Wat ?

Het regulariseren van de directe belasting (personenbelasting ed) kenden we reeds eerder.  Het is ook mogelijk de niet-betaalde erf- en registratiebelasting (dit zijn de schenkbelasting, het verkooprecht, het verdeelrecht en het recht op hypotheekvestiging) te regulariseren.

Kortom het is mogelijk dat ook deze belasting geregulariseerd wordt .Let wel ook hier is een regularisatieaangifte enkel mogelijk indien de Vlaamse Belastingdienst of de gerechtelijke instanties nog geen gerechtelijke stappen hebben ondernomen

We overlopen enkele van de kenmerken ervan, want deze regularisatie is geen eenvoudige doordruk van de federale regularisatie niettegenstaande dat er een aantal gelijkenissen zijn (bron website Vlabel).

Wie ?

Een aangifte kan worden ingediend door een natuurlijke persoon of een rechtspersoon, hetzij in persoon, hetzij door een gemachtigde. Het is mogelijk om de aangifte van meerdere aangevers op te nemen in eenzelfde aangifteformulier (bv. echtgenoten/wettelijk samenwonenden).

In het geval van een gemachtigde dient de volmacht bij de aangifte te worden gevoegd. Deze verplichting geldt niet voor advocaten die optreden voor hun cliënt.

Wanneer ?

Het betreft een tijdelijke mogelijkheid om de fiscale toestand recht te zetten.

De periode waarbinnen een regularisatieaangifte kan ingediend worden neemt een aanvang 10 dagen na publicatie van het decreet in het Belgisch Staatsblad (d.i. vanaf 5 maart 2017 (in de praktijk dus vanaf maandag 6 maart 2017) en eindigt op 31/12/2020 (deze datum dus inclusief)).

Wat kost het ?

Wat de uiteindelijke kostprijs betreft van deze regularisatieaangifte moeten we o.a. een onderscheid maken tussen de fiscaal verjaarde en fiscaal niet-verjaarde belasting.

De niet fiscaal verjaarde bedragen die niet onderworpen geweest zijn aan de erfbelasting en die het voorwerp uitmaken van een regularisatieaangifte voor de erfbelasting, zijn onderworpen aan een forfaitaire regularisatieheffing van:

1°            35% voor een verkrijging in rechte lijn of tussen partners (dit is de persoon of de personen, vermeld in artikel 1.1.0.0.2, zesde lid, 4°, van de VCF van 13 december 2013);

2°            70% voor een andere verkrijging dan een verkrijging in rechte lijn of tussen partners.

De fiscaal verjaarde bedragen die niet onderworpen geweest zijn aan de erfbelasting en die het voorwerp uitmaken van een regularisatieaangifte voor de erfbelasting, zijn onderworpen aan een forfaitaire regularisatieheffing

 • van 37%, wanneer de regularisatieaangifte wordt ingediend in 2017,
 • van 38%, wanneer de regularisatieaangifte wordt ingediend in 2018,
 • van 39%, wanneer de regularisatieaangifte wordt ingediend in 2019,
 • van 40%, wanneer de regularisatieaangifte wordt ingediend in 2020.

De niet fiscaal verjaarde bedragen die niet onderworpen geweest zijn aan de registratiebelasting, en die het voorwerp uitmaken van een regularisatieaangifte voor de registratiebelasting, zijn onderworpen aan een forfaitaire regularisatieheffing van 20%.

De fiscaal verjaarde bedragen die niet onderworpen geweest zijn aan de registratiebelasting, en die het voorwerp uitmaken van een regularisatieaangifte voor de registratiebelasting, zijn onderworpen aan een forfaitaire regularisatieheffing

 • van 37%, wanneer de regularisatieaangifte wordt ingediend in 2017,
 • van 38%, wanneer de regularisatieaangifte wordt ingediend in 2018,
 • van 39%, wanneer de regularisatieaangifte wordt ingediend in 2019,
 • van 40%, wanneer de regularisatieaangifte wordt ingediend in 2020.

Waar ?

De Vlaamse regularisatieaangiften moeten worden ingediend bij de Vlaamse Belastingdienst (Vlabel). Wie ontdoken federale belastingen wil regulariseren dient te doen bij het Contactpunt Regularisaties (CPR).

Op de website van Vlabel lezen we : ‘Op 1 februari 2017 keurde het Vlaamse Parlement het decreet houdende een tijdelijke Vlaamse fiscale regularisatie goed. Dit decreet biedt zowel natuurlijke personen als rechtspersonen de mogelijkheid om hun fiscale toestand te regulariseren, uitsluitend voor te regulariseren bedragen die aan de erfbelasting of registratiebelasting hadden moeten worden onderworpen.Van zodra het decreet in het Belgisch Staatsblad is gepubliceerd, zal de Vlaamse Belastingdienst een aangifteformulier en bijkomende informatie op zijn website opnemen.’ (cfr website Vlabel, waar u deze kan terug vinden)

Welke documenten moeten worden ingediend? (cfr website Vlabel)

De aangever of zijn gemachtigde moet volgende documenten indienen:

 • een volledig ingevuld, gedateerd en ondertekend aangifteformulier
 • een fraudeschema met een bondige verklaring, waarin melding wordt gemaakt van de omvang en de herkomst van de te regulariseren bedragen, het moment waarop ze aan de erfbelasting of aan de registratiebelasting onderworpen hadden moeten zijn, en de financiële rekeningen, die voor de te regulariseren bedragen gebruikt zijn
 • de nodige bewijsstukken waaruit blijkt welk van de tarieven kan worden toegepast
 • desgevallend een bewijs dat aantoont dat op een deel van de aangegeven bedragen de normale belastingregeling is toegepast
 • een bewijs dat aantoont dat de aangegeven bedragen alleen betrekking hebben op de erfbelasting of registratiebelasting
 • de volmacht aan de gemachtigde om de regularisatieaangifte op te stellen en in te dienen (tenzij het een advocaat betreft die optreedt voor zijn cliënt)

Wat krijgt men in ruil ?

Of anders gezegd : “Wat zijn de gevolgen van de definitieve betaling van de regularisatieheffing?”

In geval een regularisatieaangifte werd gedaan conform de bepalingen van het decreet van 10 februari 2017, heeft de definitieve, zonder enig voorbehoud uitgevoerde betaling van de heffingen tot gevolg dat de aangegeven en aldus geregulariseerde bedragen niet meer onderworpen zijn of kunnen worden aan de erfbelasting, respectievelijk aan de registratiebelasting, met inbegrip van belastingverhogingen en nalatigheidsintresten (fiscale immuniteit).

De aangever bekomt bovendien ook strafrechtelijke immuniteit. Eens de ingevolge de regularisatieaangifte verschuldigde regularisatieheffing is betaald, is er geen strafvervolging meer mogelijk voor fiscale misdrijven en witwassen o.b.v. fiscale misdrijven. Mededaders of medeplichtigen genieten dezelfde vrijstelling van strafvervolging voor deze misdrijven.

 

lees onze fiscale boeken

Heb je een vraag?

Beste lezer,

Zoals u weet is fiscale wetgeving een snel veranderende materie. Als u daarom twijfelt of een ouder artikel nog volledig up to date is, twijfel dan niet ons te contacteren…

Als je een creatief maar legaal advies nodig hebt, of als je met een opmerking of een idee zit, of je wilt een achterpoortje dubbelchecken, je wenst een second opinion, je hebt een vennootschap nodig,..of je wilt even bijpraten…