Aan de vrij algemene verhoging van de voorheffing op roerende inkomsten is één soort inkomen ontsnapt, en dat zijn de liquidatieboni. Deze blijven onderworpen aan het lage tarief van 10 %. Het valt te vrezen dat ook dat tarief bij één van de volgende begrotingscontroles zal sneuvelen. De vraag is dan ook of we niet proactief moeten optreden, en nu zodanig handelen dat we nog maximaal kunnen profiteren van dit lage tarief…

Vooreerst wijzen we er op dat de hierna vermelde transacties vooral interessant zullen zijn voor vennootschappen met activa onder de vorm van aandelen. De meerwaarden die vrijkomen bij de realisatie van deze activa zijn immers belastingvrij. De uitkering ervan is onderworpen aan het tarief van 10 %

Liquidatie van de vennootschap

Een eerste mogelijkheid is de vennootschap nu te liquideren, zodat de activa in particuliere handen komen.

Dit is niet echt interessant. Het vermogen dat zich in de holdingvennootschap bevond, bevindt zich dan voortaan in privé handen. De dividenden die vervolgens uit de uitgekeerde aandelenparticipatie worden ontvangen, zullen dan met andere woorden privé worden ontvangen met een dividendbelasting van 25 % als gevolg (in tegenstelling tot het geval waar de holdingvennootschap de dividenden zou ontvangen zonder RV en voor 95 % vrijgesteld in gevolge de dbi-aftrek).

Doe eens een belaste herstructering

Een andere optie bestaat erin om een belaste herstructurering in de holdingvennootschap door te voeren, bijvoorbeeld door afsplitsing van de participatie die wordt aangehouden naar een nieuw op te richten vennootschap (de zogenaamde partiële splitsing) waarbij het resterend vermogen – bv vastgoed, managementactiviteiten, … – in de oude vennootschap blijft. In principe is een dergelijke herstructurering belastingvrij, mits aan een aantal voorwaarden is voldaan ((1) de betrokken vennootschappen EU vennootschappen zijn, (2) ze plaatsvinden conform het Wetboek van Vennootschappen en (3) de herstructurering niet als hoofddoel belastingontwijking of belastingfraude heeft).

Maar belastingvrijheid willen we in dit geval niet. We willen immers profiteren van het 10 %-tarief. Als er een belaste herstructurering plaatsvindt, zal de holdingvennootschap geacht worden zijn aandelenparticipatie aan werkelijke waarde uit te keren. Fiscaal heeft dit tot gevolg dat een meerwaarde op aandelen wordt gerealiseerd, maar deze is belastingvrij in toepassing van artikel 192 WIB 92, en dat de liquidatieheffing verschuldigd is over het uitgekeerde bedrag, met name onze 10 %-heffing waarvan we vermoeden dat die steil omhoog zal gaan.

Bij de vennootschap die de inbreng geniet, zal het pakket aandelen worden ingebracht als kapitaal aan de actuele waarde. Bij latere vereffening of via een kapitaalvermindering kan dit belastingvrij worden uitgekeerd aan de aandeelhouders.

Belastbaarheid afdwingen

Een eerste manier om belastbaarheid af te dwingen is de splitsing niet volledig conform het vennootschapsrecht laten verlopen. Zo schrijft de vennootschapswet voor dat naar aanleiding van de splitsing de aandeelhouders van de gesplitste vennootschap aandelen dienen te verkrijgen in de nieuw opgerichte vennootschap en dat een opleg in geld slechts 10% mag bedragen. Indien bijvoorbeeld bij de splitsing een opleg van meer dan 10% wordt voorzien, is de splitsing niet conform het Wetboek van Vennootschappen en zijn niet alle voorwaarden voor belastingvrije splitsing vervuld …

Een andere optie bestaat er in om het afgesplitste vermogen onder te brengen in een buitenlandse vennootschap. Voor uitwaartse splitsingen is er immers een vierde voorwaarde opdat er sprake is van principiële belastingvrijheid: het naar het buitenland overgedragen vermogen dient in België behouden te blijven in een vaste inrichting. Indien dit laatste niet het geval is, is er vanuit fiscaal oogpunt sprake van een liquidatie en is de liquidatieheffing verschuldigd.

Resultaat van de verrichting

Het resultaat van de belaste afsplitsing is een nieuwe holdingvennootschap met op het actief de aandelenparticipaties (uitgedrukt aan werkelijke waarde) en op het passief een tegenwaarde in (fiscaal gestort) kapitaal. Bij een latere liquidatie van de holdingvennootschap is de uitkering van het vermogen tot aan deze waarde vrij van belasting.

Op deze manier hebben we geanticipeerd op een toekomstige verhoging van de liquidatieheffing door ons nu vrijwillig te onderwerpen aan de heffing van 10 % …

lees onze fiscale boeken

Heb je een vraag?

Beste lezer,

Zoals u weet is fiscale wetgeving een snel veranderende materie. Als u daarom twijfelt of een ouder artikel nog volledig up to date is, twijfel dan niet ons te contacteren…

Als je een creatief maar legaal advies nodig hebt, of als je met een opmerking of een idee zit, of je wilt een achterpoortje dubbelchecken, je wenst een second opinion, je hebt een vennootschap nodig,..of je wilt even bijpraten…