DEZE INFORMATIE IS VEROUDERD EN NIET MEER RELEVANT

 

De regering voert een aantal fiscale maatregelen in die startende ondernemingen moeten ondersteunen. Eerstdaags wordt verwacht dat deze regeling door het parlement wordt goedgekeurd.  Het betreft twee maatregelen ter ondersteuning voor wie een starter aan devnodige fondsen helpt (het financieren van de startende onderneming) en één maatregel voor de ondernemer zelf(verdere

daling van de loonkosten).

Deze maatregelen zijn de volgende :

 1. Aanmoediging van risicokapitaal : een belastingvermindering in de personenbelasting voor het verwerven van nieuwe aandelen in startende vennootschappen;
 2. Aanmoediging van schuldfinanciering : een vrijstelling van taxatie op de interest van leningen voor wie aan een startende ondernemingen geld leent;
 3. Daling van de loonkost : een vrijstelling van doorstorting van een gedeelte van de bedrijfsvoorheffing voor de startende ondernemingen zelf.

We overlopen deze maatregelen kort …

 1. Aanmoediging van risicokapitaal dmv een belastingvermindering in de personenbelasting voor het verwerven van nieuwe aandelen in startende vennootschappen;

Deze regeling wordt ook wel de ‘tax shelter-regeling voor startende ondernemingen’ genoemd.  Niettegenstaande is de bestaande tax shelter (film ed) hiermee wel niet vergelijkbaar.

Een belastingvermindering (in de personenbelasting en BNI)  zal worden toegekend aan een natuurlijk persoon die:

 • nieuwe aandelen op naam (al dan niet via crowdfunding) verwerft en dit nav de oprichting van een vennootschap of nav een kapitaalverhoging (er geldt een volstortingsplicht). Enkel een geldelijke inbreng komt in aanmerking dus geen inbreng in natura. En dit binnen de 4 jaar na de oprichting van de vennootschap;
 • rechten van deelneming in een startersfonds, erkend door de FSMA,(om een groter publiek aan te spreken) verwerft. Een startersfonds betreft hier een fonds dat minimaal 80% van haar fondsen investeert in startende vennootschappen

De belastingvermindering is van toepassing op betalingen voor de verwerving van aandelen (of rechten van deelneming) uitgegeven vanaf 1 juli 2015 (dus ten vroegste van toepassing vanaf aanslagjaar 2016).

De startende vennootschap moet zich ook schikken naar een aantal voorwaarden.  De meest belangrijke  zijn :

 • De startende vennootschap is een binnenlandse vennootschap of een vennootschap gevestigd in de EER met een Belgische inrichting, opgericht vanaf 1 januari 2013. Dus geen natuurlijke personen …
 • De vennootschap moet een kleine vennootschap zijn (in de zin van artikel 15 W. Venn) en dit in het belastbare tijdperk van de investering.
 • De vennootschap is echter geen patrimonium- en/of managementvennootschap, vennootschap in moeilijkheden, beursgenoteerde vennootschap, beleggings- thesaurie- of financieringsvennootschap.
 • Er mag zich ook reeds geen kapitaalvermindering of dividenduitkering hebben voor gedaan.
 • De ontvangen bedragen mogen niet aangewend worden om dividenden uit te keren, aandelen aan te kopen of leningen toe te kennen.
 • Het ontvangen bedrag (van één iemand of meerdere personen) mag niet meer bedragen dan 250.000 euro.
 • De belastingvermindering is niet van toepassing op de verwerving van aandelen in een vennootschap waarin de belastingplichtige bv bedrijfsleider is. Ook niet onrechtstreeks via een managementvennootschap.

Tip. Kinderen en partner worden echter niet uitgesloten !

 • De belastingvermindering wordt ook niet toegestaan voor het gedeelte dat meer dan 30% van deze vennootschap vertegenwoordigt, per belastingplichtige.
 • (…)

Voordeel voor de natuurlijke persoon :

De belastingvermindering wordt gelimiteerd  tot een maximumbedrag van 100.000 euro per belastingplichtige en per jaar (kan in één of meerdere ondernemingen zijn). De belastingvermindering bedraagt 30% van het geïnvesteerde bedrag. Dat percentage wordt echter verder verhoogd tot 45% als de vennootschap ten minste aan twee van de volgende voorwaarden voldoet (zogenaamde micro-onderneming – Boekhoudrichtlijn 2013/34/EU dd 26 juni 2013) :

 • het balanstotaal is kleiner of gelijk aan 350.000 euro;
 • de omzet is niet hoger dan 700.000 euro;
 • het gemiddelde personeelsbestand is groter dan tien personen.

Ook moet de belastingplichtige de verworven aandelen minimaal 48 maanden in zijn bezit houden (tenzij na een overlijden). Zoniet wordt de belastingvermindering teruggenomen in verhouding tot elke volledige maand dat de aandelen dat de aandelen niet werden behouden.

Let wel het betreft een belastingvermindering en geen belastingkrediet.  Het valt ook op dat deze maatregel enkel ter ondersteuning is van vennootschappen en geen natuurlijke personen.

 1. Aanmoediging van schuldfinanciering door het vrijstellen van de roerende voorheffing (en BNI) van interest op leningen aan startende ondernemingen (via crowdfunding)

De interest van nieuwe leningen toegekend vanaf 1 juli 2015 en dit via een erkend crowdfundingplatform kan worden vrijgesteld van (oa) roerende voorheffing.  Ook hier is er een maximum voorzien van 15.000 euro (al dan niet gespreid over meerdere leningen).

En dit met de nodige voorwaardenvoor de ontlener :

 • De ontlener is een kleine onderneming, cfr art 15 W.Venn (dit zijn zowel vennootschappen als ondernemers-natuurlijke persoon, in tegenstelling tot de tax shelter-regeling van punt 1).
 • De kleine onderneming is ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen voor max. 48 maanden.
 • De leningen zijn toegekend voor een looptijd van minimaal 48 maanden.  Er is wel geen maximale looptijd voorzien (dus langlopende bullet-kredieten komen in aanmerking) !
 • Het dienen nieuwe leningen te zijn dus geen herfinancieringsleningen.
 • (…)

Hier valt op dat een bedrijfsleider niet uitgesloten wordt.  Maar er zal wel moeten rekening gehouden worden met de herkwalificatie-regel.Artikel 18, 4° WIB 1992, is van belang in deze discussie : “interest van voorschotten wanneer één van volgende grenzen wordt overschreden en in de mate van die overschrijding:

–      ofwel de in artikel 55 gestelde grens,

–      ofwel wanneer het totaal bedrag van de rentegevende voorschotten hoger is dan de som van de belaste reserves bij het begin van het belastbare tijdperk en het gestort kapitaal bij het einde van dit tijdperk.

Als voorschot wordt beschouwd, elke al dan niet door effecten vertegenwoordigde geldlening verstrekt door een natuurlijk persoon aan een vennootschap waarvan hij aandelen bezit of door een persoon aan een vennootschap waarin hij een opdracht of functies als vermeld in artikel 32, erste lid, 1°, uitoefent, alsmede in voorkomend geval, elke geldlening verstrekt aan die vennootschap, door hun echtgenoot of hun kinderen wanneer die personen of hun echtgenoot het wettelijk genot van de inkomsten van die kinderen hebben, met uitzondering van (…)”.

Deze bestaande regel mag dus niet vergeten worden …

 1. Daling van de loonkost door het vrijstellen van doorstorting van een gedeelte van de bedrijfsvoorheffing voor startende ondernemingen

Kleine ondernemingen (cfr art 15 W.Venn , dus ook hier zowel vennootschappen als ondernemers-natuurlijke personen) worden vrijgesteld van het doorstorten van 10% van de bedrijfsvoorheffing op de bezoldigingen van werknemers (dus geen bedrijfsleiders).  Dit percentage wordt nog verhoogd tot 20% voor die ondernemingen die voldoen aan de voorwaarden van de micro-onderneming (zie boven).

De onderneming mag ook hier max. 48 maanden zijn ingeschreven in de KBO.

Deze vrijstelling is ook hier van toepassing vanaf 1 juli 2015 , maw op de bezoldigingen die toegekend of betaald werden vanaf 1 juli 2015.

Conclusie :

Deze drie bijkomende maatregelen moeten gezien worden in het opzet van deze regering nl het verder aanmoedigen en ondersteunen van het ondernemersklimaat in België.   Het maakt deel uit van een gans pakket van maatregelen in die zin.  Hierbij denken we aan de verminderde roerende voorheffing op sommige dividenden (VVPR-bis), de liquidatierserve (VVPR-ter) en de bijzondere liquidatiereserve.  Dit kan enkel onze goedkeuring wegdragen …

lees onze fiscale boeken

Heb je een vraag?

Beste lezer,

Zoals u weet is fiscale wetgeving een snel veranderende materie. Als u daarom twijfelt of een ouder artikel nog volledig up to date is, twijfel dan niet ons te contacteren…

Als je een creatief maar legaal advies nodig hebt, of als je met een opmerking of een idee zit, of je wilt een achterpoortje dubbelchecken, je wenst een second opinion, je hebt een vennootschap nodig,..of je wilt even bijpraten…