Belastingplichtigen die vanaf 1 januari 2005 een enige woning aankopen of verbouwen, en hiervoor een hypothecaire lening afsluiten, komen in aanmerking voor de nieuwe aftrek enige woning wanneer zij echter voldoen aan een aantal voorwaarden. De zogenaamde bijkomende intrestaftrek en aftrek bouwsparen werd afgeschaft en de oude fiscale voordelen worden voor “nieuwe leningen” gebundeld in deze aftrek enige woning.

Onder een “nieuwe lening” verstaan we leningen die :

– afgesloten zijn na 1 januari 2005 en

– afgesloten worden voor het verwerven of behouden van een enige eigen woning en

– zonder dat er nog intresten of kapitaak van een bestaande lening in aftrek genomen worden. 

De intrestaftrek en het bouwsparen worden vanaf heden dus vervangen door een zogenaamde aftrek voor de enige woning. Deze aftrek zal zowel de intresten, kapitaalaflossingen als de verzekeringspremies omvatten. Ook nu is het doel het verwerven of behouden van de enige en eigen woning. 

De kenmerken van de aftrek zijn :

– de aftrek mag niet hoger zijn dan 2 200 euro (Aj 2013) per belastingplichtige.

– dit bedrag wordt nog verhoogd met 730 euro (Aj 2013) voor de eerste tien jaar op voorwaarde dat de eigen woning de enige woning blijft (zoniet is de verhoging definitief verloren).

– voor gezinnen met drie kinderen of meer ten laste op datum van 1 januari volgend op het jaar van de afsluiting van de lening, wordt het bedrag nogmaals verhoogd met 70 euro (Aj 2013). 

Deze aftrek enige eigen woning is echter niet van toepassing zolang er nog een aftrek wordt gevraagd van intresten en/of kapitaal van oude leningen. 

Door geen intresten/kapitaal meer in aftrek te nemen van “oude leningen” vallen we terug op de nieuwe aftrek. 

Maar in een aantal gevallen is er een combinatie mogelijk. 

Voorbeeld

Een woning waarop een vóór 1.1.2005 gesloten hypothecaire lening betrekking heeft wordt tijdens het belastbare tijdperk vervreemd. Tijdens hetzelfde belastbare tijdperk wordt vanaf 1.1.2005 een nieuwe hypothecaire lening gesloten die betrekking heeft op een andere dan de vervreemde woning;

Een woning wordt op de vastgoedmarkt te koop aangeboden op 31 december van het jaar waarin een hypothecaire lening is gesloten vanaf 1.1.2005 voor een andere woning; 

Een vóór 1.1.2005 gesloten hypothecaire lening werd tijdens het belastbare tijdperk (al dan niet vervroegd) afgelost of terugbetaald. De vanaf 1.1.2005 gesloten hypothecaire lening die daarna wordt aangegaan heeft op dezelfde woning betrekking;

Toepassing arrest De Jaegher (zie ComIB 92, nr. 145/5/22) – De vóór en vanaf 1.1.2005 gesloten hypothecaire leningen hebben betrekking op verschillende woningen.

Een vóór 1.1.2005 gesloten hypothecaire lening heeft betrekking op een ingevolge erfenis verkregen woning en de vanaf 1.1.2005 gesloten hypothecaire lening heeft op een andere woning betrekking

Aankoop aanpalend pand om van beide één woning te maken (zie Vraag nr. 33 van mevrouw Marghem dd. 14.04.2008 -Vr. en Antw., Kamer, 2007-2008, nr. 031, blz. 7913-7921)  

Het is in het bijzonder de vierde casus die onze aandacht verdient. Hier wordt er gewerkt mer een zogenaamde pandwissel. Een pandwissel zorgt ervoor dat wat de aktekosten betreft er geen tweede keer een 1% registratierechten verschuldigd is. Dus hier hebben we reeds een voordeel. 

Maar het kan nog beter …  

Een voorbeeld  

Jan is alleenstaande en heeft een woning sinds 1995 aangekocht met een hyp. lening van 90.000 euro

Deze woning wordt verkocht begin 2012. Maar Jan heeft echter in 2012 een andere woning gekocht met een hyp. lening van 35.000 euro (op 20 jaar)

De betalingen in 2012 (oude lening blijft verder lopen door middel van pandwissel) :

Oude lening : int. € 2.000 – kap. € 4.500

Nieuwe lening: int. € 1.750 – kap. € 850

Oude lening :

Gewone intrestaftrek ? Neen, gezien er geen kadastraal inkomen is.

Kapitaalaftrek ? Ja nl 4.500 x 54.536,58 / 90.000 = 2.726,80 euro

– limiet 2.200 euro

Nieuwe lening (2012) :

2.200 + 730 = 2.930 euro

Doch limiet van 2.600 euro (het betaalde bedrag). 

De belastingbesparing bedraagt maximaal 50% (te verhogen met de aanvullende gemeentebelasting), hier op een totaal bedrag van 2.200 euro + 2.600 euro.

Deze combinatie is mogelijk en dit elk jaar zolang de oude lening loopt. Het voordeel wordt nog beter wanneer het betrekking heeft op twee belastingplichtigen (vb gehuwden). 

Noot : de opzet was dat de aftrek zou beperkt worden tot 45% en dat deze cumul zou afgeschaft worden. Doch dit werd in het nieuwe ontwerp van wet houdende fiscale en financiële bepalingen, niet opgenomen.

lees onze fiscale boeken

Heb je een vraag?

Beste lezer,

Zoals u weet is fiscale wetgeving een snel veranderende materie. Als u daarom twijfelt of een ouder artikel nog volledig up to date is, twijfel dan niet ons te contacteren…

Als je een creatief maar legaal advies nodig hebt, of als je met een opmerking of een idee zit, of je wilt een achterpoortje dubbelchecken, je wenst een second opinion, je hebt een vennootschap nodig,..of je wilt even bijpraten…