Het is helemaal niet zo uitzonderlijk dat een onroerend goed gemeubeld wordt verhuurd.  Denken we maar een studio , studentenkot of een appartement aan zee.  Meestal gaat de verhuur van zulk een onroerend goed samen met de verhuur van roerende goederen (meubels).

De verhuur zal dan niet enkel betrekking hebben op het gebruik van het onroerend goed maar ook op de roerende goederen, de meubels, die aanwezig zijn in de woning.

Het aangerekende huurbedrag zal dan ook uit twee luiken bestaan nl een gedeelte zal een roerend inkomen zijn en een gedeelte zal het onroerend inkomen uitmaken..

Hoe wordt de verhuur dan fiscaal bekeken? 

 ° 60% van de opbrengst betreft het onroerend inkomen.
• 40% van de opbrengst wordt geacht een roerend inkomen te zijn.

Hiervan kan echter afgeweken worden door de verhuurovereenkomst zo op te stellen dat beide inkomens apart vermeld worden.  De fiscale gevolgen zijn navenant.

– De huur moet al dan niet aangegeven worden afhankelijk of de huurder het
 onroerend goed al dan niet beroepsmatig gebruikt.  Indien privé-gebruik
 volstaat de aangifte van het niet geïndexeerd kadastraal inkomen.

– Het roerend inkomen moet echter wel aangegeven worden in de aangifte
 personenbelasting.  Dit wordt opgelegd door artikel 111 KBWIB 1992. Er
wordt immers hier volledig afgezien van de inning van de roerende voorheffing op de roerende huurinkomsten als de begunstigde een inwoner is van het land en onderworpen is aan de personenbelasting, of als het om een binnenlandse vennootschap gaat. 

Maar hoe zit de belastbaarheid van het roerend inkomen in mekaar ?

Het aan te geven bedrag is het netto roerend inkomen. Dit is het bruto inkomen minus de kosten die er betrekking op hebben. Voor het verhuren van meubilair of stoffelijke huisraad bestaat er een forfaitaire kostenaftrek van 50% voor wie de kosten niet kan of wil aantonen.

Van het onroerend inkomen kunnen echter wel intresten van een lening om het onroerend inkomen te behouden of te verwerven in aftrek genomen worden.  Dit kan echter niet voor het roerend gedeelte.

Voorbeeld

Verhuur van een gemeubelde studio (niet geïndexeerd KI = 600) voor 5.000 euro / jaar.  In het huurcontract werd er geen opdeling tussen onroerend en roerend gedeelte gemaakt.  Tevens wordt het volledig voor private doeleinden aangewend.

Roerend  40% x 5.000 = 2.000 euro
Onroerend  60% x 5.000 = 3.000 euro

Aangifte
 
code 1106 : 500
  belastbaar :   500 x 1,5461 x 1,4 = 1.082

personenbelasting ?  Dit hangt af van het feit of er aftrekbare intresten zijn en/of in welke belastingsschijf dit onroerend inkomen bijkomt.  In het slechtste geval moet er 50% (+ stel 7% gem.bel) op betaald worden = 578,87 euro
  
code 1157 :  40% x 5.000 = 2.000 x 50% = 1.000
  personenbelasting :  2.000 x 50% x 15% (+ 7% gem.bel)  =  160,50 euro

 

lees onze fiscale boeken

Heb je een vraag?

Beste lezer,

Zoals u weet is fiscale wetgeving een snel veranderende materie. Als u daarom twijfelt of een ouder artikel nog volledig up to date is, twijfel dan niet ons te contacteren…

Als je een creatief maar legaal advies nodig hebt, of als je met een opmerking of een idee zit, of je wilt een achterpoortje dubbelchecken, je wenst een second opinion, je hebt een vennootschap nodig,..of je wilt even bijpraten…