Het oprichten en het gebruik van een Luxemburgse holding, type 1929 is op zich geen indicatie van simulatie, zelfs niet door het feit dat deze vennootschapsvorm in Luxemburg geen inkomstenbelasting betaalt. De administratie heeft niet het bewijs geleverd dat de oprichting van die holding en de daarop volgende overdracht van belangrijke geldsommen niet met de werkelijkheid overeenstemt (Rb.Gent, 21 mei 2008).  

Uit een strafdossier krijgt de BBI kennis van het feit dat een Belgisch rijksinwoner belangen heeft in een Luxemburgse Holding, type 1929.    Uit het onderzoek blijkt dat hij een aantal jaar geleden die holding had opgericht, en vervolgens zijn roerend vermogen heeft getransfereerd naar die holding, die het verder beheerde.  Volgens de Belgische fiscus was deze Luxemburgse vennootschap slechts een schermvennootschap om de roerende voorheffing te ontduiken, en werd het roerend patrimonium in feite vanuit België beheerd door de achterliggende natuurlijke persoon.  De man werd dan ook in persoonlijke naam belast op de interesten en dividenden van buitenlandse oorsprong.  Hij werd als economisch begunstigde van de buitenlandse vennootschap aangemerkt.

Nadat ook de gewestelijke directeur van oordeel was dat de Luxemburgse vennootschap gesimuleerd is, legde de belastingplichtige zijn dossier voor aan de rechtbank van eerste aanleg te Gent (Rb. Gent, 21mei 2008).  

Voor de rechtbank betwistte hij de rechtsgeldigheid van de aanslagprocedure. Op 12 september 2001 zond de BBI-administratie wegens schending van artikel 333 WIB 92. Daarin meldde de administratie dat de onderzoekstermijn zal worden uitgebreid worden tot 31 december 2001 (voor ajr.1997) en tot 31 december 2002 (ajr.1998). Er waren volgens deze kennisgeving ernstige aanwijzingen van kennelijke belastingontduiking via een Luxemburgse holding waarvan hij de economisch begunstigde zou zijn.   De rechter benadrukte dat de voorafgaande kennisgeving om de onderzoekstermijn uit te breiden van drie tot vijf jaar voldoende nauwkeurig was. Dergelijke kennisgeving moet enkel de aanwijzingen bevatten op basis waarvan de administratie redelijkerwijze tot het besluit kan komen van de belastingontduiking.  Het is niet vereist dat de constructie in al haar juridische facetten moet worden uiteengezet, noch dat moet gespecificeerd worden welke de oorsprong was van de inkomstengenerende bestanddelen.

Vervolgens onderzoekt de rechtbank of de door de belastingplichtige gebruikte vennootschapsstructuur fictief is.  In de berichten van wijziging verwees de BBI uitvoerig naar het strafdossier.  Daaruit zou moeten blijken dat de holding in 1990 werd opgericht om de verkoopprijs van een belangrijke partij aandelen te beheren, en dat de belastingplichtige de economisch begunstigde is.  Kort nadien zou een bedrag van 200 miljoen oude franken naar de rekening van die Luxemburgse holding getransfereerd zijn.     

De rechter verwijst naar de Brepolsdoctrine  krachtens hetwelk er geen sprake is van een verboden fiscale fraude wanneer de partijen de bedoeling hebben een voordeliger belastingregime te genieten en hierbij gebruik maken van hun vrijheid van overeenkomst zonder enige wetsbepaling te schenden (Cass., 6 juni 1961, Pas., 1961, I, 1082). De BBI heeft de roerende inkomsten belast in persoonlijke naam van de achterliggende persoon, en dus gedaan alsof de Luxemburgse holding niet bestaat. Hierbij werd uitgegaan van de veronderstelling dat de buitenlandse vennootschap een loutere schermvennootschap is, waarvan de zetel fictief is.  De administratie tracht het bewijs van simulatie te leveren aan de hand van feitelijke vermoedens.  Deze vermoedens kunnen de rechter echter geenszins overtuigen. Het oprichten noch het gebruik van een Luxemburgse holding 1929 vormt op zich een indicatie van simulatie, zelfs niet wanneer duidelijk is dat dergelijke vennootschap een gunstig fiscaal regime heeft. 

Ook het strafdossier levert evenmin het bewijs van de simulatie van de vennootschapsstructuur. De BBI blijft tevens in gebreke het bewijs te leveren dat de oprichting van de Luxemburgse vennootschap en de overdracht van de kapitalen niet met de werkelijkheid overeenstemt. Hieruit moet dan ook afgeleid worden dat de juridische eigendom van het gestort kapitaal en de sommen die bij de vennootschap werden ingebracht rechtsgeldig op de holding zijn overgegaan, en die vennootschap er vanaf dat moment ook de opbrengsten van kon verwerven. De opbrengsten uit de kapitalen dienden dan ook belast te worden in hoofde van die vennootschap.   

Uit het feit dat de Luxemburgse holding rekeningen had bij een Belgische bank, noch uit het feit dat bepaalde bankuittreksels van de vennootschap geadresseerd werden aan de oprichter, bestuurder en hoofdaandeelhouder kan niet afgeleid worden dat de zetel fictief is.  De rechter voegt eraan toe dat zelfs indien de zetel van de vennootschap fictief zou zijn, dit nog niet toelaat om de inkomsten te belasten in hoofde van de achterliggende vennoot. 

De rechter komt dan ook tot het besluit dat de administratie faalt in haar bewijslast, en de taxatie op flagrante wijze de rechtspersoonlijkheid van de holdingmaatschappij miskent. Alle aanslagen worden.  De rechtspersoon dient belast te worden op de inkomsten. Het feit dat de eiser weliswaar een economisch begunstigde is van die vennootschap doet hieraan geen afbreuk.  De aanvullende aanslagen worden dan ook vernietigd. 

Bron: Rb. Gent, 21 mei 2008

 

Met dank aan Mr G Poppe

lees onze fiscale boeken

Heb je een vraag?

Beste lezer,

Zoals u weet is fiscale wetgeving een snel veranderende materie. Als u daarom twijfelt of een ouder artikel nog volledig up to date is, twijfel dan niet ons te contacteren…

Als je een creatief maar legaal advies nodig hebt, of als je met een opmerking of een idee zit, of je wilt een achterpoortje dubbelchecken, je wenst een second opinion, je hebt een vennootschap nodig,..of je wilt even bijpraten…