Opgelet met de terugbetaling van kosten eigen aan de werkgever mbt het thuiswerk.

Het is niet ongebruikelijk dat de werkgever in de berekening van een (al dan niet) forfaitaire terugbetaling van kosten eigen aan de werkgever ook een terugbetaling zit van huurkosten.

Maw de werknemer die een onroerend goed huurt en deels thuis werkt.  De werkgever neemt een stuk van de huur ten laste.

Maar opgelet !  De vraag is of dit wel strookt met het huurcontract van de werknemer met zijn huisbaas.  Vaak (om niet te zeggen altijd) is het zo dat er duidelijk gestipuleerd wordt dat de huurder het gehuurde onroerend goed NIET beroepsmatig mag gebruiken.  De verhuurder wordt immers aanzienlijk zwaarder belast (tenzij hij nog voldoende intresten heeft). I.p.v. de forfaitaire berekening van het onroerend inkomen (geïndexeerd KI x 1,4) wordt hij belast op het netto onroerend inkomen berekend obv de huur.  Het hoeft weinig commentaar dat dit  een aanzienlijk verschil kan geven.   En dit op het totale onroerend goed !

Voorbeeld

Onroerend goed met niet-geïndexeerd KI van 900 euro
Het onroerend goed wordt verhuurd voor 700 euro / maand ofwel 8.400 euro / jaar.

Indien GEEN beroepsmatig gebruik

KI x index x 1,4 = 900 x 1,5461 x 1,4 = 1.947,40 euro

Indien WEL beroepsmatig gebruik

netto huur =  bruto huur – forfaitaire kostenaftrek
   40 % x bruto huur
   2/3 x 3,87 (aj 2011) x KI
 Forfait =  40 % x 8.400 = 3.360 euro
   ofwel (kleinste bedrag wordt weerhouden)
   2/3 x 3,87 x 900 = 2.322 euro
 Netto huur = 8.400 – 2.322 = 6.078 euro
 
Stel dat de verhuurder geen aftrekbare intresten meer heeft en hij op dit onroerend inkomen 50% (+7% gemeentebelasting) moet betalen dan betekent dit voor de personenbelasting :
1.947 x 53,5% = 1.042 euro
6.078 x 53,5% = 3.252 euro

Kortom een verschil van 2.210 euro !!!
 
Het begrip beroepsgebruik moet echter ruim worden geïnterpreteerd. De Administratie stelt dat het onroerend goed beroepsmatig wordt gebruikt van zodra de huurder het gehuurde goed geheel of gedeeltelijk gebruikt voor de uitoefening van zijn beroepswerkzaamheid.  Dus ook wanneer de huurder, in het kader van thuisarbeid, een terugbetaling ontvangt van de werkgever van de betaalde huur. De huurlasten worden dan immers bij de werkgever geboekt als aftrekbare beroepskosten (zie Vraag nr. 684 van de heer Eerdekens dd. 08.05.2001, Vr. en Antw., Kamer, 2001-2002, nr. 102, blz. 11910-11911).

Let wel dit is niet het geval wanneer de werkgever geen huur terug betaalt maar wel andere kosten zoals bijvoorbeeld de internetaansluiting, telefoonkosten … (zie Mondelinge vraag nr. 8459 van de heer Tommelein dd. 18.10.2005, Beknopt Verslag, Kamercommissie Financiën, Com 711, blz. 8-9).

 

lees onze fiscale boeken

Heb je een vraag?

Beste lezer,

Zoals u weet is fiscale wetgeving een snel veranderende materie. Als u daarom twijfelt of een ouder artikel nog volledig up to date is, twijfel dan niet ons te contacteren…

Als je een creatief maar legaal advies nodig hebt, of als je met een opmerking of een idee zit, of je wilt een achterpoortje dubbelchecken, je wenst een second opinion, je hebt een vennootschap nodig,..of je wilt even bijpraten…