Vooreerst een korte situatieschets om uw geheugen op te frissen.

Een vennootschap heeft een voordeel van alle aard toegekend aan haar bedrijfsleider of werknemer. Dit dient vermeld te worden op de gepaste individuele fiches en daarbij horend de samenvattende opgave. Dit vinden we terug in ons wetboek inkomstenbelastingen, meer bepaald art 57 WIB 1992.

Maar, vergeet de vennootschap echter dit te vermelden op de fiches dan zijn de gevolgen niet van de poes. De vennootschap wordt dan getrakteerd op een bijzondere aanslag. Deze aanslag, die berekend wordt op het toegekende voordeel van alle aard, betreft de zogenaamde  ‘aanslag geheime commissielonen’.

De aanslagvoet (art 219 WIB 1992) bedraagt  immers 309 %.  Moet het nog gezegd dat dit een aanzienlijke financiële impact voor de vennootschap kan hebben. Daarom wordt deze aanslag ook wel eens de ‘monsterboete’ genoemd. Bijkomend wil dit nog niet zeggen dat de genieter met rust gelaten wordt. Ook hij zal in principe nog belast worden.

Nieuw standpunt. Maar ondertussen heeft de Minister van Financiën dit ook ingezien. De conclusie is dat deze aanslag slechts uitzonderlijk zal worden toegepast. Recentelijk werd alles in een circulaire gegoten (Circulaire nr. Ci.RH.421/628.803 (AAFisc Nr. 30/2013) dd. 22.07.2013). Tijd voor een bespreking.

Zoals deze circulaire stelt : “ …het vestigen van de bijzondere aanslag voortaan nog slechts als uitzonderingsmaatregel te beschouwen indien, en slechts indien, de effectieve definitieve belasting in de personenbelasting ten name van de verkrijger niet (meer) mogelijk is binnen de termen van de gewijzigde wetgeving. ‘

Hoe zit het nu in mekaar ?

We overlopen de (vier) opties even.  Telkens bij de genieter van het voordeel als bij de verstrekkende vennootschap :

  • Het voordeel werd niet correct op de fiches vermeld :

Het voordeel wordt echter spontaan en tijdig aangegeven door de

verkrijger

De vennootschap hoeft geen bijzondere aanslag van 309% te vrezen en het voordeel wordt niet toegevoegd aan de verworpen uitgaven.

  • Het voordeel werd niet correct op de fiches vermeld en de vennootschap heeft dit niet te kwader trouw gedaan.

Het voordeel werd niet spontaan aangegeven door de verkrijger.  Maar deze verkrijger wordt er wel nog tijdig op belast.

De vennootschap hoeft geen bijzonder aanslag van 309% te vrezen en

het voordeel wordt niet toegevoegd aan de verworpen uitgaven.

  • Het voordeel werd niet correct op de fiches vermeld en de vennootschap heeft dit wel te kwader trouw gedaan.

Indien het voordeel bij de verkrijger nog belast wordt.(binnen de wettelijke termijnen) dan hoeft de vennootschap ook hier geen bijzonder aanslag van 309% te vrezen, maar nu wordt het voordeel wel toegevoegd aan de verworpen uitgaven (wel beperkt ten belope van de waarde van het voordeel).

  • De genieter kan niet meer belast worden.

De vennootschap zal hier wel de taxatie van 309% moeten ondergaan. Let wel deze aanlag van 309% is fiscaal wel aftrekbaar.

Hou ook rekening met hetvolgende :

“14. De wetgever heeft bevestigd dat de administratieve tolerantie met betrekking tot kleine misrekeningen en foutjes begaan ter goeder trouw, inzake voordelen van alle aard die forfaitair worden geraamd, niet is gewijzigd. Hij voegt er bovendien aan toe dat deze tolerantie eveneens van toepassing is op voordelen van alle aard die voortkomen uit een gemengd gebruik (zie Parl. St., Kamer, DOC 53-2756/001, p.17). Ter zake wordt verwezen naar het addendum van 20.7.2012 aan de circulaire Ci.RH.421/605.074 (AOIF Nr. 71/2010) van 1.12.2010.”

Denken we maar een fout die gemaakt werd bij de berekening van een voordeel van alle aard inzake een firmawagen.  Gezien deze regelgeving meermaals werd aangepast, is een misrekening snel gemaakt.   Zulke fouten (te goeder trouw en nog belastbaar bij de genieter) hoeven de aanslag niet te vrezen.

Voorbeeld

Een bedrijfsleider van een vennootschap ontvangt een voordeel van 1.000 euro. De kostprijs voor de vennootschap bedraagt evenzeer 1.000 euro.  Dit voordeel werd echter niet vermeld op de fiches.  Naar aanleiding van een controle valt de Administratie hierover.

De vier opties

  • De bedrijfsleider geeft het voordeel van 1.000 euro aan in zijn aangifte personenbelasting.

Gevolg :

Bedrijfsleider : 1.000 euro wordt belast en zal aan de sociale bijdragen onderhevig zijn

Vennootschap : GEEN taxatie aan 309% en de kost van 1.000 euro is aftrekbaar

  • De bedrijfsleider geeft het voordeel van 1.000 euro NIET aan in zijn aangifte personenbelasting, maar hij kan nog belast worden. De vennootschap is te goeder trouw.

Gevolg :

Bedrijfsleider : 1.000 euro wordt belast en zal aan de sociale bijdragen onderhevig zijn

Vennootschap : GEEN taxatie aan 309%  en de kost van 1.000 euro is aftrekbaar

  • De bedrijfsleider geeft het voordeel van 1.000 euro NIET aan in zijn aangifte personenbelasting, maar hij kan nog belast worden.  De vennootschap is NIET te goeder trouw.

Gevolg :

Bedrijfsleider : 1.000 euro wordt belast en zal aan de sociale bijdragen onderhevig zijn

Vennootschap : GEEN taxatie aan 309%  en de kost van 1.000 euro is NIET aftrekbaar

  • De bedrijfsleider geeft het voordeel van 1.000 euro NIET aan in zijn aangifte personenbelasting, maar hij kan NIET meer belast worden.

Gevolg :

Bedrijfsleider : 1.000 euro wordt niet belast en zal ook niet aan de sociale bijdragen onderhevig zijn

Vennootschap : WEL taxatie aan 309%  en de kost van 1.000 euro + de aanslag van 309% (ic 3.090 euro) zijn wel aftrekbaar

Wanneer zijn deze nieuwe regels van toepassing en wat kunnen we besluiten ?

Hiervoor citeren we de circulaire. “De besproken bepalingen treden in werking vanaf het aj. 2014. Hangende geschillen en lopende dossiers, ook al hebben zij betrekking op voorgaande aanslagjaren, mogen – daar waar de aanslagtermijnen in de personenbelasting nog niet verstreken zijn – in de geest van de nieuwe wetsbepalingen en van onderhavige circulaire worden opgelost.

VI. ALGEMENE OPMERKING

De geest van de nieuwe wetsbepalingen en van onderhavige circulaire houdt in, dat daar waar mogelijk voorrang verleend wordt aan een belasting in hoofde van de genieter, in plaats van belasting in hoofde van de vennootschap of rechtspersoon bij wijze van toepassing van de bijzondere aanslag. In diezelfde geest mag eenzelfde oplossing betracht worden, daar waar nog een definitieve belasting mogelijk is, zij het niet meer in toepassing van de driejarige aanslagtermijn van art. 354, eerste lid WIB 92, maar wel in toepassing van andere aanslagtermijnen (bv. art. 358, § 2, 3° WIB 92).”

Voortaan zal er terug wat rust komen m.b.t. deze problematiek.  Dit zowel voor de belastingplichtigen als voor de Adminsitratie zelf, want ook zij waren niet tevreden met de strakke houding die zij verplicht dienden aan te nemen.

Om af te sluiten kunnen we ook hier de circulaire citeren : “In de punctuele gevallen waar twijfel zou kunnen ontstaan wordt voortaan aanbevolen om, op basis van het gezond verstand, voorrang te verlenen aan een oplossing van het probleem, eerder door het vestigen van een (aanvullende) aanslag in de personenbelasting dan door het vestigen van de bijzondere aanslag in de vennootschapsbelasting.”

Eind goed … al goed.

lees onze fiscale boeken

Heb je een vraag?

Beste lezer,

Zoals u weet is fiscale wetgeving een snel veranderende materie. Als u daarom twijfelt of een ouder artikel nog volledig up to date is, twijfel dan niet ons te contacteren…

Als je een creatief maar legaal advies nodig hebt, of als je met een opmerking of een idee zit, of je wilt een achterpoortje dubbelchecken, je wenst een second opinion, je hebt een vennootschap nodig,..of je wilt even bijpraten…