Een interimdividend (nekel mogelijk bij NV en CVA) is een dividend dat wordt uitgekeerd tijdens het lopende jaar vóór de goedkeuring van de balans. Het is een soort voorsschot op het defitieve dividend.

De uitkering mag alleen geschieden op de winst van het lopende boekjaar en eventueel op overgedragen winsten uit het verleden, of op basis van het resultaat verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst. De gereserveerde winsten kunnen nooit het voorwerp uitmaken van een interimdividend.  De uitkering van een interimdividend mag niet vroeger gebeuren dan zes maanden na het afsluiten van het vorig boekjaar en slechts nadat de jaarrekening van het vorig boekjaar is goedgekeurd; dat betekent dat het onmogelijk is een interimdividend uit te keren tijdens het eerste boekjaar van een vennootschap. 

Een tweede interimdividend mag slechts drie maanden na het eerste worden uitgekeerd. Een tussentijds dividend betreft daarentegen een uitkering van gereserveerde winsten, zoals ebschikaberr resreves, vastgesteld door een eerder gehouden algemene vergadering en heeft betrekking op het reeds afgesloten boekjaar.  Elke vennootschap kan thans een tussentijds dividend uitkeren. De onzekerheid hieromtrent werd weggenomen door een arrest van het Hof van Cassatie van 23 januari 2003. De manier van dividenduitkering is vandaag echter ook een mogelijkheid tot fiscale optimalisatie meerbepaald wat de notionele intrestaftrek betreft. Het percentage notionele intrestaftrek bedraagt voor aanslagjaar 2009 4,473 %.  De zogenaamde KMO-vennootschappen genieten krijgen nog 0,5% extra (4,973%).  Over de notionele intrestaftrek (berekeningswijze en doelstelling) hebben we het reeds uitgebreid gehad. 

Maar gezien een dividenduitkering een invloed heeft op de notionele intrestaftrek, moeten we hierover nog iets vertellen.  Wanneer uw vennootschap voor het jaar 2008 een dividenduitkering plant dan heeft dit duidelijk een invloed op haar eigen vermogen en dus ook op de notionele intrestaftrek.   Begin 2009 kan de algemene vergadering immers beslissen of er een dividend zal worden uitgekeerd.  Mocht de beslissing vallen om een dividend uit te keren dan zal het eigen vermogen eind 2008 hierdoor ook lager zijn. Maar u zou echter in 2009 kunnen beslissen om een dividenduitkering door te voeren zonder dat dit het eigen vermogen van uw vennootschap op het einde van 2008 beïnvloedt.  De oplossing ligt hier bij een tussentijds dividend via een bijzondere algemene vergadering.  De wetgeving kent wel een zogenaamde correctiefactor voor het volgende jaar.  Dit betekent dat de notionele intrestaftrek deels wordt verminderd, dit om manoeuvres tijdens het jaar enigszins te vermijden. Dit wordt duidelijk met een voorbeeld.  

Voorbeeld : Uw B.V.B.A. heeft per 31 december 2008 een eigen vermogen van 250.000 EUR (kapitaal 20.000 + overgedragen winst 228.000 + wettelijke reserve 2.000). Op de jaarlijkse algemene vergadering dd 30 juni 2009 wordt er beslist een dividend uit te keren van 200.000 EUR.  Dit betekent echter dat het eigen vermogen eind 2008 daalt met 200.000 EUR en dus ook de notionele intrestaftrek daalt.  Uiteindelijk bedraagt de notionele intrestaftrek 4,807 % x 50.000 EUR = 2.403 EUR.   Een tussentijds dividend kan hier een oplossing bieden.  Op 1 september 2009 (dus twee maanden na de jaarlijkse algemene vergadering van 30 juni) beslist een bijzondere algemene vergadering hiertoe.   Voor het jaar 2008 is er geen probleem m.a.w. de vennootschap geniet voor 2008 de notionele intrestaftrek op 250.000 EUR en niet op 50.000 EUR.  Voor het volgend jaar (2009) zal het eigen vermogen m.b.t. de notionele intrestaftrek wel dalen tot 3/12 x 200.000 = 50.000 (de zogenaamde correctie).  De aftrek bedraagt voor dat jaar dan 250.000 – 50.000 = 200.000 x 4,973 % = 9.946 EUR.   Als we rekening houden met een vennootschapsbelastingstarief van 33,99% dan betekent dit een extra besparing 33,99% x 9.946 = 3.380 euro.  Toch niet slecht om twee maanden te wachten … U begrijpt dat wanneer de bedragen groter zijn, het voordeel ook toeneemt.

lees onze fiscale boeken

Heb je een vraag?

Beste lezer,

Zoals u weet is fiscale wetgeving een snel veranderende materie. Als u daarom twijfelt of een ouder artikel nog volledig up to date is, twijfel dan niet ons te contacteren…

Als je een creatief maar legaal advies nodig hebt, of als je met een opmerking of een idee zit, of je wilt een achterpoortje dubbelchecken, je wenst een second opinion, je hebt een vennootschap nodig,..of je wilt even bijpraten…