Zoals we reeds vroeger geschreven hebben is de 15% roerende voorheffing op de dividenduitkering terug  van weggeweest.

Hierbij vermelden we nog eens de meest belangrijke voorwaarden om het gunstig tarief van de 15% roerende voorheffing (of personenbelasting) te genieten :

  • het tarief van 15% roerende voorheffing is enkel van toepassing voor de zogenaamde KMO’s (op moment van inbreng).
  • de inbreng in kapitaal (hetzij nav de oprichting hetzij nav een kapitaalsverhoging) dient in geld te gebeuren en niet in natura (vanaf 1 juli 2013).
  • in ruil voor de inbreng moeten aandelen op naam (dus gedematerialisserde aandelen bij de nv of comm.va komen niet in aanmerking) worden uitgegeven.   Deze aandelen mogen op geen enkel wijze enig voordeel genieten.
  • de inbreng moet ervoor zorgen dat er een minimumkapitaal wordt gevormd van 18.550,00 euro (volstort)
  • de aandelen moeten ook ononderbroken in volle eigendom worden aangehouden tijdens de periode van de inbreng enerzijds en het moment van de dividendtoekenning (enkele uitzonderingen)
  • er is een wachtperiode voorzien nl het tarief blijft 15% voor de dividenden die werden verleend of toegekend vanaf het derde boekjaar na dat van de inbreng.
  • er werd ook door de wetgever in specifieke antimisbruikbepalingen voorzien.

Maar wat nu bij bestaande vennootschappen die opgericht werden voor 1 juli 2013 ?  Is er dan echt geen mogelijkheid dat ook deze van de 15% roerende voorheffing  kunnen genieten.  Het antwoord is genuanceerd positief.

Zoals hierboven vermeld mogen de nieuwe aandelen geen voordeel genieten.  M.a.w. er zal in de bestaande vennootschap waar het kapitaal verhoogd wordt, moeten rekening gehouden worden met de reserves van de vennootschap.   Anders is er oi een probleem …

Een voorbeeld is hier zeker op zijn plaats.

De balans van de vennootschap ziet er vandaag zo uit :

ACTIVA                                                                    PASSIVA

Onroerend goed                             100 000        Kapitaal                      100 000

Vlottende activa                              300 000         Reserves                  300 000

400 000                                            400 000

Er wordt nu een kapitaalsverhoging van 300.000 euro doorgevoerd.  Hoe zit het dan met de 15% roerende voorheffing ?

Nu zijn er 100 aandelen

De reële marktwaarde van het onroerend goed =       300.000 euro

De boekwaarde =                           100.000 euro

De meerwaarde =                           200.000 euro

Kortom de waarde van de vennootschap NU bedraagt : 400.000 + 200.000 = 600.000 euro

Gedeeld door het aantal aandelen (100) = 6.000 euro per aandeel

Het kapitaal wordt verhoogd met 300.000 euro

Het aantal nieuwe aandelen is dan ook 300.000 / 6.000 = 50 (nieuwe aandelen).

Het nieuwe totaal van aandelen wordt dan : 150 (100+50).

De nieuwe balans van deze vennootschap wordt dan :

ACTIVA                                                        PASSIVA

Onroerend goed                  100 000        Kapitaal  150 000 (100.000 + 50.000)

Vlottende activa                  300 000         Uitgiftepremie         250.000

Cash                                      300.000         Reserves                  300 000

700 000                                            700 000

Stel dat er later een dividend uitgekeerd wordt van 20.000 euro.  Hoeveel roerende voorheffing dient er dan te worden betaald ?

Er zal een verhouding tussen het oude en het nieuwe kapitaal moeten berekend worden.

20.000 x 100 / 150 aan 25% roerende voorheffing = 10.000 euro netto

20.000 x 50 / 150 aan 15% roerende voorheffing (vanaf derde BJ) = 5.667 euro netto.

Dus niet de verhouding van 100.000 op 400.000 aan 25% én 300.000 op 400.000 aan 15%.  Er zal met de uitgiftepremie dienen gerekend te worden.  Zo niet  werd in ruil voor de inbreng weliswaar nieuwe aandelen op naam uitgegeven maar genieten deze nieuwe aandelen wel een voordeel.

Kortom ook een bestaande vennootschap kan genieten van de 15% roerende voorheffing.  Weliswaar mits het respecteren van alle voorwaarden.  In het bijzonder mag de voorwaarde dat de nieuwe aandelen geen voordeel mogen genieten, niet vergeten worden.

lees onze fiscale boeken

Heb je een vraag?

Beste lezer,

Zoals u weet is fiscale wetgeving een snel veranderende materie. Als u daarom twijfelt of een ouder artikel nog volledig up to date is, twijfel dan niet ons te contacteren…

Als je een creatief maar legaal advies nodig hebt, of als je met een opmerking of een idee zit, of je wilt een achterpoortje dubbelchecken, je wenst een second opinion, je hebt een vennootschap nodig,..of je wilt even bijpraten…