Een trust een juridische figuur waarbij een 'settlor' de eigendom van goederen overdraagt aan een 'trustee' die ze moet beheren met een welbepaald doel of in het voordeel van een of meer begunstigden ('beneficiaries').

Een ‘discretionary’ trust wil zeggen dat de begunstigden geen enkel formeel recht hebben om aan de trust instructies te geven, bv. met het oog op het uitkeren van de inkomsten van de trust. De trust beheert autonoom, volgens de regels van de trust. En ‘irrevocable’ wil zeggen ‘onherroepelijk’.

België kent geen trusts

De figuur van de trust komt niet voor in het Belgisch recht, maar Belgen maken wel gebruik van de trustfiguur in landen waar deze wél bestaat. In het aan de ‘dienst voorafgaande beslissingen’ voorgelegde casus ging het om een trust gevestigd in de Bahama’s.

Belastingvrij ontvangen

De rulingdienst bevestigt nu, als officiële Belgische instantie, dat uitkeringen verkregen door een Belgische inwoner van een buitenlandse trust vrij zijn van belastingen. Dergelijke inkomsten staan immers.

De uitkeringen die een Belgisch inwoner krijgt als begunstigde van een ‘irrevocable discretionary’ trust, zijn niet omschreven in artikel 6 van het WIB (waar de vier categorieën van belastbare inkomsten opgesomd staan). Het zijn noch onroerende noch roerende noch beroeps- noch diverse inkomsten.

Nog volgens de rulingdienst zijn het een soort van ‘liberaliteiten’, onrechtstreekse schenkingen. En vermits geen belasting kan worden gevestigd dan door een wet, blijven de inkomsten belastingvrij.

Successierechten

Noteer dat, op het vlak van de successierechten, de uitkeringen gedaan door de trust na het overlijden van de settlor, of in de drie jaren daaraan voorafgaand, moeten worden aanzien als belastbare legaten ten voordele van de begunstigde.

Bron : ruling nr. 900.329 van 22 december 2009

 

lees onze fiscale boeken

Heb je een vraag?

Beste lezer,

Zoals u weet is fiscale wetgeving een snel veranderende materie. Als u daarom twijfelt of een ouder artikel nog volledig up to date is, twijfel dan niet ons te contacteren…

Als je een creatief maar legaal advies nodig hebt, of als je met een opmerking of een idee zit, of je wilt een achterpoortje dubbelchecken, je wenst een second opinion, je hebt een vennootschap nodig,..of je wilt even bijpraten…