Kosten die op een onredelijke wijze de beroepsbehoeften overtreffen zijn niet aftrekbaar in de vennootschap.  Dit lezen we met zoveel woorden in art. 53, 10° WIB 1992.

Als we speken over overdreven autokosten dan denken we onmiddellijk aan de dure automerken (Ferrari, Porsche, Rolls Royce, Bentley, …).

De belastingadministratie zal de aftrek van deze overdreven autokosten willen herleiden tot een aanvaardbaar niveau.  Het spreekt voor zich dat een aantal zaken hierbij belangrijk zijn zoals de aard van de vennootschapsactiviteit, het type van de cliënteel, enz … Noot mbt de personenbelasting hanteert de Administratie hier echter een eigen regel.  Zij stelt dat de aftrekbare beroepsmatige autokosten enkel aftrekbaar zijn indien deze niet meer bedragen dan 1,5 x kilometervergoeding die de Staat toekent aan het rijkspersoneel (ComIB 53/189).   Bij een overschrijding hiervan bestaat het risico dat de autokosten als overdreven worden afgedaan met alle gevolgen vandien.

Een parlementarie vraag hierover (Mondelinge vraag nr. 7584 van de heer Chabot dd. 29.06.2005 – Beknopt Verslag, Kamercommissie Financiën, Com 665, blz. 26-27) leert ons dat deze administratieve regel een manier van beoordeling is doch geen absoluut gegeven.  Een recent arrest van het Hof van Beroep te Brussel kon zich ook moeilijk verzoenen met deze beperking (Brussel 10 maart 2005).

Bepaalde autokosten zijn voor de ene vennootschap sneller overdreven dan voor de andere vennootschap.  Hierover bestaat rechtspraak die stelt dat de specifieke beroepswerkzaamheid met de nodige uitstraling van de belastingplichtige ook een criterium uitmaakt (Gent 10 februari 2000 – Brussel 21 juni 2001, Bergen 23 oktober 2001 – Brussel 5 februari 2003 – Rb Gent 5 januari 2005).

Het ‘overdreven’ gedeelte wordt verworpen.  Het niet overdreven gedeelte van de autokosten wordt wel aanvaard maar de aftrekbaarheid zal wel verder beperkt worden in functie van de CO² – uitstoot en het type van de brandstof. 

CO²-uitstoot (per km) CO²-uitstoot (per km) Aftrekpercentage
Diesel Benzine 
Minder dan 105 gr Minder dan 120 gr 90 %
105 gr – 115 gr 120 gr – 130 gr 80 %
115 gr – 145 gr 130 gr – 160 gr 75 %
145 gr – 175 gr 160 gr – 190 gr 70 %
Meer dan 175 gr Meer dan 190 gr 60 %

Wanneer de CO²-uitstoot niet bekend is dan vallen we sowieso terug op de 60%-beperking.

Bijkomend gevolg …

In het kader van de nieuwe aftrek voor risicokapitaal (de zogenaamde notionele interestaftrek) in de vennootschapsbelasting is er ook hier een aandachtspunt.  Het overdreven gedeelte van de netto-boekwaarde van de overdreven autokosten zal bijkomend uit het eigen vermogen worden gehaald vermits dit één van de correctiefactoren uitmaakt.  Op het overdreven gedeelte van materiële vaste activa die de beroepsbehoeften van de vennootschap overschrijden kan de vennootschap dan ook geen notionele aftrek genieten.

Voor de vennootschap is dit tweemaal nadelig.  Enerzijds zijn de overdreven kosten niet als aftrekbaar en anderzijds is er op het overdreven deel van het actiefbestanddeel geen notionele intrestaftrek toepasbaar.

Voorbeeld :
Belgische kmo-vennootschap (zonder recht op btw-aftrek) heeft in 2008 een nieuwe Ferrari gekocht voor 200.000 euro (+ 42.000 euro BTW).
De BVBA boekt een eerste jaarlijkse afschrijving van 48.400 euro (242.000 x 20 %). De netto boekwaarde van de wagen bedraagt  193.600 EUR (242.000 – 48.400) bedraagt op 31 december 2008. De administratie stelt dat het in zijn geheel een onredelijke uitgave betreft.  De notionele intrestaftrek voor aanslagjaar 2009 wordt berekend op het eigen vermogen verminderd met 193.600 EUR.

Gevolg notionele intrestaftrek : 193.600 x 4,807 % x 33,99 % = 3.163 euro meer vennootschapsbelastingen betalen.

lees onze fiscale boeken

Heb je een vraag?

Beste lezer,

Zoals u weet is fiscale wetgeving een snel veranderende materie. Als u daarom twijfelt of een ouder artikel nog volledig up to date is, twijfel dan niet ons te contacteren…

Als je een creatief maar legaal advies nodig hebt, of als je met een opmerking of een idee zit, of je wilt een achterpoortje dubbelchecken, je wenst een second opinion, je hebt een vennootschap nodig,..of je wilt even bijpraten…