Gezien de periode van het jaar wordt er wel eens wat meer op restaurant gegaan. Wie een zakenlunch op een iets meer luxueuze manier wil organiseren, kan een sterrenrestaurant overwegen.  Maar hoe staat de fiscus hier tegenover ?

De Minister brengt duidelijkheid.

Het is helemaal niet ongebruikelijk dat ‘zakendeals’ in een restaurant besproken worden.  Deze restaurantkosten zijn beroepskosten en dan ook als dusdanig fiscaal aftrekbaar onder de voorwaarde natuurlijk dat het restaurantbezoek een beroepsmatig karakter heeft.  Wanneer dit het geval is, dan zijn de gemaakte restaurant kosten voor 69% fiscaal aftrekbaar (hetzij in de personenbelasting hetzij in de vennootschapsbelasting).

Dat is de algemene regel. Een beroepskost is fiscaal aftrekbaar wanneer deze voldoet aan een aantal voorwaarden: de kost moet gedaan of gedragen zijn tijdens het belastbare tijdperk; dit om belastbare inkomsten te verkrijgen of te behouden, de gemaakte kost moet verband houden met de beroepswerkzaamheid en de echtheid en het bedrag ervan moet worden verantwoord door middel van één of meerdere bewijsstukken

Dit betekent echter niet dat elke kost sowieso aftrekbaar is. Kosten die op onredelijke wijze de beroepsbehoeften overtreffen worden echter niet als aftrekbare beroepskost aangemerkt (cfr art. 53, 10° WIB 1992). Vaak is dit een feitenkwestie, maar de Administratie is wel niet gerechtigd zich over de opportuniteit of het nut van bepaalde uitgaven uit te spreken (zogenaamd ‘opportuniteitsbeginsel’ genoemd, zie ComIB 53/185).

Maar valt zulk een bezoek aan een sterrenrestaurant onder een overdreven beroepskost?

Niettegenstaande menig individu vindt van wel , hoeft dit zeker niet het geval te zijn.  Omwille van het vermelde opportuniteitsbeginsel is zakenlunch in een sterrenrestaurant of in een brasserie fiscaal niet verschillend te behandelen.

Maar u voelt de bui al hangen.  Omwille van mogelijke conflicten hieromtrent werd er door de Administratie een circulaire opgemaakt (Ci. RH. 243/624.367 van 04.09.2013). Deze circulaire vat het op devolgende wijze samen :

Voor alle duidelijkheid wens ik vooreerst de algemeen geldende principes uiteen te zetten.

De algemene regel stelt dat overeenkomstig artikel 49 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 (WIB 92) als beroepskosten aftrekbaar zijn de kosten die de belastingplichtige in het belastbare tijdperk heeft gedaan of gedragen om belastbare inkomsten te verkrijgen of te behouden en waarvan hij de echtheid en het bedrag verantwoordt door middel van bewijsstukken of, ingeval zulks niet mogelijk is, door alle andere door het gemeen recht toegelaten bewijsmiddelen, met uitzondering van de eed.

Krachtens artikel 53, 8°bis, WIB 92, worden niet als beroepskosten aangemerkt 31 pct. van de beroepsmatig gedane restaurantkosten. Wanneer bijgevolg het beroepsmatig karakter van een lunch in een sterrenrestaurant werd aangetoond, zijn deze kosten in principe tot 69 pct. van het bedrag fiscaal aftrekbaar. Evenwel heeft de wetgever het probleem willen regelen van de aftrek van kosten die, hoewel gedaan uit hoofde of ter gelegenheid van de beroepswerkzaamheid van de belastingplichtige, toch een overdadig karakter vertonen, in die zin dat ze eerder ingegeven zijn door de wens of de zorg een zekere status te voeren, een bepaalde levenstrant te voeren, sociale en mondaine relaties van een bepaald niveau te onderhouden enz. (nummer 53/181 van de commentaar op het WIB 92 (Com.IB 92)).

Daarom worden krachtens artikel 53, 10°, WIB 92, niet als beroepskosten aangemerkt alle kosten in zover deze op onredelijke wijze de beroepsbehoeften overtreffen.

Nummer 53/188 van diezelfde commentaar bepaalt dat in de praktijk de beoordeling van het onredelijke karakter van bepaalde kosten gesteund moet zijn op zowel kwalitatieve als op kwantitatieve elementen eigen aan die kosten.

Of er al dan niet sprake is van een bepaalde mate waarin de kosten op onredelijke wijze de beroepsbehoeften overtreffen, moet dus worden beoordeeld aan de hand van een geheel van feitelijke omstandigheden eigen aan elk geval.

Wat meer bepaald de zakenlunches in sterrenrestaurants betreft, is het niet geoorloofd die restaurantkosten volledig te verwerpen louter en alleen omdat het om sterrenrestaurants gaat. Bij hoge restaurantnota’s kan in voorkomend geval na voormelde beoordeling een bepaald gedeelte worden verworpen omdat het op onredelijke wijze de beroepsbehoeften overtreft (artikel 53, 10°, WIB 92). Hoogachtend, Koen GEENS”

Besluit

In feite volgt een restaurantkost in een sterrenrestaurant de algemene principes van de aftrekbaarheid van de beroepskosten.  Enkel omwille van het feit dat het hier over een sterrenrestaurant gaat, en de factuur alleszins duurder zal uitvallen, mag dit op zich geen enkel verschil maken.  Ook de Minister stelt het op deze manier.

lees onze fiscale boeken

Heb je een vraag?

Beste lezer,

Zoals u weet is fiscale wetgeving een snel veranderende materie. Als u daarom twijfelt of een ouder artikel nog volledig up to date is, twijfel dan niet ons te contacteren…

Als je een creatief maar legaal advies nodig hebt, of als je met een opmerking of een idee zit, of je wilt een achterpoortje dubbelchecken, je wenst een second opinion, je hebt een vennootschap nodig,..of je wilt even bijpraten…