DIT ARTIKEL IS NIET MEER ACTUEEL DE WOONBONUS IS AFGESCHAFT

Lenen voor uw droomhuis is overwegend een bittere noodzaak.  Wie kan immers zomaar het ganse bedrag uit eigen middelen betalen ?  Maar ook fiscaal heeft u er belang bij te lenen.

Want wie leent (voor de aankoop, bouw of verbouwing van zijn of haar droomhuis) doet een voordeel wat zijn personenbelasting betreft.  Dit fiscaal voordeel (aftrek enige en eigen woning) wordt gemeenzaam de ‘woonbonus’ genoemd.

Waarover gaat dit en wat zijn zoal de voorwaarden ?

De kenmerken van deze aftrek enige eigen woning  zijn kort samengevat :

  • de aftrek mag niet hoger zijn dan 2.280 EUR (Aj 2015) per belastingplichtige.
  • dit bedrag wordt nog verhoogd met 760 EUR (Aj 2015) voor de eerste tien jaar op voorwaarde dat de eigen woning de enige woning blijft (zoniet is de verhoging definitief verloren).
  • voor gezinnen met drie kinderen of meer ten laste op datum van 1 januari volgend op het jaar van de afsluiting van de lening, wordt het bedrag nogmaals verhoogd met 80 EUR (Aj 2015), eveneens enkel voor de eerste tien jaar.

Deze aftrek omvat zowel de intresten, kapitaalaflossingen als de verzekeringspremies.  Veelal wordt de verzekeringspremie niet langer in mindering gebracht omdat het plafond reeds bereikt wordt door de intresten en kapitaal.

Het financieel voordeel is veelal 50% van het vermelde bedrag x 2 (wanneer er twee ontleners zijn).  Ofwel 3.120 x 2 = 6.240 euro x 54% (50% + 8% gemeentebelasting) = 3.370 euro.  Niet mis …

Wat zijn de leningsvoorwaarden ?

De lening moet een hypothecaire lening zijn en een looptijd hebben van ten minste tien jaar.

De aftrek komt ook enkel zogenaamde “nieuwe leningen” (alhoewel nieuw met een korrel zou moet genomen worden) ten goede, nl leningen die :

  • afgesloten zijn na 1 januari 2005 en
  • afgesloten worden voor het verwerven of behouden van een enige eigen woning en
  • zonder dat er nog intresten of kapitaal van een bestaande (oude) lening in aftrek genomen worden.

Zover het theoretisch kader.

Wat verandert er nu ?

De woonbonus zat mee vervat in de 6de staatshervorming.  M.a.w. de drie regio’s die ons land rijk is, kunnen zelf de spelregels opstellen en aanpassen binnen een strak wettelijk kader.

Hoeft het gezegd dat de transparantie er niet op vooruit gaat ?  Het Vlaams regeerakkoord heeft aan het stelsel zelf ondertussen al ‘geprutst’ (lees het systeem wordt minder gunstig) .  Wat mag u zoal verwachten ?

In het regeerakkoord staat het volgende :

Met de overdracht van de fiscale bevoegdheid voor de eigen woning (woonbonus) naar Vlaanderen kunnen we de woonfiscaliteit grondig herzien. We willen eigendomsverwerving blijven ondersteunen, maar besteden tegelijk aandacht voor de impact van zulk ondersteuningsbeleid op de vastgoedmarkt en op de budgettaire duurzaamheid voor de overheid.

Bestaande contracten blijven gehonoreerd aan de afgesproken voorwaarden. Voor contracten afgesloten vanaf 1 januari 2015 verminderen we het basisbedrag van het aanslagjaar 2015 met het bedrag van de 10-jarige verhoging. We behouden gedurende 10 jaar die verhoging van 760 euro bovenop het nieuwe basisbedrag. Voor die contracten berekenen we het belastingvoordeel aan het tarief van 40%. Voor eenzelfde onroerend goed kan ook maximaal twee maal gebruik worden gemaakt van de woonbonus.

Voor de bestaande contracten behouden we voor de berekening van de belastingvermindering de fiscale bedragen van het aanslagjaar 2015.

Wat betekent dit concreet voor NIEUWE contracten (= contracten vanaf 1 januari 2015) ?

De eerste 10 jaar zal het bedrag van de woonbonus nog maar 2.280 euro bedragen.

Het basisbedrag voor de volgende periode (dus na jaar 10) : 2.280 – 760 = 1.520 euro.  Het fiscaal voordeel zal niet langer aan de hoogste belastingsschijf berekend worden , maar zal voor iedereen 40% (+gemeentebelasting) bedragen.  Gemiddeld zal dit om en bij 43% bedragen, wanneer we rekening houden met de gemeentebelastingen.

Toch een gevoelig verschil met het huidige stelsel …

Kan u nog iets doen of anders gezegd kan u proactief reageren ?

Wanneer u vandaag wenst te kopen of te bouwen is het beter niet te lang te wachten, maar de plannen (in de mate van het mogelijke) zo snel als mogelijk uit te voeren en de lening snel af te sluiten.  Maar ook wie wenst te verbouwen neemt best snel actie.  Op deze manier kan u alsnog van het oude stelsel genieten.

Hou ook rekening met het feit dat voor eenzelfde onroerend goed ook maar maximaal twee maal gebruik kan worden gemaakt van de woonbonus.  Dus voor wie een onroerend goed in onverdeeldheid koopt moet hiermee rekening houden.  Ouders die samen aankopen en ook lenen met de  twee kinderen (=4x woonbonus) zal voortaan niet meer mogelijk zijn.

Maar wie een onroerend goed wil verbouwen moet er ook rekening mee houden want wanneer een koppel beide de woonbonus genieten (= 2x) , zullen niet meer in aanmerking komen voor de woonbonus voor de verbouwing en dit vanaf volgend jaar .  Dus dit jaar lenen heeft alleszins zijn voordeel !

Besluit

Wenst u een woning nog te kopen, bouwen of verbouwen ?  Dan doet u er goed aan uw plannen niet uit te stellen.  Integendeel beter is alles nog dit jaar uit te voeren (wat weliswaar niet altijd mogelijk is).  Het fiscaal voordeel van de woonbonus staat immers onder druk.  Over een klassieke leningsperiode van 20 jaar , kan u dit snel meerdere 1000’en euro’s kosten !

Ook dit jaar zal het voor de notarissen op het jaareinde vermoedelijk nog een drukke periode worden.  Dit is zowat een constante de laatste jaren …

lees onze fiscale boeken

Heb je een vraag?

Beste lezer,

Zoals u weet is fiscale wetgeving een snel veranderende materie. Als u daarom twijfelt of een ouder artikel nog volledig up to date is, twijfel dan niet ons te contacteren…

Als je een creatief maar legaal advies nodig hebt, of als je met een opmerking of een idee zit, of je wilt een achterpoortje dubbelchecken, je wenst een second opinion, je hebt een vennootschap nodig,..of je wilt even bijpraten…