DIT ARTIKEL IS NIET MEER ACTUEEL

Het is weer aangiftetijd wat de personenbelasting betreft …

Het is een publiek geheim dat velen onder ons de aanzienlijke verhoging van het voordeel van alle aard met betrekking tot de bedrijfswagen maar moeilijk kunnen verteren. Maar de werkelijke beroepskosten bewijzen, kan hier een optimalisatie teweegbrengen.

Het woon-werkverkeer kan in sommige gevallen een voordeel opleveren wat de belastbaarheid betreft van het voordeel alle aard met betrekking tot de bedrijfswagen.

Twee zaken zijn hierbij van belang. Enerzijds is de kost die aftrekbaar is, beperkt tot 0,15 euro/km (art 66 §4 WIB 1992). Dit betekent wel dat het wettelijk forfait moet verlaten worden.  Anderzijds is de aftrek beperkt tot maximaal het belastbaar voordeel van alle aard (cf. art 66 §5 derde lid WIB 1992).

Artikel 66 WIB 1992 stelt :

  “ § 1. Beroepskosten met betrekking tot het gebruik van de in artikel 65 bedoelde voertuigen zijn slechts tot 75 pct. aftrekbaar. 

   De in het eerste lid bedoelde beroepskosten omvatten ook de op die voertuigen geleden minderwaarden.

   § 2. Paragraaf 1 is niet van toepassing :

   1° op voertuigen die uitsluitend gebruikt worden voor een taxidienst of voor verhuring met bestuurder en op grond daarvan van de verkeersbelasting op de autovoertuigen vrijgesteld zijn ;

   2° op voertuigen die in erkende autorijscholen uitsluitend worden gebruikt voor praktisch onderricht en daartoe speciaal zijn uitgerust ;

   3° op voertuigen die uitsluitend aan derden worden verhuurd.

   § 3. De in § 1 vermelde beroepskosten omvatten de kosten die zijn gedaan met betrekking tot de in § 2, 1° en 3°, vermelde voertuigen die toebehoren aan derden, zomede het bedrag van de in dit artikel vermelde kosten die aan derden worden terugbetaald.

   § 4. In afwijking van § 1 worden de beroepskosten met betrekking tot de verplaatsing tussen de woonplaats en de plaats van tewerkstelling met een in die bepaling vermeld voertuig forfaitair op 0,15 EUR per afgelegde kilometer bepaald. Deze afwijking geldt niet voor voertuigen die, overeenkomstig artikel 5, § 1, 3°, van het Wetboek van de met de inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen, van de verkeersbelasting zijn vrijgesteld.

   § 5. Het in § 4 vermelde forfaitair bedrag mag uitsluitend worden toegekend aan de belastingplichtige indien het betrokken voertuig :

   1° hetzij zijn eigendom is ;

   2° hetzij op zijn naam is ingeschreven bij de Directie voor de Inschrijving van de Voertuigen;

   3° hetzij door een huur- of leasingovereenkomst bestendig of gewoonlijk te zijner beschikking is ;

   4° hetzij aan zijn werkgever of vennootschap toebehoort en het eventueel voordeel voortspruitend uit het gebruik van dat voertuig op zijn naam wordt belast.

   In de gevallen vermeld in het eerste lid, 1° tot 3°, mag dat forfait worden toegekend aan de echtgenoot of aan een kind van de belastingplichtige indien die echtgenoot of dat kind het voertuig gebruikt voor de in § 4 vermelde verplaatsing, met dien verstande evenwel dat het forfait slechts aan één enkele belastingplichtige mag worden toegekend voor het gezamenlijk afgelegde traject.

   In de gevallen bedoeld in het eerste lid, 4°, mag dat forfait nooit meer bedragen dan het eventueel voordeel voortspruitend uit het gebruik van dat voertuig dat op naam van de belastingplichtige wordt belast, desgevallend verhoogd met de bijdrage bedoeld in artikel 36, § 2, laatste lid.”

De volgende toepassing (2014) maakt dit duidelijk …

Een bedrijfsleider maakt gebruik van een bedrijfswagen (diesel) met de volgende kenmerken:

CO²-uitstoot van 170

Cataloguswaarde van 50.000 euro (incl. opties, korting en betaalde btw)

Wagen is 28 maanden oud

Voordeel alle aard :

= cataloguswaarde x  % (CO²-coëfficiënt) x 6/7 x ouderdomscoëfficiënt

= 50.000 x (5,5% + 7,7%) x 6/7 x 0,88 = 4.978 euro / jaar

De woon-werkafstand (enkel) bedraagt 70 km per dag.

Voor een heel jaar is dit (bv.) 70 x 2 x 300  = 42.000 km.

De aftrekbare kost inzake dit woon-werkverkeer bedraagt 42.000 x 0,15 = 6.300 euro. Doch wordt de aftrek beperkt tot het belastbaar voordeel van alle aard, in casu 4.978 euro. Maar dit betekent wel concreet dat het belastbaar voordeel van alle aard volledig herleid wordt tot 0 euro.

Wel is het zo dat hierdoor het wettelijk forfait niet kan genoten worden omwille van het feit dat de werkelijke beroepskosten aangegeven worden. Het maximaal forfait als bedrijfsleider bedraagt voor inkomstenjaar 2014 2.370 euro.

lees onze fiscale boeken

Heb je een vraag?

Beste lezer,

Zoals u weet is fiscale wetgeving een snel veranderende materie. Als u daarom twijfelt of een ouder artikel nog volledig up to date is, twijfel dan niet ons te contacteren…

Als je een creatief maar legaal advies nodig hebt, of als je met een opmerking of een idee zit, of je wilt een achterpoortje dubbelchecken, je wenst een second opinion, je hebt een vennootschap nodig,..of je wilt even bijpraten…