Heeft in 2020 Luxemburg nog een aantrekkelijk fiscaal stelsel voor IP-vennootschappen?

Het (fiscaal) ondersteunen van de zogenaamde onderzoeks- en ontwikkelingsactiviteiten (hierna O&O) kadert onder meer in de Lissabon-strategie waarbij als streefdoel naar voren werd geschoven dat Europa de meest competitieve en dynamische kennisgedreven economie in de wereld moest worden. Tal van Europese lidstaten waaronder Spanje, Nederland, Ierland, België en ook Luxemburg hebben fiscale stimuli ingevoerd ter bevordering van investeringen die aanzetten tot technische innovatie via O&O-activiteiten.

De meeste lidstaten koppelen deze fiscale stimuli aan octrooien, zijnde de intellectuele rechten die betrekking hebben op uitvindingen die nieuw zijn en vatbaar zijn voor toepassing op het gebied van nijverheid en industrie.

In België werd medio 2007 de zogenaamde octrooiaftrek ingevoerd. Deze belastingaftrek laat ondernemingen toe om 80,00% van hun bruto-inkomsten die gerelateerd zijn aan de geoctrooieerde uitvindingen, van hun belastbare basis af te trekken. Voorwaarde is evenwel dat deze octrooien ontwikkeld worden in een onderzoekscentrum ‘die een bedrijfsafdeling of een tak van werkzaamheid vermeld in artikel 46 § 1, eerste lid, 2° van het WIB 92’ uitmaakt. Hoewel deze voorwaarde ruim wordt geïnterpreteerd dient er in ieder geval een O&O-tussenkomst door een Belgische vennootschap te gebeuren die tevens een toegevoegde waarde biedt.

Ook Luxemburg had een leuke regeling?

Het fiscaal gunstregime in Luxemburg was van toepassing op inkomsten uit de volgende intellectuele rechten (intellectual property, hierna IP genoemd):

– octrooien;
– handels- of fabrieksmerken;
– tekeningen en modellen;
– auteursrechten, zij het enkel deze die betrekking hebben op informaticasoftware;
– domeinnamen.

Het toepassingsgebied van de Luxemburgse IP-aftrek was dan ook een stuk ruimer dan de Belgische octrooiaftrek en de andere Europese fiscale gunstregimes. Vooral het feit dat ook inkomsten of royalty’s uit merken kunnen genieten van de IP-aftrek lijkt een aantrekkelijk gegeven.

Om onder het gunstregime te vallen was overigens enkel vereist dat het fabrieks- of handelsmerk – en bijvoorbeeld niet de productie of eigenlijke commercialisatie van het achterliggende product – in de Luxemburgse vennootschap werd ondergebracht.

De fiscale principes

De Luxemburgse wet voorzag in een vrijstelling ten belope van 80,00% van de netto inkomsten – na aftrek van de gerelateerde kosten – van de ontvangen royalty’s (of fictieve vergoeding bij zelf aangewende intellectuele rechten) die betrekking hebben op het gebruik van één van de voornoemde intellectuele rechten. Eventuele andere inkomsten van de Luxemburgse vennootschap werden in principe aan het normale tarief van de vennootschapsbelasting  onderworpen.

De inkomsten die betrekking hadden op de voornoemde intellectuele rechten zouden in Luxemburg dan ook de facto worden belast tussen de 5 en de 6 %.

MAAR onder EU-druk werd dit stelsel voor de toekomst afgeschaft. Luxemburg is in het algemeen niet echt meer een fiscaal aantrekkelijk land te noemen. Gelukkig hebben we ondertussen andere oplossingen voor u bedacht!!

lees onze fiscale boeken

Heb je een vraag?

Beste lezer,

Zoals u weet is fiscale wetgeving een snel veranderende materie. Als u daarom twijfelt of een ouder artikel nog volledig up to date is, twijfel dan niet ons te contacteren…

Als je een creatief maar legaal advies nodig hebt, of als je met een opmerking of een idee zit, of je wilt een achterpoortje dubbelchecken, je wenst een second opinion, je hebt een vennootschap nodig,..of je wilt even bijpraten…