Het belastingkrediet bestaat vandaag echter niet meer in de vennootschapsbelasting, maar nog wel in de personenbelasting. 
De bedoeling ervan is het financieren met ‘eigen’ middelen (dus niet met geleend geld) fiscaal aan te moedigen.  Het belastingkrediet heeft als gevolg dat de uiteindelijke (personen)belasting vermindert. 

Voor wie ?

De belastingplichtigen, die winsten of baten ontvangen, komen voor het belastingkrediet in aanmerking (al dan niet in hoofd- of bijberoep). 

De berekening van het belastingkrediet oogt moeilijk doch is het niet.  Het belastingkrediet wordt berekend op de aangroei van de eigen middelen van de ondernemer of vrij beroeper.  Deze aangroei is het verschil tussen de fiscale waarde (= de aanschaffings- of beleggingswaarde verminderd met de voorheen aangenomen waardeverminderingen en afschrijvingen) van de vaste activa en het totaal bedrag aan schulden die betrekking hebben op deze beroepsactiva.  Let wel dat enkel de schulden van meer dan één jaar hier worden bedoeld.  Telkens berekend op het einde van het belastbaar tijdperk.  Uiteindelijk wordt deze berekening voor de vorige drie belastbare tijdperken.  Het grootste verschil wordt in aanmerking genomen.

Zodoende kennen we de netto aangroei van de investeringen.  Hierop wordt het belastingkrediet berekend nl 10% met een maximum van 3.750 EUR (Aj 2012).

Voorbeeld
Belastbaar tijdperk 2007 2008 2009 2010
    
Activa 100.000 120.000 130.000 110.000
Schulden 65.000 50.000 80.000 25.000
Verschil 35.000 70.000 50.000 85.000
    
Grootste verschil  70.000  

Verrekenbaar belastingkrediet : (85.000 – 70.000 ) x 10% = 1.500 EUR (Aj 2011)

Het bedrag van het belastingkrediet nl 1.500 EUR mag echter wel niet meer bedragen dan het gedeelte van de personenbelasting dat betrekking heeft op de beroepsinkomsten.  Het saldo dat niet verrekend wordt, kan echter nog aangerekend worden op de personenbelasting  van de drie volgende aanslagjaren.

Hoe ?

Wie gebruik wil maken van het belastingkrediet moet bij zijn aangifte in de personenbelasting twee documenten toevoegen : 
• Enerzijds een opgave ‘276 J’ die ingevuld, gedagtekend en ondertekend dient te worden.
• Anderzijds een attest van de sociale verzekeringskas waaruit blijkt dat de belastingplichtige in orde is met de betaling van zijn sociale zekerheidsbijdragen (model zie MB van 17 maart 1997 – BS 22 april 1997).

Waar ?

De aangifte van het belastingkrediet gebeurt in Vak XIX ‘voorheffingen in verband met een zelfstandige beroepswerkzaamheid’ (codes 1759 / 2759 en 1760/2760 t.e.m. 1762 / 2762 (bij overdracht)).

lees onze fiscale boeken

Heb je een vraag?

Beste lezer,

Zoals u weet is fiscale wetgeving een snel veranderende materie. Als u daarom twijfelt of een ouder artikel nog volledig up to date is, twijfel dan niet ons te contacteren…

Als je een creatief maar legaal advies nodig hebt, of als je met een opmerking of een idee zit, of je wilt een achterpoortje dubbelchecken, je wenst een second opinion, je hebt een vennootschap nodig,..of je wilt even bijpraten…