Het verhaal is u zeker niet ongekend. In een bepaald jaar maakt uw vennootschap uitzonderlijk veel winst.  De oorzaken kunnen uiteenlopend zijn : de kosten zijn lager uitgevallen dan gepland of de inkomsten zijn toegenomen, of nog de vennootschap heeft een uiztonderlijke opbrengst genoten.

In dit laatste geval denken we aan de verkoop van een onroerend goed. Deze winst zal in één keer dan ook belast worden; maar u vindt dit maar niets.  Temeer dat de toekomst er mogelijk wat minder rooskleurig uitziet.  Het is jammer nu zoveel belasting te moeten betalen wetende dat de volgende jaren het wat minder zal zijn.  Kan hieraan verholpen worden ?

Er bestaan verschillende remedies die al dan niet een oplossing bieden. We overlopen er enkele van :

 Het boekjaar verlengen.
Vaak geeft dit geen oplossing en is het enkel de dure belastingsfactuur één jaar uitstellen.  Dit kan wel een oplossing zijn, wanneer het volgende jaar er uitzonderlijke kosten zullen gemaakt worden.  Bijvoorbeeld de aankoop van een onroerend goed (zie verder).  De kosten die hierbij gepaard gaan zijn voor KMO’s in één keer in aftrek te nemen (niet recupereerbare BTW, registratierechten , …).

• Herinvesteren
De meerwaarde op het onroerend goed kan door tijdig te herinvesteren (mits het respecteren van de voorwaarden) gespreid worden over de jaren heen  Het gevolg is dan ook dat de vennootschapsbelasting aanzienlijk zal verwateren.

• Uitzonderlijke kosten maken
Stel dat er nog een tantième uitgekeerd wordt dan zal deze kost aftrekbaar zijn in de vennootschap op het jaar waarop hij betrekking heet.  Maar opgelet dit resulteert wel in een hogere fiscale druk in de personenbelasting, weliswaar in het jaar van toekenning.  Kortom ook niet wenselijk behoudens dat we een tijdsvoordeel hebben.

• Backservice toepassen
Door de vennootschap haar inhaalbeweging te laten uitvoeren in het jaar van de hogere winst m.b.t. de individuele pensioentoezegging kan er nog wat geoptimaliseerd worden, maar vaak is de zogenaamde 80%-grens ook al opgevuld wat maakt dat er weinig of niets meer mogelijk is.
• (…)

Kortom de ‘toveroplossing’ is niet altijd te vinden. Wel kan een combinatie van de vermelde mogelijkheden ervoor zorgen dat er nog wat ‘uit de brand’ gesleept kan worden.

Maar er is nog een andere optie die in de praktijk al wel eens vergeten wordt, nl het vooruitbetalen van enkele kosten.

De commentaar op het WIB vermeldt de optie zelf (ComIB 49/13) :
‘Aldus zijn de in een bepaald jaar of boekjaar werkelijk betaalde kosten, die geheel of gedeeltelijk betrekking hebben op een toekomstig tijdperk, aftrekbaar als beroepskosten van het jaar of boekjaar van de betaling (b.v. in december voor het volgende jaar betaalde verkeersbelasting, vooruitbetaalde huur of interest, enz.).’

Het discussiepunt is hier dat de boekhoudwetgeving stelt dat de regels van de ‘overlopende rekeningen’ moeten gevolgd worden, maar de rechtbank van Eerste Aanleg te Hasselt heeft enkele jaren in zulk een casus het volgende gesteld (Rb Hasselt 13 oktober 2004).

‘Voor aftrek als beroepskost is niet vereist dat er een verband bestaat tussen het jaar van aftrek van kosten en het tijdstip waarop belastbare inkomsten worden genoten. De primauteit van het boekhoudrecht geldt slechts voor zover het fiscaal recht er niet expliciet van afwijkt. Aangezien de regeling van artikel 49 van het WIB92 afwijkt van wat in het boekhoudrecht is bepaald, beslist de rechtbank dat voor de beslechting van het voorliggende geschil voorrang moet worden gegeven aan de specifieke fiscale bepalingen.

Aldus zijn de in een bepaald jaar of boekjaar werkelijk betaalde kosten, die geheel of gedeeltelijk betrekking hebben op een toekomstig tijdperk, aftrekbaar als beroepskosten van het jaar of het boekjaar van de betaling.(…) – zie Fiscalnet’
Kortom de aftrek in één keer is dan ook principieel geen enkel probleem.

1. vooruitbetaalde huur

De vennootschap kan erover nadenken de huur aan u voor bv de volgende 5 jaar in één keer te betalen.  Het spreekt voor zich dat de regels moeten gerespecteerd worden.  Maar het is perfect mogelijk.

Probleem 1 ?
Maar zal deze huur dan niet in één keer in de personenbelasting belast worden.  Het antwoord is ‘neen’

Ook hier vermeldt de commentaar op het Wib de nodige zaken :

ComIB 13/5, 6°
‘wanneer de huur voor meerdere jaren wordt vooruitbetaald, mag het bedrag van de vooruitbetaalde huur verdeeld worden over de gehele periode waarop de betaling betrekking heeft, met het schriftelijk en onherroepelijk akkoord van de belastingplichtige. Dit akkoord wordt in het permanent dossier geplaatst’

Dus een spreiding in de tijd is het gevolg, niettegenstaande de vennootschap de kost in één keer in aftrek neemt.

Probleem 2 ?
Maar hoe zit het met de zogenaamde huurherkwalificatie ?
Vaak heeft de bedrijfsleider (al dan niet samen met zijn of haar part¬ner) een onroerend dat hij/zij verhuurt aan de vennoot¬schap.
De vennootschap zal hiervoor een huur moeten betalen. Maar de huur die de bedrijfsleider mag aanreke¬nen (om belast te zien worden als onroerend inkomen) wordt echter beperkt om nog gecatalogeerd te kunnen worden als onroerend inkomen (art. 32, al. 2, 3 WIB 1992): 5/3 x KI x 3,87 (=revalorisatiecoëffi¬ciënt voor aj. 2011).

¬Het gedeelte dat deze grens overschrijdt zal worden geherkwalificeerd als een beroeps¬inko¬men wat een hogere fiscale druk zal betekenen en mogelijk ook een verhoging qua socialezekerheidsbijdragen.   Het gevolg is ook dat  intres¬ten van een (hypothecaire) lening kunnen niet in mindering van het geherkwalificeerd inkomen gebracht worden.  Dit is imemers geen onroerend inkomen , maar een beroepsinkomen.

Let wel dat de¬ze regel weliswaar enkel geldt i.g.v. een verhuur door de bedrijfsleider (art. 32 eerste categorie WIB 1992) aan de vennootschap. M.a.w. de partner van de bedrijfsleider kan ook een stuk verhuren aan de vennootschap zonder dat er met het wettelijke maximum voor dat gedeelte moet rekening gehouden worden. Hierbij zal dus ook het huwe¬lijkscontract van belang zijn (Com IB 32/24 en P.V. nr. 337 d.d. 23 december 1992, Thissen, Bull. nr. 727, p. 1312).

Ook zal het geherkwalificeerde huurinkomen gespeid moeten opgenomen worden.  Ook zelfs wanneer de vennootschap het in één keer betaald heeft.

De ComIB 32/34 stelt :
‘Er wordt aan herinnerd dat de voor meerdere jaren vooruitbetaalde huur mag worden verdeeld over de gehele periode waarop de betaling betrekking heeft, mits schriftelijk en onherroepelijk akkoord van de belastingplichtige (zie 13/5, 6°)’.

2. vooruitbetaalde intresten

De werkwijze waarbij de vennootschap de kost in één keer in aftrek neemt, is dezelfde bij een vooruitbetaling van intresten.
Zoals reeds vermeld, vermeldt de commentaar op het WIB deze optie zelf (ComIB 49/13) :
‘Aldus zijn de in een bepaald jaar of boekjaar werkelijk betaalde kosten, die geheel of gedeeltelijk betrekking hebben op een toekomstig tijdperk, aftrekbaar als beroepskosten van het jaar of boekjaar van de betaling (b.v. in december voor het volgende jaar betaalde verkeersbelasting, vooruitbetaalde huur of interest, enz.).’

Kortom wie een bankkrediet heeft en onderhandelt bij zijn bankkier om de intresten bij aanvang van het krediet in één keer te betalen kan de éénmalige aftrek dan ook toepassen.  Op deze manier is de uitzonderlijke winst ook nu weer wat meer gedaald.  Let wel dat er in de periode waarvoor de vennootschap de betaling heeft gedaan, geen intrest meer hoeft betaald te worden en er dan ook geen rente meer aftrekbaar is.

Besluit :

Een uitzonderlijke winst kan fiscaal op een aantal manieren wat ‘getemperd’ worden.  Vaak zal een combinatie van de vermelde mogelijkheden hiertoe bijdragen.

Gelden Onttrekken Aan De Vennootschap – Editie 2017

15 praktische mogelijkheden om gelden te onttrekken aan de vennootschap begrijpelijk uitgelegd in dit boek van 78 pagina’s.

Gratis Inkijkexemplaar
lees onze fiscale boeken

Heb je een vraag?

Beste lezer,

Zoals u weet is fiscale wetgeving een snel veranderende materie. Als u daarom twijfelt of een ouder artikel nog volledig up to date is, twijfel dan niet ons te contacteren…

Als je een creatief maar legaal advies nodig hebt, of als je met een opmerking of een idee zit, of je wilt een achterpoortje dubbelchecken, je wenst een second opinion, je hebt een vennootschap nodig,..of je wilt even bijpraten…