De voordelen van alle aard gaan op korte termijn wijzigen. Hiervoor werd een ontwerp voor advies overgemaakt aan de Raad van State. De aankoop van een onroerend goed via een vennootschap is niet nieuw. Dit betekent concreet dat deze aankoop veelal financieel voordeliger zal zijn. De aankoop gebeurt immers met bruto geld en we kennen de aftrekbaarheid van een aantal kosten (BTW, registratierechten, …). Let wel dat de statuten deze aankoop wel toelaat. Er zijn ook nadelen aan verbonden. Eén hiervan is de meerwaardeproblematiek. Maar geen nood … om hieraan te verhelpen kennen we in het bijzonder de vruchtgebruikconstructies.

 

Dit is echter niet het onderwerp van dit artikel, maar het heeft er zijdelings toch iets mee te maken. Wanneer de aankoop door de vennootschap heeft plaats gevonden (in volle eigendom of in vruchtgebruik) dat is men privé geen eigenaar van het onroerend goed. De vennootschap is er immers eigenaar van.

Dit betekent echter dan wel dat het privé-gebruik van deze activa aanleiding zal geven tot een aanrekening van een voordeel van alle aard in hoofde van de werknemer of bedrijfsleider die het vastgoed bewoont voor privé doeleinden. Dit voordeel is enerzijds onderhevig aan de sociale bijdragen (als werknemer of als zelfstandige) en anderzijds wordt het voordeel belast in de personenbelasting (tenzij dit voordeel betaald wordt aan de vennootschap).

 

De berekening van het voordeel van alle aard is overwegend voordelig omdat het berekend wordt o.b.v. het kadastraal inkomen (art 18 §3, 2° KB WIB 1992):

 

– K.I. (niet geïndexeerd) van de woning is kleiner of gelijk aan 745 euro : voordeel van alle aard = K.I. geïndexeerd x 1,25 x 5/3

– K.I. (niet geïndexeerd) van de woning is groter dan 745 euro : voordeel van alle aard = K.I. geïndexeerd x 2 x 5/3

 

(De indexeringscoëfficiënt bedraagt voor Aj 2010 1,5461). Wanneer het onroerend goed bemeubeld ter beschikking wordt gesteld dan moeten we het berekende voordeel nog verhogen met 2/3 of vermenigvuldigen met 5/3. Let wel dat de administratie het bewijs moet leveren dat de beschikking over het onroerend goed wel effectief een voordeel oplevert. Is dit niet het geval dan is er van een belastbaar voordeel geen sprake. Dit was recent het geval voor iemand die kon aantonen dat het onroerend goed (eigendom van zijn vennootschap) al jaren door hem niet werd bewoond (Gent 3 maart 2009).

Veelal betaalt de eigenaar van het onroerend goed (werkgever of vennootschap) een aantal utsvoorzieningen zoals de verwarming en de electriciteit. Ook hiervoor wordt dan een voordeel van alle aard aangerekend. Dit wordt forfaitair vastgelegd.

Elektriciteit : Voor werknemers : 295 euro Voor bedrijfsleiders : 590 euro

Verwarming : Voor werknemers : 590 euro Voor bedrijfsleiders : 1.180 euro

De ministerraad heeft echter een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd dat dit wijzigt, lees verhoogd (Persbericht van de ministerraad van 13 november 2009).

– het forfait elektriciteit voor bedrijfsleiders wordt verhoogd tot 740 euro in 2010 en 820 euro vanaf 2011;

– het forfait elektriciteit voor andere verkrijgers wordt verhoogd tot 370 euro in 2010 en 410 euro vanaf 2011;

– het forfait verwarming voor bedrijfsleiders wordt verhoogd tot 1.480 euro in 2010 en 1.640 euro vanaf 2011;

– het forfait verwarming voor andere verkrijgers wordt verhoogd tot 740 euro in 2010 en 820 euro vanaf 2011.

Dit ontwerp werd ondertussen voor advies overgemaakt aan de Raad van State.

 

 

lees onze fiscale boeken

Heb je een vraag?

Beste lezer,

Zoals u weet is fiscale wetgeving een snel veranderende materie. Als u daarom twijfelt of een ouder artikel nog volledig up to date is, twijfel dan niet ons te contacteren…

Als je een creatief maar legaal advies nodig hebt, of als je met een opmerking of een idee zit, of je wilt een achterpoortje dubbelchecken, je wenst een second opinion, je hebt een vennootschap nodig,..of je wilt even bijpraten…