De kranten hebben er de laatste tijd al vol over gestaan. Het einde van het bankgeheim is ingezet. De vraag is echter of wij in België wel een bankgeheim kennen. Het antwoord is duidelijk ‘neen’.  Inzake de BTW en e successierechten is er van een vorm van bankgeheim helemaal geen sprake.  Ook inzake de directe belastingen is het bankgeheim in sommige gevallen een hol begrip (bv in geval van een bezwaarschrift).  We moeten dan ook eerder de term ‘bankdiscretie’ gebruiken.

Een overzicht leek ons nuttig (want de wijziging van het bankgeheim komt in feite vanuit het buitenland.

De aanvang

De Europese Raad keurde reeds op 1 februari 2011 een nieuwe Richtlijn goed die ervoor moest zorgen dat de administratieve fiscale bijstand tussen de lidstaten erop vooruit gaat. Er bestaat immers reeds een richtlijn die borg moest staan voor een vlotte uitwisseling van gegevens.  De praktijk was en is echter anders. Laat u niet ‘opfokken’ door de media.

De nieuwe richtlijn

De nieuwe richtlijn omvat alle belastingen van welke soort ook (met uitzondering van de BTW, de douanerechten en de accijnzen).  Maar niet enkel het toepassingsgebied is ruim. Ook wie onder de richtlijn valt is ruim geschreven, nl natuurlijke personen, rechtspersonen en entiteiten die geen rechtspersoonlijkheid bezitten maar wel handelingen in het rechtsverkeer kunnen stellen.

Wat wijzigt er ?

De bestaande procedures worden versoepeld. O.a. individuele ambtenaren zullen kunnen overgaan tot het uitwisselen van gegevens. Ook kan het zijn dat de informatie-uitwisseling zelfs spontaan dient te gebeuren nl wanneer er sprake is van een vermoeden dat er fiscale benadeling aanwezig is van een andere lidstaat.

Het zogenaamde wederkerigheidsprincipe blijft behouden. Dit principe houdt in dat een partnerland niet kan worden gedwongen de eigen onderzoeksbevoegdheden te overtreden in het kader van een buitenlandse vraag om bijstand. Of nog een partnerland kan ook niet verplicht worden een onderzoek te doen, wanneer de interne wetgeving van de verzoekende lidstaat zelf geen dergelijk onderzoek toelaat.
Is dus positief!

België zal dus in de toekomst moeten antwoorden op verzoeken om administratieve bijstand vanuit andere EU-lidstaten, ook wanneer België hiervoor bankinformatie moet opvragen. Artikel 318 WIB 1992 dat dit echter vandaag nog belet, zal dan ook moeten aangepast worden. Het zou echter de bedoeling zijn het bankgeheim enkel in een internationale context op te heffen. Maar hierover is het laatste woord nog niet gezegd. 

Wat verandert er voor u ?

Het einde van het ‘bankgeheim’ is in België een feit vanaf 1 juli 2011.

Voortaan zal het ‘bankgeheim’ worden opgeheven wanneer er een vermoeden is van een fraudemechanisme.  Dit is toch een belangrijke nuancering. Dus goed nieuws!

Hierbij denken we aan de volgende gevallen :
– niet aangeven van een buitenlandse rekening
– een indiciaire taxatie
– ontvangen inlichtingen waaruit blijkt dat niet alle inkomsten aangegeven werden
– (…)

De controleur kan hierbij beroep doen op de Nationale Bank die de nodige inlichtingen zal opvragen bij de betrokken bank.

Wie niet er niet veel voor voelt dat het bankgeheim wordt opgeheven kan nog altijd ingaan op de minnelijke schikking die de fiscus zal voorstellen alvorens het bankgeheim op te heffen.

Besluit
Dus meer dan ooit, eis uw recht op privacy op! Kies voor creatieve legale internationale structuren. Kies voor Azië als dit kan, in Singapore en Hong Kong weten ze nog wat privacy is!

lees onze fiscale boeken

Heb je een vraag?

Beste lezer,

Zoals u weet is fiscale wetgeving een snel veranderende materie. Als u daarom twijfelt of een ouder artikel nog volledig up to date is, twijfel dan niet ons te contacteren…

Als je een creatief maar legaal advies nodig hebt, of als je met een opmerking of een idee zit, of je wilt een achterpoortje dubbelchecken, je wenst een second opinion, je hebt een vennootschap nodig,..of je wilt even bijpraten…