconforme huur (lager dan het voordeel van alle aard) betalen aan de vennootschap brengt geen voordeel !

ComIB 36/130

Wanneer een onroerend goed ter beschikking wordt gesteld van een verkrijger tegen een bijdrage in de kostprijs van het voordeel, moet het belastbare voordeel in principe steeds worden berekend op basis van de kosteloze beschikking en moet daarvan vervolgens de bijdrage van de verkrijger worden afgetrokken. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer het onroerend goed tegen een abnormaal lage huurprijs ter beschikking wordt gesteld (zie evenwel 36/132).

Dank u wel, Mr Di Rupo…

Dan echt niet op te lossen ?

Tip!! U kan de zaak, in zulke gevallen beter omdraaien. I.p.v. dat de vennootschap huurt, huurt u maar rekent u de huur door aan de vennootschap.

Moet dit dan niet aan het bedrag voordeel van alle aard ? Neen, dit moet niet. Dit lezen we in de commentaar op het wetboek inkomstenbelastingen (WIB).

ComIB 36/132

Wanneer een personeelslid of een bedrijfsleider het door hem betrokken onroerend goed zelf in huur heeft genomen, doch de werkgever of de vennootschap de huurprijs ervan ten laste neemt, kent deze laatste hem een geldelijk voordeel toe, dat derhalve niet onder de toepassing valt van art. 18, KB/WIB 92, en belastbaar is ten belope van het integraal bedrag van die huurprijs.

Besluit

Bedraagt het voordeel van alle aard meer dan een marktconforme huur dan is het beter dat u zelf huurt en de huur doorrekent aan de vennootschap.  In het andere geval is het beter de vennootschap te laten huren en u te laten belasten op het voordeel van alle aard.

Gelden Onttrekken Aan De Vennootschap

15 praktische mogelijkheden om gelden te onttrekken aan de vennootschap begrijpelijk uitgelegd in dit boek van 78 pagina’s.

Gratis Inkijkexemplaar
lees onze fiscale boeken

Heb je een vraag?

Beste lezer,

Zoals u weet is fiscale wetgeving een snel veranderende materie. Als u daarom twijfelt of een ouder artikel nog volledig up to date is, twijfel dan niet ons te contacteren…

Als je een creatief maar legaal advies nodig hebt, of als je met een opmerking of een idee zit, of je wilt een achterpoortje dubbelchecken, je wenst een second opinion, je hebt een vennootschap nodig,..of je wilt even bijpraten…