Voor wie?

Alle vennootschappen die onderworpen zijn aan de vennootschapsbelasting kunnen notionele intresten aftrekken. Dit zijn fictieve intresten die niet in de resultatenrekening staan (in tegenstelling tot de financiële kosten).

De notionele intrestaftrek is niet cumuleerbaar met het systeem van de investeringsreserve. Iedere ondernemer moet dus de voor haar / zijn geval meest interessante maatregel kiezen. Maar opgelet, eenmaal de keuze gemaakt werd, is dit voor drie aanslagjaren.

 

Wat is er concreet aftrekbaar?

Indien uw project met schulden gefinancierd wordt, kan u de intresten van deze kredieten aftrekken van de belastbare basis. Voordien was er bij de financiering met eigen vermogen geen dergelijke aftrek mogelijk. Het is precies deze discriminatie die de overheid wil opheffen met de introductie van de notionele intrestaftrek. Een bepaald percentage van het eigen vermogen kan men voortaan aftrekken van de belastbare basis: dit is de notionele intrestaftrek.

Het is van belang te noteren dat deze maatregel permanent is! De aftrek is niet enkel toepasbaar op het nieuw ingebrachte kapitaal maar tevens op het reeds bestaande eigen vermogen van de vennootschap!

De berekening van het bedrag dat kan afgetrokken worden van de belastbare basis is eenvoudig:

Het gecorrigeerd bedrag aan eigen vermogen wordt vermenigvuldigd met een rentevoet X (gebaseerd op de rentevoet van de lineaire oligaties op 10 jaar)

Met wat moet men het bedrag aan eigen vermogen corrigeren?

1. Kapitaalsubsidies en herwaarderingsmeerwaarden
2. Eigen aandelen
3. Financiële vaste activa die bestaan uit deelnemingen
4. Door investeringsmaatschappijen uitgegeven aandelen waarvan de inkomsten aftrekbaar zijn van de winst, zoals de DBI.
5. De netto boekwaarde van de materiële vaste activa of gedeelten ervan in zover de erop betrekking hebbende kosten op onredelijke wijze de beroepsbehoeften overtreffen.
6. Bestanddelen die als belegging worden gehouden en door hun aard niet bestemd zijn om een belastbaar periodiek inkomen voort te brengen
7. Gebouwen die bewoond worden door een zaakvoerder
8. Eigen kapitaal dat overeenkomt met buitenlandse vaste inrichtingen van Belgische vennootschappen waarvan de inkomsten ter toepassing van een dubbelbelastingverdrag in België zijn vrijgesteld van belasting
9. Eigen kapitaal dat overeenkomt met onroerende goederen die in het buitenland zijn gelegen en die ter toepassing van een dubbelbelastingverdrag in België zijn vrijgesteld van belasting

De intrestvoet die moet toegepast worden op dit gecorrigeerd eigen vermogen wordt ieder jaar vastgelegd. Voor het aanslagjaar 2007 was deze voet 3.442% terwijl die momenteel 3.781% bedraagt (aanslagjaar 2008). Er wordt opgemerkt dat deze intrestvoet voor de kleine vennootschappen (volgens de boekhoudkundige definitie, dus de vennootschappen die de verkorte jaarrekeningen neerleggen) verhoogd wordt met 0.5% (momenteel 4.281%).

Om onmiddellijk te kunnen genieten van deze belastingsvermindering moet uw vennootschap wel winst maken. Indien dit niet het geval zou zijn kan de notionele intrestaftrek tot 7 jaar overgedragen worden.

lees onze fiscale boeken

Heb je een vraag?

Beste lezer,

Zoals u weet is fiscale wetgeving een snel veranderende materie. Als u daarom twijfelt of een ouder artikel nog volledig up to date is, twijfel dan niet ons te contacteren…

Als je een creatief maar legaal advies nodig hebt, of als je met een opmerking of een idee zit, of je wilt een achterpoortje dubbelchecken, je wenst een second opinion, je hebt een vennootschap nodig,..of je wilt even bijpraten…