De kranten en de media berichtten zeer actief dat de fiscus toelaat dat bedrijfsleiders geen belasting dienen te betalen op hun bedrijfswagen. Maar klopt dit wel ?

Het antwoord is heel wat genuanceerder.

Pro memorie.  Hoe dient het voordeel van alle aard te worden berekend ?

De bijdrage voor werknemers en bedrijfsleiders werd verhoogd sinds 2012. Er wordt voortaan immers naast de CO²-uitstoot van de wagen bijkomend rekening gehouden met de kostprijs van de wagen. Deze nieuwe regeling is wel al meermaals aangepast.

De voordelen van alle aard voor de gratis terbeschikkingstelling van bedrijfsvoertuigen worden berekend op de cataloguswaarde en de CO²-uitstoot van de voertuigen, volgens de volgende formule:

Voordeel alle aard =  cataloguswaarde x % (CO²-coëfficiënt) x 6/7 x ouderdomscoëfficiënt

Onder cataloguswaarde wordt begrepen : de catalogusprijs van het voertuig in nieuwe staat bij verkoop aan een particulier, incl betaalde BTW en opties, zonder rekening te houden met de kortingen, verminderingen, afslagen en restorno’s.

De basis CO²-coëfficiënt bedraagt 5,5% voor een CO²-uitstoot van:

–      95 g/km voor de dieselvoertuigen

–      116 g/km voor de benzinevoertuigen

Wanneer de uitstoot hoger ligt dan deze referentie-uitstoot wordt de CO²-coëfficiënt met 0,1% per CO²-gram verhoogd, met een maximum van 18%. Wanneer de CO²-uitstoot lager ligt dan de referentie dan wordt dat percentage met 0,1% per CO²-gram verminderd, maar er blijft een minimumpercentage van 4% van toepassing.

Het bepaalde voordeel mag nooit lager liggen dan te indexeren 1.230 euro (waarde 2013) per jaar.  Dit mechanisme om het voordeel te bepalen zal automatisch worden aangepast om rekening te houden met de jaarlijkse evolutie van de CO²-uitstoot van het wagenpark.

Bijkomend wordt er een ouderdomscoëfficiënt nog aan toegevoegd.  Na 12 maanden daalt het voordeel jaarlijks met 6% per jaar tot een limiet van 70%   Of in een tabel opgenomen, dient het berekende voordeel zoals hierboven vermeld nog te worden vermenigvuldigd met het volgende percentage : :

Van 0 tot 12 maanden            100%

Van 13 tot 24 maanden          94%

Van 25 tot 36 maanden          88%

Van 37 tot 48 maanden          82%

Van 49 tot 60 maanden          76%

Vanaf 61 maanden      70%

Een begonnen maand wordt voor een volle maand geteld.

Let wel naast deze beperking is er een bijkomende verworpen uitgave van 17% (van de volgens de voornoemde formule toegepaste voordeel van alle aard) in de vennootschapsbelasting van toepassing. Deze verworpen uitgave wordt in elk geval in de belastbare basis vermeld met dien verstande dat het over te dragen bedrag van de verliezen in geen geval met de verworpen uitgave waarvan sprake zal worden verhoogd.

Maar … we vermelden dat de Administratie  nog steeds de verplichting heeft het bewijs te leveren dat de belastingplichtige een voordeel heeft genoten.  Het is niet omdat bijvoorbeeld een onroerend goed, eigendom van de vennootschap, gedurende een bepaalde periode geen huurinkomen heeft opgebracht, de Administratie hieruit sowieso mag afleiden dat de bedrijfsleider een voordeel van alle aard heeft genoten (Gent 3 maart 2009 – zie Fiscale Koerier 09/487).  Maar ook wat de bedrijfswagens betreft geldt deze regel.

Dit lezen we trouwens ook in een oudere ruling die stelt dat wanneer de bedrijfsleider de wagen van de vennootschap niet privé gebruikt, er dan ook geen reden is om hem te belasten op een voordeel van alle aard.  Let wel dat woon-werkverkeer gelijk staat met privégebruik.   Maar dat was niet het geval bij de vraagsteller omdat hij van thuis uit werkt (voorafgaande beslissing nr. 212.095 van 8 mei 2012).  De rulingcommissie stelde :

“(…) 17. De aanvrager, de heer X en zijn echtgenote, verklaren vanaf 27/12/2011 geen gebruik meer te maken van de personenwagen (eigendom van de BVBA A) voor hun eigenlijke privéverplaatsingen. Voor de privéverplaatsingen gebruiken zij vanaf 27/12/2011 uitsluitend de personenwagen ingeschreven op naam van de echtgenote van de heer X.

18. De woon-werkverplaatsingen zijn onbestaande. Alle activiteiten van de BVBA A gebeuren vanuit het privéadres van de aanvrager.

19. Aangezien er door de heer X (en zijn echtgenote) geen gebruik meer zal gemaakt worden van de personenwagen (eigendom van de BVBA A) voor hun eigenlijke privéverplaatsingen en er evenmin woonwerkverplaatsingen zijn met deze wagen, moet er geen voordeel alle aard betreffende het persoonlijk gebruik aangerekend worden aan de heer X. (…)”

En plots komt er nu die bewuste nieuwe ruling bij,  nl Voorafgaande beslissing nr. 2012.427 dd. 15.01.2013.

Hierin wordt evenzeer en terecht gesteld dat wanneer een wagen niet privé gebruikt wordt er van een voordeel van alle aard geen sprake is.  Dit is de evidentie zelf.  De Rulingcommissie motiveert haar beslissing met een aantal zaken die de beslissing dan ook voor de 100% verantwoordt.

De belastingplichtige werkte uitsluitend thuis, er was nog een andere wagen (MG), enz … sterkten het dossier.

We kunnen deze beslissing dan ook alleen maar toejuichen.

Trouwens recent kwam ook zulk een geval voor het Hof van Beroep te Luik (Luik  27 maart 2013) .  Ook daar werd er op basis van de feiten geoordeeld dat er van een voordeel van alle aard bedrijfswagen geen sprake was.  Eén van de redenen was ook hier dat er nog twee andere privé-wagens waren.

Besluit

De beslissing van de rulingcommissie is correct.  Wel moet u opletten met uitspraken van de rulingcommissie.  Deze beslissing werd gemotiveerd o.b.v. de concrete feiten en gegevens eigen aan de vraagsteller.  Deze beslissing zomaar kopiëren naar uw eigen dossier is dan ook  niet aangewezen.  De enige garantie op zekerheid is zelf een aanvraag in te leiden.

lees onze fiscale boeken

Heb je een vraag?

Beste lezer,

Zoals u weet is fiscale wetgeving een snel veranderende materie. Als u daarom twijfelt of een ouder artikel nog volledig up to date is, twijfel dan niet ons te contacteren…

Als je een creatief maar legaal advies nodig hebt, of als je met een opmerking of een idee zit, of je wilt een achterpoortje dubbelchecken, je wenst een second opinion, je hebt een vennootschap nodig,..of je wilt even bijpraten…