De afgelopen jaren is er veel te doen geweest omtrent de vraag in welke mate de taxatiediensten voorafgaandelijk inlichtingen mogen inwinnen voor het vestigen van een aanslag op grond van tekenen en indiciën.  In een circulaire van 29 juli 2002 stelde de administratie dat de administratie hoewel de administratie over de mogelijkheid beschikt om inlichtingen in te winnen zij de tekenen en indiciën zoveel als mogelijk moet opsommen om de belastbare grondslag te bepalen zonder medewerking van de belastingplichtige.  

 

In strijd met de heersende opvatting in de rechtspraak stelde het hof van cassatie in zijn arrest van 4 januari 2007 vrij verassend in andere zin. 

Sedertdien gaan een aantal belastingambtenaren alle vermogensbestanddelen, waaronder de bank en spaarrekeninguittreksels opvragen.  De Minister van Financiën bevestigde in januari 2007 deze werkwijze (Vr. & Antw., Kamer, 2006-2007, nr. 156, 30.249 – 30.251 Vraag nr. 1351 Trees Pieters van 11 januari 2007).  Recent werd de minister van financiën in de kamer nogmaals geïnterpelleerd over deze problematiek.  Meer bepaald werd hem de vraag voorgelegd of de circulaire van 29 juli 2002 geheel of gedeeltelijk achterhaald is, en of aan de taxatieambtenaren naar aanleiding van voornoemd cassatie-arrest andere instructies werden verleend. 

De minister bevestigde dat aan de taxatieambtenaren instructies werden gegeven met betrekking tot de draagwijdte van het cassatie arrest van 4 januari 2007 die niet in strijd zijn met deze van de circulaire van 27 juli 2002. Het is aldus de minister nog steeds aan de taxatieambtenaar om de tekenen en indiciën op te sommen die wijzen op een hogere graad van gegoedheid dan die welke volgt uit de aangegeven inkomsten.  Blijkt uit het onderzoek een indiciair onderzoek kan de taxatieambtenaar op grond van de artikelen 315, 316 en 317 alle inlichtingen, zelf van privé aard vorderen die nodig zijn om het bedrag van de belastbare inkomsten te bepalen. De minister bevestigde tevens dat de taxatieambtenaar zijn bevoegdheden slechts lag aanwenden voor het doel waarvoor hij ze verkregen heeft, zijnde de juiste heffing van de belasting. Willekeurige onderzoeken dienen te worden vermeden. Anderzijds bevestigt de Minister dat de taxatiediensten de via vraag om inlichtingen verworven inkomsten wel degelijk mag gebruiken.  

Tot slot werd aan de Minister de vraag voorgelegd of een belastingplichtige die geconfronteerd wordt met een indiciaire afrekening zich mag beroepen op het zwijgrecht.  Hierop antwoordde de minister ontwijkend. Hij erkende weliswaar dat het zwijgrecht deel uitmaakt van de fundamentele regels van het strafprocesrecht en van de rechten van verdediging. Anderzijds benadrukte hij dat het zwijgrecht geen afbreuk doet aan de wettelijke verplichting om documenten te overhandigen, zelfs als deze documenten het bestaan van strafrechtelijke feiten kunnen opleveren (Cass., 6 juni 2000, Pas., 2000, I, , 343 en Luik, 2 maart 2006, Fisk.Koerier, 2006, 532).  Tot slot bevestigde de Minister dat elke overtreding van de bepalingen van het WIB aanleiding kan geven tot het opleggen van een boete.

 

En wat zegt de rechtspraak na het cassatie arrest van 4 januari 2007 ? 

De ommekeer in de (cassatie)rechtspraak betekent geenszins dat de fiscus zomaar elk rekeninguittreksel kan opvragen. Zo benadrukte de rechtbank van eerste aanleg te Hasselt het principe van het doelgebonden onderzoek (Rb. Hasselt, 18 februari 2004, F. J.F, N° 2004/227). Kortom het voorleggen van alle rekeninguittreksels van banken en spaarrekeningen kadert geenszins in het doelgebonden onderzoek.   In een recent arrest benarkte het Hof van Beroep te  Antwerpen benadrukte dat het aan de belastingplichtige is om aan te tonen dat de vragen onredelijk zijn (Antwerpen, 18 maart 2008).  I Een aantal vonnissen en arresten sluit zich aan bij het cassatie-arrest van 2007 en stelt dat de fiscus niet op onwettelijke wijze  te werk gaat als hij via een vraag om inlichtingen informatie inwint om vervolgens een indiciaire aanslag te vestigen (o.m. Gent, 8 mei 2007 ; contra. Rb. Antwerpen, 8 januari 2007).

De minister van Financiën heeft in het verleden n meermaals bevestigd dat de taxatiediensten slechts op oordeelkundige wijze en op een gematigde manier gebruik mogen maken van de vraag om inlichtingen. Het mag geen middel zijn om inlichtingen zonder praktisch nut in te winnen (PV nr. 439, Valkeniers van 7 oktober 1983, Bull. Bel., nr. 625, blz. 575; PV nr. 12 De Clippele van 11 oktober 1984, Bull. Bel., nr. 638, blz. 661; PV nr. 221 Dalem van 5 maart 1985, Bull.Bel., nr. 641, blz. 1.654).

De praktijk leert ons dat de vragenlijsten soms op zodanige wijze zijn opgesteld dat het antwoord neerkomt op het afleveren van de boekhouding. Deze werkwijze was het voorwerp van talrijke kritische parlementaire vragen, waarbij de minister deze praktijk afkeurde en erop wees dat het vragen van overdreven inlichtingen uit den boze was. Verder benadrukte hij dat belastingplichtigen die van oordeel zijn dat de gevraagde inlichtingen een te omvangrijk werk vergen, of door de taxatieambtenaren gemakkelijk kunnen worden opgetekend uit hun boekhouding, met de fiscus kunnen overleggen wat moet worden gedaan om te voldoen aan de vereisten van de controle zonder de administratieve lasten van de belastingplichtige buitenmate te verzwaren (PV nr. 148 Geerinck, Bull. Bel., nr. 568, blz. 2417; PV nr.15 Pede van 5 november 1979, Bull. Bel., nr. 561, blz. 268; PV nr. 384 Cardoen, van 14 september 1984, Bull. Bel., nr. 635, blz. 148; PV nr. 57 Suykerbuyck van 10 januari 1986, Bull. Bel., nr. 661, blz. 1231; PV nr. 99 Breyne van 29 september 1995, Bull. Bel., nr. 758, blz. 491; PV nr. 2 Loones van 5 juli 1995, Fisc. Koerier, 1995, 479).

 

 

lees onze fiscale boeken

Heb je een vraag?

Beste lezer,

Zoals u weet is fiscale wetgeving een snel veranderende materie. Als u daarom twijfelt of een ouder artikel nog volledig up to date is, twijfel dan niet ons te contacteren…

Als je een creatief maar legaal advies nodig hebt, of als je met een opmerking of een idee zit, of je wilt een achterpoortje dubbelchecken, je wenst een second opinion, je hebt een vennootschap nodig,..of je wilt even bijpraten…