De aftrek voor risicokapitaal wordt beperkt tot 3,8% voor twee jaar

Bij het opstellen van de begroting 2010-2011 heeft de (federale) regering beslist om de notionele interestaftrek te beperken tot max. 3,8% (ipv 6,5%).  Dit voor de aanslagjaren 2011 en 2012.

De verhoging van deze (max) 3,8% met 0,5% voor de zogenaamde KMO’s blijft echter wel van toepassing, dus voor de KMO’s is het maximumpercentage beperkt tot 4,3%.
Noot voor Aj 2010 is deze beperking marginaal, gezien volgens de niet beperkte berekeningsmanier een quasi identiek percentage bekomen werd.
KMO-vennootschappen zijn volgens het Wetboek van Vennootschappen (cfr art 15 W.Venn) de vennootschappen die voor het laatst afgesloten boekjaar niet meer dan één der volgende criteria overschrijden:

• jaargemiddelde van het personeelsbestand: 50;
• jaaromzet (exclusief BTW):  7.300.000,00 EUR;
• balanstotaal: 3.650.000,00 EUR.

Wanneer twee van de drie criteria overschreden worden, gaat het dus niet langer om een KMO.
Grote vennootschappen zijn ook de vennootschappen die meer dan één van de hierboven vermelde criteria overschrijden of vennootschappen waarvan het jaargemiddelde van het personeelsbestand meer dan 100 bedraagt.  Deze voorwaarden worden verder ook belangrijk.

De fiscale uitbreiding van de KMO-definitie

Vanaf Aj 2010 wordt de definitie van de KMO belangrijker (zie boven).  Dit was reeds het geval wat de verhoging mbt de notionele intrestaftrek (basis + 0,5%) en de niet pro rata beperking mbt de afschrijvingen in het eerste jaar van de investering en de keuze van afschrijvingsperiode van de bijkomende kosten al dan niet onmiddellijk.
Dit wordt voortaan uitgebreid tot (o.a.) de aanleg van investeringsreserve en het kunnen genieten van de vrijstelling van de  belastingvermeerdering bij geen of onvoldoende voorafbetalingen vennootschapsbelasting in de eerste drie boekjaren van de oprichting van de vennootschap.

Het DBI-regime (Definitief Belaste Inkomsten)

Er was een verschil in interpretatie van de zogenaamde DBI-overschotten. Het Hof van Justitie bracht hierin meer duidelijkheid (Hof van Justitie in de zaak Cobelfret (12 februari 2009).  Voortaan aanvaardt de administratie de overdracht van de DBI-overschotten (cfr omzendbrief van 23 juni 2009).  Dit niet enkel voor de dividenden van dochterondernemingen gevestigd in de E.E.R. en in België. maar ook voor de overdracht van DBI-overschotten wat de dividenden betreft die zijn verleend of toegekend door een vennootschap die op het moment van de toekenning ervan is gevestigd in een derde staat waarmee België een dubbelbelastingverdrag heeft gesloten (waarin een clausule van gelijke behandeling van dividenden is opgenomen) of in een derde staat wanneer het vrij verkeer van kapitaal van toepassing is.

Wijziging van de minimumparticipatie:
Voortaan dient het minimumbedrag van de participatie 2.500.000,00 EUR te bedragen (voorheen was dit 1.200.000,00 EUR).
Deze voorwaarde is ook vanaf aj 2010 van toepassing voor de kredietinstellingen, de verzekeringsmaatschappijen en de beursvennootschappen (deze dienden hieraan vroeger niet te voloen).

De aftrekbaarheid van wagens (personenwagen, auto dubbel gebruik, minibus)

De aftrekbaarheid voor de vennootschap wijzigt (niet voor de personenbelasting).  De CO²-uitstoot wordt hierbij nog belangrijker.  Hou er ook rekening mee dat de brandstofkosten niet langer voor 100% aftrekbaar zal zijn doch voor 75% (ook van toepassing in de  personenbelasting).

 

 

CO²-uitstoot (per km)

CO²-uitstoot (per km) Aftrekpercentage
Diesel Benzine  
Minder dan 60 gr Minder dan 60 gr 100 %
61 gr – 105 gr 61 gr – 105 g 90 %
106 gr – 115 gr 106 gr – 115 gr 80 %
116 gr – 145 gr 126 gr – 155 gr 75 %
146 gr – 170 gr 155 gr – 180 gr 70 %
171 gr – 195 gr 181 gr – 205 gr 60 %
Meer dan 195 gr Meer dan 205 gr 50 % (*)

 

 

 

 

lees onze fiscale boeken

Heb je een vraag?

Beste lezer,

Zoals u weet is fiscale wetgeving een snel veranderende materie. Als u daarom twijfelt of een ouder artikel nog volledig up to date is, twijfel dan niet ons te contacteren…

Als je een creatief maar legaal advies nodig hebt, of als je met een opmerking of een idee zit, of je wilt een achterpoortje dubbelchecken, je wenst een second opinion, je hebt een vennootschap nodig,..of je wilt even bijpraten…