‘Als een vaste plaats van tewerkstelling zal worden aangemerkt, de plaats waar de aanwezigheid van de werknemer gedurende het belastbare tijdperk 40 dagen of meer bedraagt. Deze 40 dagen moeten niet noodzakelijk op elkaar volgen .’

Dit lezen we in een recent gepubliceerde circulaire (Circulaire AOIF nr. 46/2007, 6 december 2007).

Het voordeel van alle aard voor het privé-gebruik van een gratis ter beschikking gestelde personenwagen of wagen voor dubbel gebruik wordt forfaitair berekend door het aantal privé-kilometers te vermenigvuldigen met een coëfficiënt die afhangt van het fiscale vermogen van de wagen en jaarlijks geïndexeerd wordt.

Voorbeeld :
Aantal privé-kilometers : 10.000 km
Fiscaal vermogen van de wagen : 10 pk
Voordeel van alle aard = 10.000 km x coëfficiënt (0,3107) = 3.107 euro

Dit voordeel wordt onweerlegbaar vermoed 5.000 km te bedragen voor zover er een privé-gebruik is in hoofde van de natuurlijke persoon en de woon-werk afstand maximaal 25 km bedraagt. Bedraagt de afstand meer dan 25 km dan bedraagt het aantal weerhouden kilometer 7.500 km. Onafgezien hoeveel kilometers privé met de wagen gereden wordt (Ci.RH.241/561.364 (AOIF 8/2004) dd. 05.02.2004). 

Het voordeel van alle aard wordt minimaal berekend op het wettelijke minimum van 5.000 km  (art. 18 § 3, punt 9, tweede lid KB.WIB 1992). Maar er bestond onduidelijkheid over het feit of deze regeling ook toepasbaar is voor die belastingplichtigen zonder vaste plaats van tewerkstelling.  Moesten deze belastingplichtigen belast worden op 5.000 km of op het reëel aantal privématig afgelegde kilometers met een minimun van 5.000 km ?  In een artikel van Fiscoloog werd vroeger reeds geoordeeld dat het de eerste oplossing was (Fiscoloog nr 926, p. 3).

Deze stelling wordt nu bevestigd in de nieuwe circulaire.  Het minimumaantal kilometers is voor de belastinplichtigen, die uiteraard de firmawagen ook privé gebruiken, evenzeer van toepassing voor deze belastingplichtigen zonder vaste werkplaats of zij die geen woon-werkverkeer kennen. Het type-voorbeeld hiervan is de handelsvertegenwoordiger (wordt ook in de circulaire vernoemd).

We lezen in de circulaire tevens het volgende :
”Of een plaats van tewerkstelling een vaste plaats van tewerkstelling is, moet worden beoordeeld aan de hand van het geheel van feitelijke en juridische omstandigheden die eigen zijn aan elk geval afzonderlijk, zoals de bepalingen van de arbeidsovereenkomst, andere contractuele en reglementaire bepalingen met betrekking tot de beroepswerkzaamheid van de werknemer of bedrijfsleider, zijn taak- en functieomschrijving, de frequentie en de regelmaat van zijn verplaatsingen naar eenzelfde plaats van tewerkstelling, de duur die hij op die plaats wordt ingezet, enz. Het feit alleen dat de werknemer of een bedrijfsleider zich niet gedurende een aantal opeenvolgende dagen naar eenzelfde plaats van tewerkstelling moet begeven, volstaat bijgevolg niet om te besluiten dat die plaats van tewerkstelling geen vaste plaats van tewerkstelling is.

Aldus zal als een vaste plaats van tewerkstelling aangemerkt worden, de plaats waar de aanwezigheid van de werknemer gedurende het belastbare tijdperk 40 dagen of meer bedraagt. Deze 40 dagen moeten niet noodzakelijk op elkaar volgen.

Bijgevolg zal, wanneer een werknemer zich verplaatst van zijn woonplaats naar een plaats van tewerkstelling die niet de belangrijkste plaats van zijn beroepsactiviteit is maar waar hij 40 dagen of meer aanwezig is, deze plaats van tewerkstelling als vast worden beschouwd en zal een voordeel van alle aard rekeninghoudend met deze vaste plaats van tewerkstelling moeten berekend worden.”

Dit  heeft echter wel tot gevolg dat wanneer bv. een informaticus die geen vaste plaats van tewerkstelling heeft, niet langer een belastbaar voordeel van 5.000 km geniet wanneer hij tijdens het jaar gedurende minimaal 40 dagen op één en dezelfde plaats werkt (bv. het bedrijf (cliënt van zijn werkgever) waar hij zich bevindt en zijn beroepsactiviteit uitoefent).   M.a.w. de 5.000 km-grens wordt plots 7.500 km.  Een extra kost van de helft tot gevolg. Noot de gestelde periode van 40 dagen hoeven mekaar ook niet op te volgen. 

Stel dat deze informaticus gedurende 30 dagen programmatiewerk heeft uitgevoerd in één en hetzelfde bedrijf en gedurende 15 dagen opleiding hierover heeft verzorgd in hetzelfde bedrijf en tevens dezelfde locatie dan ziet hij de kostprijs gevoelig toenemen met de helft. 

Ook wanneer de informaticus gedurende een periode van minimaal 40 dagen gedurende hetzelfde jaar op één paats heeft gewerkt.  Bv hij werkt altijd op kantoor dat binnen een straal van 25 km van hem thuis gelegen is, maar omwille van één project is hij gedurende 45 dagen bij één firma actief.  Het gevolg is evenzeer dat de 5.000 km  plots 7.500 km. wordt 

lees onze fiscale boeken

Heb je een vraag?

Beste lezer,

Zoals u weet is fiscale wetgeving een snel veranderende materie. Als u daarom twijfelt of een ouder artikel nog volledig up to date is, twijfel dan niet ons te contacteren…

Als je een creatief maar legaal advies nodig hebt, of als je met een opmerking of een idee zit, of je wilt een achterpoortje dubbelchecken, je wenst een second opinion, je hebt een vennootschap nodig,..of je wilt even bijpraten…