Wanneer men geld privé nodig heeft en de liquidteiten van de vennootschap hiervoor wil aanspreken gebeurt dit via de rekeningcourant.  Maar er moet toch (o.a.) fiscaal mee opgelet worden.

Het betreft vaak een vordering die de vennootschap heeft op haar bedrijfsleider.  De bedrijfsleider zal zijn vennootschap hierop moeten vergoeden,  zoniet wordt dit belast als voordeel van alle aard.

Tip. Dit bedrag komt in aanmerking voor de bezoldigingvoorwaarde inzake het verlaagd tarief wat de vennootschapsbelasting betreft (de 36.000 euro-grens) en de 80%-regel m.b.t. de individuele pensioentoezegging (IPT).

De rente die aangerekend wordt (of waarop men belast wordt) wordt naar jaarlijkse gewoonte vastgelegd. Deze regels (ook de andere regels inzake de forfaitaire waardering van de voordelen van alle aard) vinden we terug in art 18 KB.WIB.  Jaarlijks worden de tarieven gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

In het Belgisch Staatsblad van Belgisch Staatsblad van 7 maart 2013 (Koninklijk besluit van 1 maart 2013 tot wijziging van het KB/WIB 92, op het stuk van de voordelen van alle aard (BS 7 maart 2013, p. 13851) werden deze referentierentevoeten gepubliceerd.

Er wordt qua tarief een onderscheid gemaakt tussen vier vormen van leningen.

Hypothecaire leningen met vaste rentevoet

Voor de hypothecaire leningen die in 2012 werden aangegaan, bedraagt de referentierentevoet:

– 4,63 %, wanneer de terugbetaling van de lening gewaarborgd wordt door een gemengde levensverzekering

-3,32 %, wanneer de terugbetaling van de lening niet gewaarborgd wordt door een gemengde levensverzekering.

Hypothecaire leningen met variabele rentevoet

Het voordeel  wordt berekend met de referte-indexen die elke maand in het Belgisch Staatsblad worden gepubliceerd. De referte-indexen voor 2012 werden opgesomd in de bijlage bij het KB van 1 maart 2013 dat de referentierentevoeten vastlegt..

Niet-hypothecaire leningen met vaste looptijd

Hier wordt het belastbaar voordeel berekend met een forfaitair maandelijks lastenpercentage of met het reële jaarlijkse lastenpercentage van het jaar waarin de lening gesloten werd.

Voor 2012 bedraagt het maandelijks lastenpercentage:

– 0,14 %, wanneer het geld bestemd was om er een wagen mee aan te kopen;

-0,17 % voor alle andere leningen.

Het reële jaarlijkse lastenpercentage wordt berekend met de formule:

i = (p x 24 x n) / (n + 1), waarbij,

i = reëel jaarlijks lastenpercentage;

p = maandelijkse lastenpercentage; en

n = terugbetalingstermijn in maanden.

Niet-hypothecaire leningen zonder vaste looptijd

Voor de kaskredieten en de voorschotten op rekening-courant die in 2012 werden opgenomen, geldt volgende referentierentevoet: 9,50%

Wanneer we deze tarieven vergelijken met de tarieven die courant in de banksector van toepassing zijn, dan zijn deze tarieven aan de hoge kant.  Niettegenstaande kan er in sommige gevallen alsnog aan gedacht worden om gelden te onttrekken via rekening courant aan de vennootschap, meer bepaald wanneer er onroerend goed mee gemoeid is en men een belastbaar onroerend inkomen geniet.

Wanneer een gratis (of tegen verminderde rentevoet) toegestane lening bij de bedrijfsleider aanleiding geeft tot de belastbaarheid van een voordeel van alle dan wordt dit (belaste) voordeel voor de toepassing van de zogenaamde gewone interestaftrek met een werkelijk (voor het jaar van verkrijging van het voordeel) betaalde interest gelijkgesteld (cfr ComIB 14/22 en ComIB 14/25 en Vraag nr. 280 van de heer Bogaert dd. 24.07.2008, Vr. en Antw., Kamer, 2007-2008, nr. 028, blz. 7201-7202).  Dit betekent concreet dat dit voordeel in aftrek mag genomen worden zoals een intrest betaald aan een financiële instelling bij de berekening van het belastbaar onroerend inkomen.

Het gevolg is tweeërlei. Enerzijds neemt het onroerend inkomen af en anderzijds neemt het beroepsinkomen toe.  M.a.w. het betreft hier fiscaal een nuloperatie.  Wel opletten dat op het beroepsinkomen sociale bijdragen verschuldigd zijn (doch geplafonneerd).  Maar vermits het beroepsinkomen toeneemt kan er ook aanvullend een premieaftrek ontstaan bij de IPT.  En ook dit is fiscaal zeker interessant.

ComIB 14/22 : ‘H. Lening tegen gunstvoorwaarden’

‘Wanneer een door de werkgever aan een personeelslid renteloos of tegen een verminderde rentevoet toegestane lening (zie 36/19 tot 47) specifiek heeft gediend om onroerende goederen te verkrijgen of te behouden die belastbare inkomsten opbrengen mag het belaste rentevoordeel, zoals een werkelijke interest, op grond van art.

14, eerste lid, 1°, W.I.B. 92, worden afgetrokken.’

ComIB 14/25

Naar analogie van 14/22 mag ook de fictieve interest met betrekking tot de opnemingen op lopende rekening door een bedrijfsleider die bij de verkrijger worden belast, op grond van art. 14, eerste lid, 1°, W.I.B. 92, worden afgetrokken zoals een werkelijk gedragen interest, in de mate dat die opnemingen hebben gediend om onroerende goederen te verkrijgen of te behouden waarvan de inkomsten in de basis van de PB zijn begrepen (zie PV nr. 136, 3.2.1981, Volksv. Kubla, Bull. 595, blz. 1044 en PV nr. 62, 15.1.1986, Sen. Hazette, Bull. 650, blz. 1051).’

lees onze fiscale boeken

Heb je een vraag?

Beste lezer,

Zoals u weet is fiscale wetgeving een snel veranderende materie. Als u daarom twijfelt of een ouder artikel nog volledig up to date is, twijfel dan niet ons te contacteren…

Als je een creatief maar legaal advies nodig hebt, of als je met een opmerking of een idee zit, of je wilt een achterpoortje dubbelchecken, je wenst een second opinion, je hebt een vennootschap nodig,..of je wilt even bijpraten…