De bestaande regeling van energiebesparende maatregelen wordt uitgebreid.  Vandaag kennen we reeds o.a. de volgende investeringen of kosten : de vervanging van een oude stookketel, het onderhoud van de stookketel, de plaatsing van zonnecelpanelen,  de energie-audit, enz …  De belastingvermindering bedraagt 40% van de uitgave met een maximum dat dit jaar (aj. 2010) 2.770 euro bedraagt. Dit bedrag wordt echter nog verhoogd met 830 euro voorzover deze verhoging betrekking heeft op ofwel de installatie van een systeem van waterverwarming door middel van zonne-energie ofwel de plaatsing van zonnecelpanelen voor energiewinning

De lijst van investeringen wordt nu uitgebreid.  Sommige zaken kennen een tijdelijk karakter en andere zijn definitief  van aard. 

Tijdelijke uitbreiding (voor die betalingen die plaats vinden in 2009 en 2010) 

Voortaan komt het isoleren van muren en vloeren ook in aanmerking.

 Belastingkrediet  

Het gedeelte van de belastingvermindering voor energiebesparende investeringen in het isoleren van daken, muren en vloeren dat niet effectief kan worden genoten, wordt omgezet in een terugbetaalbaar belastingkrediet (dus niet voor alle investeringen).

 Intrestbonificatie  

Er komt een interest-bonificatie van 1,5 %  voor wie een lening (bij een bank) aangaat voor de belastingvermindering voor energiebesparende investeringen.  Deze maatregel is evenzeer tijdelijk maar loopt wel een jaar langer nl tot en met 31 december 2011. De interesten van deze leningovereenkomsten zullen, na aftrek van die bonificatie van 1,5%, op hun beurt recht geven op een belastingvermindering. gelijk aan 40 % van de interesten die werkelijk werden gedragen tijdens het belastbaar tijdperk na aftrek van de tussenkomst van de Staat.  Om cumul te voorkomen wordt er hier wel bepaald dat deze vermindering niet geldt voor de interesten die als werkelijke beroepskosten in aftrek worden gebracht, waarvoor de gewone onroerende interestaftrek is gevraagd of waarvoor toepassing is gevraagd van de aftrek voor de enige eigen woning.

 Permanente uitbreiding Overdracht van de belastingvermindering

Als het totale bedrag van de belastingverminderingen voor een bepaald jaar hoger is dan de voormelde grens (zie boven) dan kan het overschot worden overgedragen op de drie belastbare tijdperken volgend op dat waarin de uitgaven werkelijk werden gedaan.  Wel mag de vermindering nooit hoger zijn de grensbedragen.  De creatieve (doch toegelaten) oplossing van de spreiding hoeft hier dan ook niet meer.

Maar … deze nieuwe spreiding geldt enkel voor de uitgaven die betrekking hebben op een woning "waarvan de ingebruikneming ten minste vijf jaar voorafgaat aan de aanvang" van de werken.   Bij nieuwbouw zal de creatieve (wettelijk toegestane) spreidng nog wel van toepassing blijven. 

Verdeling tussen echtgenoten (en wettelijk samenwonenden)  Wanneer een gemeenschappelijke aanslag wordt gevestigd, wordt vandaag de belastingvermindering voor energiebesparende investeringen omgedeeld in functie van het aandeel van elk van de echtgenoten/wettelijk samenwonden in het kadastraal inkomen van de betrokken woning (uitgezonderd voor huurders). Dit wordt nu definitief verlaten.  De verdeling gebeurt voortaan in functie van het belastbaar inkomen van elk der echtgenoten ten opzichte van de som van de belastbare inkomsten van de beide echtgenoten.  Op deze manier is het risico op een gedeeltelijk verlies kleiner of onbestaande.

lees onze fiscale boeken

Heb je een vraag?

Beste lezer,

Zoals u weet is fiscale wetgeving een snel veranderende materie. Als u daarom twijfelt of een ouder artikel nog volledig up to date is, twijfel dan niet ons te contacteren…

Als je een creatief maar legaal advies nodig hebt, of als je met een opmerking of een idee zit, of je wilt een achterpoortje dubbelchecken, je wenst een second opinion, je hebt een vennootschap nodig,..of je wilt even bijpraten…