Dat de economie nog altijd niet optimaal werkt, wordt dagelijks duidelijk bij het lezen of aanhoren van het financieel nieuws in de media.  Nieuwe investeringen zijn van belang om hieraan te verhelpen.  Maar de financiële sector is voorzichtig tot zeer voorzichtig om bijkomende kredieten te verschaffen zonder waarborgen.
De Vlaamse overheid heeft hieraan haar steentje willen bijdragen d.m.v. de waarborgregeling.  Hier bekijken we enkele zaken van deze regeling (info terug te vinden op www.pmvlaanderen.be).  Recent werd er via de media gemeld dat het systeem zou worden uitgebreid tot overbruggingskredieten.
De Waarborgregeling is een middel om ondernemers gemakkelijker krediet te doen verkrijgen van de bank. De bank krijgt hierdoor de mogelijkheid om tot 75 % van haar krediet te laten waarborgen door de Vlaamse Overheid.  Het risico van de bank wordt hierdoor dan ook gevoelig kleiner.  Let wel dit is echter (behoudens uitzondering) niet gratis.
De banken, waar het waarborgfonds mee samenwerkt, hebben de mogelijkheid om, binnen een vooraf bepaald afgesproken budget, zelf te beslissen om kredieten onder de waarborg te brengen.  In dossiers met een waarborg tot 750.000 euro kan de bank zelf beslissen om al dan niet gebruik te maken van de Waarborgregeling. Dat gebeurt uiteraard altijd in overleg met de klant.

De bank heeft de mogelijkheid om zelf te beslissen over het gebruik van de Waarborgregeling voor dossiers met een waarborgbedrag tot 750.000 euro. Het is echter ook mogelijk om een waarborg te krijgen tot 1,5 miljoen euro. In dat geval, wanneer het waarborgbedrag 750.000 euro overschrijdt, wordt de aanvraag eerst onderzocht door Waarborgbeheer nv en is de goedkeuring vereist van de Vlaamse minister van Economie.

De Waarborgregeling kan worden gebruikt voor zelfstandigen, vrije beroepen, vzw’s , kmo’s en ook voor grote ondernemingen. Er zijn wel sectoren die werden uitgesloten. 
Om in aanmerking te komen voor de Waarborgregeling moet aan een van de volgende voorwaarden worden voldaan:

• ofwel moet het domicilie of de maatschappelijke zetel gelegen zijn op het grondgebied van het Vlaamse Gewest. In dit geval mag de financiering gaan over een investering zowel in Vlaanderen als daarbuiten, bijvoorbeeld in Wallonië of in het buitenland.

• ofwel moet de investering, waarvoor de financiering dient, gebeuren op het grondgebied van het Vlaamse Gewest. Zo kan een entiteit met een maatschappelijke zetel buiten Vlaanderen, gebruik maken van de Waarborgregeling indien de financiering dient voor een investering op het grondgebied van het Vlaamse Gewest.
De waarborg mag niet gebruikt worden om achterstallige of reeds bestaande schulden te betalen of om uw bedrijfskapitaal weder samen te stellen.
Eénzelfde kmo kan via de Waarborgregeling gebruik maken van maximum 750.000 euro aan waarborgen. Dit bedrag kan worden overschreden tot maximum 1 500 000 euro na grondig onderzoek door Waarborgbeheer nv en mits goedkeuring door de Vlaamse minister van Economie.

De waarborg kan ten hoogste 75 % van het bedrag van uw krediet dekken.

Er moet voor de waarborg een éénmalige premie betalen. De premie wordt berekend in functie van de omvang en de looptijd van de waarborg. Deze premie wordt berekend volgens de volgende formule: bedrag van de waarborg x de duur van de waarborg in jaren x 0,5 %.  Deze premie moet in één keer betaald worden en vooraleer de waarborg in werking treedt.

Als het krediet voor langer dan 10 jaar onder de waarborg wordt gebracht, wordt bij de premieberekening toch maar een duurtijd van 10 jaar in rekening gebracht. Zo betaalt men evenveel voor een krediet dat 10 jaar gewaarborgd wordt als wanneer datzelfde krediet 20 jaar gewaarborgd wordt.

Is men niet meer in staat het krediet terug te betalen, dan kan de bank het krediet opzeggen.  In dat geval betaalt Waarborgbeheer nv haar deel van het openstaande saldo uit aan de bank, met een maximum van 75 %.

Om een beroep te doen op de Waarborgregeling richt men zich tot de bank. Bijna alle banken bieden deze regeling aan. Het is de bank die beslist of u in aanmerking komt voor de Waarborgregeling bij de financiering van uw onderneming.

lees onze fiscale boeken

Heb je een vraag?

Beste lezer,

Zoals u weet is fiscale wetgeving een snel veranderende materie. Als u daarom twijfelt of een ouder artikel nog volledig up to date is, twijfel dan niet ons te contacteren…

Als je een creatief maar legaal advies nodig hebt, of als je met een opmerking of een idee zit, of je wilt een achterpoortje dubbelchecken, je wenst een second opinion, je hebt een vennootschap nodig,..of je wilt even bijpraten…