In de casus van deze ruling gaat de aanvrager een MBA-opleiding die 13 maanden in beslag zal nemen. Gedurende de duur van de opleiding neemt de aanvrager loopbaanonderbreking met de formule volledig (voltijds) tijdskrediet.

Vermits de aanvrager niet te ver van stad woont waar de opleiding wordt georganiseerd, is het huren van een studentenkamer niet vereist.

De aanvrager voorziet volgende kosten:

1.  het inschrijvingsgeld voor de opleiding, waarin is begrepen:
 
• boeken verdeeld gedurende de opleiding;

• residentiële seminaries;

• bedrijfs- en intercampusbezoeken;

• reis- en verblijfskosten voor een buitenlandse module.

2.  de directe studiekosten (de aanvrager verwacht dat deze kosten eerder beperkt zullen zijn), waarin zijn begrepen:
 
• bijkomende cursussen en verplichte literatuur enkel (deze die niet inbegrepen zijn in de inschrijvingsgelden);
 
• studiemateriaal, (notaboeken, mappen, schrijfgerief, kopies, printer toner/cartridge, …);

• aparte studieruimte (communicatiekost, verbruik verwarming en elektriciteit: 10 % van totaal jaarverbruik);

• aankoop van een laptop (80 % beroepsmatig, 3 jarige afschrijving);

• een internetverbinding (voor groepswerken, onderzoek en opzoekingen, communicatie en dergelijke); tijdens informatiesessies gaf de MBA-instelling te kennen dat ze hier intensief gebruik van maken (80 % beroepsmatig).

3. de reis- en transportkosten, waarin zijn begrepen:
 
• verplaatsingen (fiets, openbaar vervoer of andere) tussen de woonplaats en de opleidingsplaats (de aanvrager beschikt niet over een bedrijfswagen gedurende de duur van de opleiding);

• eventuele verplaatsingen vereist voor de opleiding, meer bepaald deze die niet inbegrepen zijn in de inschrijvingsgelden (bijvoorbeeld gerelateerd aan projectwerk);

• eventuele bijkomende uitgaven gerelateerd aan de buitenlandse module (gebonden aan de reis of de studie, geen privé-uitgaven).

4. de intrest op de lening voor de financiering van het inschrijvingsgeld:
 
• de aanvrager voorziet een lening om het inschrijvingsgeld te financieren voor de duur vanaf betaling van het inschrijvingsgeld tot en met de terugbetaling ervan door de belastingdienst. Op deze lening zal de aanvrager ongeveer 2 jaar intrest moeten betalen.

De aanvrager voorziet geen bijkomende ambulante kosten of levenskosten die gerelateerd zijn aan deze studies.

De aankoop van een laptop is noodzakelijk aangezien de aanvrager door zijn volledig tijdskrediet niet langer over een door de werkgever ter beschikking gestelde laptop kan beschikken. Eveneens voorziet de werkgever niet langer in een internetverbinding.
 
Beslissing

Volgens de rulingcel blijkt uit de aanvraag dat het volgen van de MBA-opleiding rechtstreeks in verband staat met de huidige beroepswerkzaamheid en bijdraagt om de huidige functie in de toekomst met hogere kwaliteit, bekwaamheid en bredere inzichten uit te voeren. Bovendien zal het internationale karakter van de opleiding bijdragen tot een betere samenwerking met de internationale klanten van de werkgever.

De kosten voor het inschrijvingsgeld, de directe studiekosten (laptop, aankoop van boeken, kopies en materiaal, de transportkosten en interestkosten  zijn bijgevolg aftrekbaar als beroepskosten, mits voldaan is aan de overige voorwaarden van artikel 49 WIB 92.

Wat het beroepsmatig aspect van de leefkosten (verbruik elektriciteit en verwarming; communicatie) betreft, kan worden ingestemd om 10 % als beroepsmatig aan te merken.

Wat het gebruik van de internetverbinding betreft, kan worden ingestemd om 80 % als beroepsmatig aan te merken.

Krachtens artikel 61, eerste lid, WIB 92 worden afschrijvingen slechts als beroepskosten aangemerkt naar de mate dat ze gegrond zijn op de aanschaffings- of beleggingswaarde en voor zover ze noodzakelijk zijn en samengaan met een waardevermindering die zich in het belastbare tijdperk werkelijk heeft voorgedaan.

De afschrijfbare waarde van de laptop stemt overeen met de aanschaffingsprijs ervan. De periode waarover de investering mag worden afgeschreven, wordt voornamelijk beïnvloed door de duurzaamheid van die onderdelen en de gebruiksintensiteit ervan.

Een periode van 3 jaar mag als redelijk worden beschouwd voor de afschrijving van de laptop. Op die afschrijving kan 80 % als beroepsmatig worden aangemerkt.

De Dienst Voorafgaande Beslissingen voegt er in voormelde ruling (nr. 900.140) voor alle duidelijkheid aan toe dat eventuele terugbetalingen door de werkgever van een gedeelte van de kosten die verband houden met de opleiding (vb. inschrijvingskosten) moeten worden vermeld in de aangifte in de personenbelasting als een belastbaar voordeel van alle aard (cf. Comm.IB nrs. 31/12 en 13). Het door de werkgever ten laste nemen van kosten die voor de werknemer eigen beroeps- of privé-kosten zijn, doet in hoofde van de werknemer immers belastbare bezoldigingen ontstaan.

lees onze fiscale boeken

Heb je een vraag?

Beste lezer,

Zoals u weet is fiscale wetgeving een snel veranderende materie. Als u daarom twijfelt of een ouder artikel nog volledig up to date is, twijfel dan niet ons te contacteren…

Als je een creatief maar legaal advies nodig hebt, of als je met een opmerking of een idee zit, of je wilt een achterpoortje dubbelchecken, je wenst een second opinion, je hebt een vennootschap nodig,..of je wilt even bijpraten…